Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie-Dysfunkcje narządu ruchu-urazy, zabiegi w ortopedii i traumatologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.F2-SM-DysOT-II Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie-Dysfunkcje narządu ruchu-urazy, zabiegi w ortopedii i traumatologii
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty seminaryjne, fizjoterapia, stacjonarne II stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 10.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Gaździk, Łukasz Niedźwiedzki
Prowadzący grup: Tadeusz Gaździk, Alicja Jurecka, Łukasz Niedźwiedzki, Magdalena Wilk-Frańczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Cele kształcenia:

C1 Przygotowanie studenta do określenia przedmiotu badań dotyczących pracy magisterskiej, analizy piśmiennictwa i selekcji metod badawczych z uwzględnieniem właściwej metodologii pisania prac naukowych.

Efekty kształcenia:

FIZ_KDR_K02 Absolwent jest gotów do posługiwania się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne

FIZ_KDR_K03 Absolwent jest gotów do dbania o dobro pacjenta, przestrzegania tajemnicy dotyczącej stanu pacjenta oraz przebiegu procesu fizjoterapii

FIZ_KDR_K04 Absolwent jest gotów do przestrzegania właściwych relacji z pacjentem, jego rodziną, najbliższym otoczeniem i społeczeństwem

FIZ_KDR_K06 Absolwent jest gotów do organizowania procesu samokształcenia oraz inspirowania uczenia się innych

FIZ_KDR_K10 Absolwent jest gotów do umiejętnego propagowania i aktywnego kreowania zdrowego stylu życia i promocji zdrowia

FIZ_KDR_K11 Absolwent jest gotów do dbałości o prestiż zawodu i właściwie pojętej solidarności zawodow

FIZ_KDR_K13 Absolwent jest gotów do dbania o bezpieczeństwo własne, otoczenia i współpracowników

FIZ_KDR_U03 Absolwent potrafi przeprowadzić badania i testy funkcjonalne niezbędne dla doboru, wykonania i programowania zabiegów fizjoterapeutycznych

FIZ_KDR_U04 Absolwent potrafi sformułować plan działań profilaktycznych, pielęgnacyjnych, terapeutycznych i edukacyjnych odpowiadających potrzebom pacjenta

FIZ_KDR_U07 Absolwent potrafi oceniać i weryfikować przebieg procesu usprawniania

FIZ_KDR_U14 Absolwent potrafi używać argumentów w dyskusji w oparciu o wyniki własnych działań i przemyśleń

FIZ_KDR_U15 Absolwent potrafi biegle posługiwać się w mowie i piśmie językiem fachowym w zakresie dziedziny związanej z fizjoterapią

FIZ_KDR_U18 Absolwent potrafi przygotować pisemny raport z przebiegu procesu usprawniania w oparciu o własne wnioski i dostępną dokumentację medyczną

FIZ_KDR_U23 Absolwent potrafi modyfikować i planować modele własnych zachowań prozdrowotnych oraz motywować do podobnych działań inne osoby

FIZ_KDR_W05 Absolwent zna i rozumie techniki diagnostyki obrazowej w aspekcie rozpoznawania dysfunkcji narządu ruchu

FIZ_KDR_W06 Absolwent zna i rozumie topografię narządów i struktur istotnych dla diagnostyki i przeprowadzania zabiegów w fizjoterapii (szczegółowa wiedza z anatomii człowieka)

FIZ_KDR_W07 Absolwent zna i rozumie zasady kształtowania, podtrzymywania i przywracania utraconej lub obniżonej sprawności oraz wydolności osobom w różnym wieku

FIZ_KDR_W10 Absolwent zna i rozumie skutki zabiegów i ćwiczeń fizjoterapeutycznych

FIZ_KDR_W13 Absolwent zna i rozumie prawa pacjenta i pracownika, rozumie obowiązki pracodawcy

FIZ_KDR_W14 Absolwent zna i rozumie konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej

FIZ_KDR_W16 Absolwent zna i rozumie styl życia oraz modele zachowań prozdrowotnych i rekreacyjnych podejmowanych przez człowieka

Wymagania wstępne:

Wiedza w zakresie pisania prac naukowych oraz podstawowe treści w zakresie przedmiotu metodologia badań naukowych.

Forma i warunki zaliczenia:

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu


seminarium obserwacja pracy studenta, ocena grupy, - obecność i aktywność na seminariach, udział w

odpowiedź ustna, praca pisemna, dyskusjach seminaryjnych; - kontynuacja

programu badań własnych oraz interpretacja ich

wyników, - wstępne opracowanie i oddanie w

formie pisemnej pracy magisterskiej.

prezentacja przypadku klinicznego,

zaliczenie


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty w zakresie:


Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 przyczyny, zmiany patologiczne, diagnostykę i podstawowe sposoby leczenia nieoperacyjnego i operacyjnego urazów i schorzeń ortopedycznych narządu ruchu

FIZ_KDR_W05, FIZ_KDR_W06, FIZ_KDR_W07, FIZ_KDR_W10, FIZ_KDR_W16

obserwacja pracy studenta, ocena grupy, odpowiedź ustna, praca pisemna, prezentacja przypadku klinicznego, projekt, sprawozdanie z

wykonania zadania, zaliczenie

W2 zasady korzystania z zasobów wiedzy naukowej i ochrony własności intelektualnej innych autorów

FIZ_KDR_W13,FIZ_KDR_W14

obserwacja pracy studenta, ocena grupy, odpowiedź ustna, praca pisemna, prezentacja przypadku klinicznego,

projekt, sprawozdanie z wykonania zadania, zaliczenie


Umiejętności – Student potrafi:

U1 samodzielnie zaplanować i realizować badania naukowe posługując się językiem fachowym oraz odpowiednio dobierać sposoby postępowania

fizjoterapeutycznego

FIZ_KDR_U03, FIZ_KDR_U04, FIZ_KDR_U07, FIZ_KDR_U14, FIZ_KDR_U15, FIZ_KDR_U18, FIZ_KDR_U23

obserwacja pracy studenta, ocena grupy, praca pisemna, zaliczenie


Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 przestrzegania zasad etyki i zapewnienia prestiżu zawodu fizjoterapeuty

FIZ_KDR_K02, FIZ_KDR_K03, FIZ_KDR_K04, FIZ_KDR_K06, FIZ_KDR_K10, FIZ_KDR_K11, FIZ_KDR_K13

obserwacja pracy studenta, odpowiedź ustna, zaliczenie

Metody dydaktyczne:

Metody nauczania:

Analiza przypadków, Analiza tekstów, Burza mózgów, Dyskusja, Film dydaktyczny, Metoda przypadków, Praca w grupie,

Seminarium, Symulowany pacjent, Wirtualny pacjent

Bilans punktów ECTS:

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych na zrealizowane rodzaje zajęć


seminarium 30

przygotowanie do zajęć 30

zbieranie informacji do zadanej pracy 20


Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin 80

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin 30

Pełny opis:

Treści programowe:

Formy prowadzenia zajęć

1. Podstawowe uszkodzenia narządu ruchu (stłuczenie, skręcenie, uszkodzenie jednostki mięśniowościęgnistej, zwichnięcie, złamanie). Wybór kierunku

badań i tematyki pracy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu: W1, W2, U1, K1

Formy prowadzenia zajęć: seminarium

2. Uszkodzenia urazowe kończyn i ich specyfika. Rodzaje metod badawczych i ich wybór. Sposoby korzystania z dostępnego piśmiennictwa i treści zawartych w

internecie.

Efekty uczenia się dla przedmiotu: W1, W2, U1, K1

Formy prowadzenia zajęć: seminarium

3. Redagowanie pracy zgodnie z wytycznymi metodologii pisania prac naukowych dotyczące różnych dysfunkcji narządu ruchu. Współpraca z promotorem i zespołem terapeutycznym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu: W1, W2, U1, K1

Formy prowadzenia zajęć: seminarium

4. Choroby i uszkodzenia kręgosłupa i rdzenia kręgowego w aspekcie pisania pracy magisterskiej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu: W1, W2, U1, K1

Formy prowadzenia zajęć: seminarium

5. Nowotwory, zapalenia i zwyrodnienia narządu ruchu w

aspekcie pisania pracy magisterskiej..

Efekty uczenia się dla przedmiotu: W1, W2, U1, K1

Formy prowadzenia zajęć: seminarium

Literatura:

Obowiązkowa

1. Gaździk T.S.: Ortopedia i traumatologia dla studentów. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2009.

2. Brotzman S., Wilk K.: Rehabilitacja ortopedyczna. Tom 1-2, Elsevier Urban & Partner, 2008.

3. McRae R.: Kliniczne badanie ortopedyczne. Elseviere 2006.

4. McRea R., Esser M.: Leczenie złamań. Elsevier 2010.

5. Białoszewski D., Adamczyk J., Benke G.: Fizjoterpia w ortopedii. PZWL 2014

6. Kruczyński J., Szulc A.: Wiktora Degi Ortopedia i Rehabilitacja. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015.

7. Hueter-Becker A., Doelken M. Badanie kliniczne w fizjoterapii. Wydawnictwo: Edra Urban & Partner / Elsevier. 2018

Dodatkowa

1. Helena Lenartowicz, Maria Kózka - Metodologia badań w pielęgniarstwie, PZWL, 2010

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.