Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Suplementacja diety w sporcie i wysiłku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.FJ.2Sdwsiw Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Suplementacja diety w sporcie i wysiłku
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty dla programu WOZ-026-0-MD-10
Przedmioty fakultatywne, fizjoterapia, stacjonarne jednolite magisterskie, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Schlegel-Zawadzka
Prowadzący grup: Agnieszka Ostachowska-Gąsior, Beata Piórecka, Jaśmina Żwirska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Zapoznanie studenta ze środkami suplementacji diety oraz zasadami ich stosowania w sporcie i wysiłku fizycznym.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

K_W27 zna działania z zakresu podstaw edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia, zasad zdrowego stylu życia oraz profilaktyki

z uwzględnieniem zjawiska niepełnosprawności

K_W41 posiada wiedzę w zakresie farmakologii ogólnej, zna działanie wybranych grup leków na ustrój człowieka

Umiejętności:

K_U03 potrafi podjąć działania profilaktyczne, pielęgnacyjne, terapeutyczne i edukacyjne odpowiadające potrzebom pacjenta

K_U09 umie dokonać właściwego doboru wyrobów medycznych i/lub pomocy ortopedycznych stosownie do rodzaju dysfunkcji i potrzeb pacjenta na każdym etapie rehabilitacji oraz nauczyć pacjenta korzystania z nich

K_U12 potrafi udzielić instruktażu i porady w zakresie postępowania lub trybu życia w stanach choroby, dysfunkcji lub przewlekłej niepełnosprawności

Kompetencje społeczne:

K_K15 jest gotów do posługiwania się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzegania i analizy dylematów etycznych


Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu biologii, biochemii, fizjologii i prawa.

Forma i warunki zaliczenia:

zaliczenie na ocenę - ustne jest warunkiem zaliczenia modułu,

do jego dopuszczenia wymagane jest zaliczenie ćwiczeń oraz potwierdzenie spełnienia dodatkowych wymogów,

- zaliczenie ustne polega na odpowiedzi na cztery pytania wylosowane z puli pytań obejmujących materiał wykładowy i zalecane piśmiennictwo,

- pytania są przekazane studentom na co najmniej tydzień przed ustalonym terminem zaliczenia,

- termin zaliczenia uzgadniany jest ze starostą roku,

- ocena 2 - niedopuszczenie do zaliczenia ustnego - brak spełnienia warunków zaliczenia modułu lub brak pozytywnej odpowiedzi na cztery pytania,

- ocena 3 - dopuszczenie do zaliczenia ustnego, pozytywna odpowiedź na co najmniej trzy pytania, w tym na dwa w pełni wyczerpujące,

- ocena 4 - dopuszczenie do zaliczenia ustnego, pozytywna odpowiedź na wszystkie pytania, w tym na dwa w pełni wyczerpująco,

- ocena 5 - dopuszczenie do zaliczenia ustnego, wyczerpująca pozytywna odpowiedź na wszystkie pytania.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

K_W27 - Kontrola ustna

K_W41 – Kontrola pisemna (zestawy pytań)

W zakresie umiejętności:

K_U03,K_U09,K_U12- Kontrola ustna ; Kontrola pisemna (zestawy pytań)

W zakresie kompetencji społecznych

K_K15 – Kontrola ustna


Metody dydaktyczne:

Wykłady.

- Ćwiczenia.

- Indywidualne prezentacje studentów.

- Rozwiązywanie zadań z zakresu analizy żywieniowej.

- Praca własna.

- Konsultacje z prowadzącymi.


Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach – 10 godz.

udział w ćwiczeniach w pracowni umiejętności – 20 godz.

Praca własna studenta:

przygotowanie do zajęć - 30 godz.

przygotowanie do zaliczenia – 30 godz.

łącznie 90 godzin = 3 pkt ECTS


Pełny opis:

Wykłady:

1. Wprowadzenie - bromatologia.

2. Podstawy prawne.

3. New Nutrition Science Project - nowe spojrzenie na zalecenia żywieniowe.

4. Skład środków spożywczych.

5. Naturalnie występujące w żywności substancje antyodżywcze.

6. Zanieczyszczenia chemiczne żywności.

7. Białka, węglowodany, tłuszcze - rola w organizmie, występowanie w żywności, biodostępność, zapotrzebowanie.

8. Witaminy i składniki mineralne - rola w organizmie, występowanie w żywności, biodostępność, zapotrzebowanie.

9. Warunki prawidłowego żywienia - zalecenia żywieniowe.

10. Żywienie różnych grup ludności.

11. Błędy żywieniowe w populacji polskiej.

12. Suplementy diety.

Ćwiczenia:

1. Charakterystyka grup produktów spożywczych i ich skład na podstawie podobieństwa zawartości składników pokarmowych.

2. Normy żywienia i zalecane racje pokarmowe dla osób zdrowych.

3. Znaczenie witamin i składników mineralnych oraz związków biologicznie czynnych w regulacji procesów metabolicznych organizmu.

4. Ocena spożycia węglowodanów w diecie.

5. Błonnik pokarmowy a zapobieganie wybranym chorobom cywilizacyjnym.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Gawęcki J. (red.), Żywienie człowieka. Podstawy nauki

o żywieniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

2. Kunachowicz H., Nadolna I., Iwanow K., Przygoda B., Wartość odżywcza wybranych produktów spożywczych i typowych potraw, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.

3. Jarosz M. (red.), Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.

4. Gertig H., Przysławski J., Bromatologia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006.

5. Inne materiały edukacyjne rozdawane studentom podczas wykładów i ćwiczeń.

Literatura uzupełniająca:

1. Gawęcki J., Roszkowski W. (red.), Żywienie człowieka a zdrowie publiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

2. Grzymisławski M., Gawęcki J. (red.), Żywienie człowieka zdrowego i chorego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

3. Gertig H., Duda G., Żywność a zdrowie i prawo, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.