Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zdrowie publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.FJ.2Zp Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zdrowie publiczne
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty dla programu WOZ-026-0-MD-10
Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia toku, fizjoterapia, stacjonarne jednolite magisterskie, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kautsch, Iwona Kowalska-Bobko
Prowadzący grup: Iwona Kowalska-Bobko, Stojgniew Sitko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Poznanie przez studenta wiadomości w zakresie zasad kierujących funkcjonowaniem systemów ochrony zdrowia oraz ekonomii w ochronie zdrowia, a także zasad tworzenia analiz finansowych dla jednostek oferujących usługi fizjoterapeutyczne oraz stworzenie przez studentów (w grupach) analiz finansowych dla ww. jednostek.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

K_W47 ekonomiczno-systemowe uwarunkowania umożliwiające prowadzenie własnej działalności w zakresie fizjoterapii

Umiejętności:

K_U35 brać odpowiedzialność za pracę własną oraz za udział w decyzjach swojego zespołu

Kompetencje społeczne:

K_K20 samodzielnego wykonywania powierzonych zadań i właściwej organizacji własnej pracy oraz odpowiedzialności za jej rezultat


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę

Opracowanie przez studentów (praca grupowa) analiz finansowych wybranego zakładu opieki zdrowotnej


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

K_W47 - Kontrola ustna (odpowiedź ustna); Kontrola pisemna (opracowanie analiz finansowych wybranej placówki ochrony zdrowia)

W zakresie umiejętności:

K_U35 - Kontrola ustna (odpowiedź ustna); Kontrola pisemna (opracowanie analiz finansowych wybranej placówki ochrony zdrowia)

W zakresie kompetencji społecznych:

K_K20 - Ocena grupy; Kontrola pisemna (opracowanie analiz finansowych wybranej placówki ochrony zdrowia)


Metody dydaktyczne:

Przedmiot prowadzony jest w oparciu o wykłady i seminaria. Oba rodzaje zajęć będą mieć charakter interaktywny – w trakcie zajęć studenci proszeni są o komentarze, uwagi i przykłady dotyczące zastosowania przedstawianych treści w realiach ochrony zdrowia. Na zajęciach przedstawiane są metody i narzędzia do zarządzania strategicznego oraz zarządzania finansami. Podczas zajęć studenci omawiają też z prowadzącymi postępy nad przygotowywanymi w grupach 4-5 osobowych projektami, czyli analizami i planami finansowymi dla wybranych zakładów opieki zdrowotnej. Podczas konsultacji (w godzinach dyżurów) studenci mają dodatkową możliwość do stawiania pytań i konsultowania przygotowywanych projektów.

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach 10 godzin

Udział w seminarium 20 godzin

Przygotowanie do seminarium 10 godzin

Przygotowanie do zaliczenia 10 godzin

50 godzin pracy studenta = 2 ECTS


Pełny opis:

Treści modułu (z podziałem na formy realizacji zajęć)

Wprowadzenie do przedmiotu, warunki zaliczenia (S)

1. Modele systemów ochrony zdrowia (W)

Polityka zdrowotna – studia przypadków (S)

2. Centralne planowanie a rynek w ochronie zdrowia (W)

Odmienność rynku usług medycznych (S)

3. Zarządzanie strategiczne w systemie ochrony zdrowia (W)

Strategie podmiotów leczniczych (S)

4. Systemy płacenia za usługi zdrowotne (W)

Wpływ systemów płacenia za usługi zdrowotne na zachowania interesariuszy (S)

Finansowe podstawy działalności jednostek sektora zdrowia (koszty stałe i zmienne, kapitał własny i obcy, kapitał trwały i obrotowy, dźwignia finansowa i operacyjna (W)

5. Analiza progu rentowności, budżetowanie (S)

6. Konstrukcja i analiza sprawozdania finansowego podmiotu leczniczego (W)

Bilans, analiza pozioma i pionowa sprawozdania finansowego (S)

7. Analiza wskaźnikowa (W)

Tworzenie, obliczanie i interpretacja wskaźników (płynność, efektywność, zadłużenie, rentowność) (S)

8. Podstawy inwestowania finansowego, istota leasingu (W)

Metody oceny opłacalności inwestycji (S)

9. Koncepcja zmiany wartości pieniądza w czasie (W)

Kapitalizacja, dyskontowanie (S)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Ministerstwo Zdrowia, System ochrony zdrowia, http://www.mz.gov.pl/system-ochrony-zdrowia/

2. A. Sagan et al., Polska: Zarys systemu ochrony zdrowia, European Obsevatory on Heatlh Systems and Policies, Warszawa 2012

3. R. Lewandowski, Modele systemów opieki zdrowotnej na świecie, w: M. Kautsch (red.), Zarządzanie w opiece zdrowotnej nowe wyzwania, 2. wydanie rozszerzone, Wolters Kluwer, Warszawa 2015

4. S. Golinowska, Od ekonomii do ekonomiki zdrowia, PWN, W-wa 2016

5. S. Chwierut, M. Kulis, W. Stylo, D. Wójcik, Elementy zarządzania finansowego w ochronie zdrowia, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius, Kraków 2000

6. Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U. 2015 poz. 1994).

Literatura uzupełniająca:

1. T.E. Getzen, Ekonomika zdrowia. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2000

2. J. Leowski, Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne: ochrona zdrowia w gospodarce rynkowej, Wydaw.CeDeWu, Warszawa 2004

3. L. Bednarski, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, W-wa 2009

4. J. Sobiech, J. Rój, Zarządzanie finansami szpitala, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.