Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Adaptive sport

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.FJ.AS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Adaptive sport
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia toku, fizjoterapia, stacjonarne jednolite magisterskie, 4 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Amarowicz
Prowadzący grup: Jarosław Amarowicz, Agata Pawełczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do pracy z pacjentem niepełnosprawnym i jego rodziną, w warunkach poza szpitalnych, w ramach propagowania aktywności fizycznej i sportu; zaznajomienie studentów z ofertą sportu i rekreacji dla osób niepełnosprawnych.

Po zakończeniu zajęć student zna:

- międzynarodowe organizacje sportu osób niepełnosprawnych i ich wzajemne relacje;

- metody i zadania adaptowanej aktywności fizycznej;

- potrzeby (społeczne, psychologiczne, fizyczne) osób z niepełnosprawnością.


Efekty kształcenia:

Wiedza:

1.K_W07 posiada pogłębioną wiedzę dla kształtowania, podtrzymywania i przywracania utraconej lub obniżonej sprawności oraz wydolności osobom w różnym wieku

2.K_W11 zna i interpretuje podstawowe zasady postępowania z dziedziny pedagogiki specjalnej w aspekcie pracy z osobą chorą i niepełnosprawną w różnym wieku

3.K_W16 rozumie styl życia oraz modele zachowań prozdrowotnych

Umiejętności:

4.K_U05 potrafi dobrać i zaplanować formę aktywności fizycznej adaptowanej w zależności od rodzaju niepełnosprawności

5.K_U22 posiada umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i rekreacyjnych podejmowanych przez człowieka

Kompetencje społeczne:

6.K_K02 potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne


Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu psychologii, socjologii, etyki, kinezyterapii oraz fizjoterapii klinicznej w dysfunkcjach narządu ruchu.

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin ustny – każdy student otrzymuje 2 pytania.

Kryteria oceny egzaminu oraz oceny końcowej:

wymagana treść odpowiedzi na pytanie– 0-10 pkt

Używanie specjalistycznych pojęć – 0-2 pkt

Aktywność w trakcie dyskusji seminaryjnych (czynny udział) – 0-4 pkt

Ocena końcowa:

15-16 pkt - bdb

14 pkt - +db

12-13 pkt - db

11 pkt - + dst

8-10 pkt – dst

7-0 pkt – ndst

By być dopuszczonym do egzaminu student musi wziąć udział przynajmniej w 80% zajęć.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

Efekt 1-3 - Kontrola ustna – egzamin ustny

W zakresie umiejętności:

Efekt 4-5 - Kontrola ustna – egzamin ustny

W zakresie umiejętności społecznych:

Efekt 6 -obserwacja 360 stopni


Metody dydaktyczne:

Seminaria w oparciu o prezentacje, połączone z dyskusjami. Uczestniczenie w imprezach sportowych osób niepełnosprawnych.

Bilans punktów ECTS:

Uczestniczenie w zajęciach - 40 godzin

Przygotowanie się do zajęć -1 5 godzin

Przygotowanie do uczestniczenia w prezentacji –1 5 godzin

Przygotowanie do egzaminu - 20 godzin

/90 godzin pracy studenta = 3 ECTS


Pełny opis:

Ćwiczenia teoretyczne 1. Wprowadzenie do tematyki niepełnosprawności w Polsce i na świecie.

Ćwiczenia teoretyczne 2. Kwestia równouprawnienia w sporcie. Savoir-vivre. Problemy w klasyfikacji niepełnosprawnych.

Ćwiczenia teoretyczne 3. Problem klasyfikacji osób niepełnosprawnych. International Classification of Functioning (ICF).

Ćwiczenia teoretyczne 4. Organizacje w Polsce promujące sporty osób niepełnosprawnych.

Ćwiczenia teoretyczne 5. Organizacja sportowego wydarzenia dla osób niepełnosprawnych.

Ćwiczenia teoretyczne 6. Opis i dyscypliny zimowych igrzysk paraolimpijskich.

Ćwiczenia teoretyczne 7. Opis i dyscypliny letnich igrzysk paraolimpijskich.

Ćwiczenia teoretyczne 8. Sporty ekstremalne osób niepełnosprawnych.

Ćwiczenia teoretyczne 9. Dyscypliny sportowe w praktyce

Ćwiczenia teoretyczne 10. Edukacja oraz trening osób niepełnosprawnych w różnych dyscyplinach sportowych. Możliwości funkcjonalne osób niepełnosprawnych w podziale na grupy.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Red. Kowalik S. Kultura fizyczna osób z niepełnosprawnością. Dostosowana aktywność ruchowa. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Gdańsk 2009.

2.Thomas N, Smith A. Disability, Sport and Society: An Introduction. Routledge. 2008

3.Molik B. Zespołowe gry sportowe osób niepełnosprawnych. Wydawnictwo AWF. Warszawa 2009

Literatura uzupełniająca:

1.www.paralympic.org

2.www.sport-on.info

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.