Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Demografia i epidemiologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.FJ.De Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Demografia i epidemiologia
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty dla programu WOZ-026-0-MD-10
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kozela
Prowadzący grup: Adam Kozela, Magdalena Kozela, Andrzej Pająk, Urszula Stepaniak, Renata Wolfshaut-Wolak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Poznanie podstawowych pojęć i zagadnień metodologicznych z zakresu demografii

i epidemiologii


Efekty kształcenia:

Wiedza:

K_W13 patogenezę, objawy kliniczne, przebieg oraz możliwości leczenia i zapobiegania różnym jednostkom chorobowym

K_W27 działania z zakresu podstaw edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia, zasad zdrowego stylu życia oraz profilaktyki z uwzględnieniem zjawiska niepełnosprawności

K_W54 zasady i zastosowanie Evidence Based Medicine oraz Evidence based Physiotherapy w różnych dziedzinach fizjoterapii

Umiejętności:

K_U15 prezentować wyniki własnych działań i przemyśleń oraz używać opartych o nie argumentów w dyskusji,

K_U40 analizować i krytycznie oceniać pozyskane dane oraz wykorzystać metody analiz statystycznych na potrzeby pracy naukowej w tym przygotowania pracy magisterskiej

Kompetencje społeczne_ absolwent jest gotów do:

K_K20 samodzielnego wykonywania powierzonych zadań i właściwej organizacji własnej pracy oraz odpowiedzialności za jej rezultat


Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych pojęć z zakresu biologii człowieka, patologii, matematyki

Forma i warunki zaliczenia:

Ocena końcowa: 70%-test zaliczeniowy; 30%-ocena z aktywności na seminariach,

z zastrzeżeniem, że ocena niedostateczna jest jednoznaczna z oceną niedostateczną

z przedmiotu

a) Warunki dopuszczenia do testu zaliczeniowego: na podstawie zaliczenia seminariów, co uwarunkowane jest obecnością i aktywnym uczestnictwem. Uzyskanie zaliczenia

z seminariów nie zachowuje swojej ważności w przypadku ewentualnego powtarzania przedmiotu.

b) Warunki zdania testu: Test pisemny, który może składać się z pytań testowych jednokrotnego wyboru, zadań do rozwiązana oraz pytań otwartych wymagających krótkiej odpowiedzi. Za pozytywną odpowiedź na każde z pytań przydziela się jeden punkt w końcowej ocenie. W przypadku testu zdawanego w drugim terminie lub w indywidualnych przypadkach przywrócenia pierwszego terminu zaliczenia (konieczna zgoda Dziekana Wydziału), dopuszczalna jest forma ustna zaliczenia i w takim przypadku ocena pozytywna uwarunkowana jest udzieleniem przez studenta prawidłowej odpowiedzi na trzy pytania dotyczące podstawowych pojęć, a ogólna ocena jest podsumowaniem oceny odpowiedzi na wszystkie pytania zadane w czasie egzaminu, których liczba nie jest ograniczona.

Efekt 1-3: do zaliczenia konieczne jest uzyskanie co najmniej 61% punktów możliwych do uzyskania; ocena dst: 61-65%; dst plus: 66-70%; dobry: 71-75%; dobry plus: 76-80%; bdb: 81-100%.

Efekt 4-5: brak zaliczenia (ocena ndst): nie złożenie pracy lub złożenie pracy, która nie odpowiada zasadom badania ekologicznego; ocena dst: projekt odpowiada zasadom badania ekologicznego, drobne błędy w interpretacji i w prezentacji; ocena dobry: projekt odpowiada zasadom badania ekologicznego, poprawna interpretacja i prezentacja; ocena bdb: projekt odpowiada zasadom badania ekologicznego, bezbłędna interpretacja, atrakcyjna prezentacja;

Efekt 6: ocena ndst: niepoprawnie wykonana ocena stanu zdrowia populacji; ocena dst: ocena z drobnymi błędami, interpretacja niepełna; ocena dobry: poprawnie wykonana ocena stanu zdrowia, drobne błędy w interpretacji; ocena bdb: poprawnie wykonana ocena stanu zdrowia i poprawna interpretacja;


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

K_W13,K_W27, K_W54: zaliczenie na ocenę

K_U15,K_U40: ocena prezentacji studenta (badanie ekologiczne)

K_K20: projekt dotyczący oceny stanu zdrowia populacji


Metody dydaktyczne:

wykład, seminaria, wykonanie oceny stanu zdrowia populacji; wykonanie i prezentacja wyników badania ekologicznego

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach 10 godzin

Udział w seminariach 10 godzin

Praca własna studenta:

Przygotowanie do zajęć – 5 godzin

Przygotowanie do testu zaliczeniowego - 5 godzin

łącznie 30 godzin pracy studenta = 1 ECTS


Pełny opis:

Program wykładów:

1. Rola demografii i epidemiologii w naukach o zdrowiu. Charakterystyka podstawowych metod analizy demograficznej. Zdarzenia demograficzne. Starzenie się społeczeństwa.

2. Ocena stanu zdrowia ludności; mierniki stanu zdrowia wykorzystywane w epidemiologii; źródła danych na temat stanu zdrowia populacji.

3. Związek przyczynowo skutkowy pomiędzy narażeniem a chorobą w epidemiologii. Rodzaje badań epidemiologicznych.

4. Epidemiologia chorób zakaźnych. Metody kontroli chorób zakaźnych. Nowe choroby zakaźne. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny.

5. Epidemiologia chorób niezakaźnych. Przyczyny zachorowań i zgonów w Polsce. Czynniki ryzyka.

Seminaria:

1. Podstawowe pojęcia w demografii. Piramida wieku. Tablice trwania życia – zadania.

2. Standaryzacja współczynników - zadania.

3. Trafność i powtarzalność testów diagnostycznych - zadania.

4. Badanie ekologiczne (projektowanie badania). Dochodzenie epidemiologiczne (case).

5. Badanie ekologiczne (prezentacja wyników). Badanie eksperymentalne (ocena artykułu naukowego).

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.J. Holzer: Demografia. PWE, Warszawa 2003.

2.Bonita R., Beaglehole R., Kjellstrom T. (2007), Basic Epidemiology, 2nd edition, World Health Organization, Geneva

3.Beaglehole R., Bonita R., Kjellstrom T. (2002), Podstawy Epidemiologii, Tłumaczenie pod redakcją N. Szeszeni-Dąbrowskiej, Oficyna Wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera, Łódź (Rozdział 7: Epidemiologia chorób zakaźnych)

4.Jędrychowski W. (2002), Podstawy Epidemiologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Literatura uzupełniająca:

Corocznie aktualizowana lista prac badawczych i opracowań naukowych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.