Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizjoterapia w psychiatrii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.FJ.FiwP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizjoterapia w psychiatrii
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla roku studiów, fizjoterapia, stacjonarne jednolite magisterskie, 4 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Cechnicki
Prowadzący grup: Piotr Błądziński, Artur Daren, Dagmara Mętel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Przygotowanie studenta do pracy z pacjentem chorym psychicznie.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

1. K_W21 zna podstawowe pojęcia i zagadnienia z zakresu psychologii ogólnej i klinicznej, psychoterapii oraz problemów z zakresu psychospołecznych skutków niepełnosprawności

2.K_W39 zna metody postępowania fizjoterapeutycznego właściwe dla określonych stanów chorobowych w tym różne formy aktywności dla osób ze specjalnymi potrzebami i zasady ich doboru.

Umiejętności:

3.K_U08 oceniać stan funkcjonalny pacjenta oraz identyfikować jego problemy zdrowotne

Kompetencje społeczne:

4.K_K01 charakteryzuje się poczuciem odpowiedzialności oraz tolerancją i zrozumieniem dla zachowań wynikających z choroby, niepełnosprawności i wieku

5.K_K14 jest gotowy do współpracy ze specjalistami o innych kompetencjach zawodowych oraz z przedstawicielami innych zawodów w zakresie ochrony zdrowia


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

- obecność na zajęciach w swojej grupie

- dopuszcza się 1 usprawiedliwioną nieobecność w cyklu wykładów

- dopuszczenie do zaliczenia przedmiotu w oparciu o aktywną obecność na wykładach oraz ćwiczeniach

- ustne zaliczenie sprawdzające całość materiału na zakończenie przedmiotu

Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie odpowiedzi ustnej oraz oceny wywiadu studenta z pacjentem – studium przypadku. Ocena sposobu rozmowy, kontaktu z pacjentem. Dla studentów spotkanie z osobą chorującą już jest sprawdzeniem umiejętności działania w warunkach niepewności i stresu. To jest przedmiotem, obserwacji, dyskusji i oceny przez prowadzącego zajęcia. W ostatniej fazie studenci opowiadają o swoich doświadczeniach z kontaktu, budują zręby historii choroby oraz opisują swoje przeżycia związane z kontaktem z pacjentem. Spotykają się też z zupełnie nową sytuacja, w której pacjenci sami opowiadają o swoim życiu ucząc o swoich potrzebach i oczekiwaniach.

Zaliczenie na ocenę (u prowadzących zajęcia praktyczne)

0-2 pkt - obecność na wykładach i zajęciach praktycznych

0-2 pkt – aktywność na zajęciach praktycznych

0-3 pkt - wiedza z zajęć praktycznych i wykładów, wywiad z pacjentem

0-4 pkt – znajomość lektur obowiązkowych

0-4 pkt – znajomość lektur uzupełniających

15 pkt - bdb

14 pkt - +db

12-13 pkt - db

10-11 pkt - + dst

10-7 pkt – dst

6-0 pkt – ndst


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy

Efekt 1-2 - Kontrola ustna – odpowiedź ustna

W zakresie umiejętności

Efekt 3 - Kontrola ustna (odpowiedź ustna), obserwacja relacji z pacjentem, rozumienie problemów i pacjenta w jego historii życia

W zakresie kompetencji społecznych

Efekt 4-5 - Aktywność, relacje w grupie. Samoocena; Ocena grupy i prowadzącego


Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, seminaria konwersatoryjne, pokaz, dyskusja, objaśnienie, metoda przypadku -spotkania z pacjentami w różnych kontekstach rehabilitacyjnych, filmy, materiały dydaktyczne, wizyty studyjne w ośrodkach rehabilitacyjno-terapeutycznych

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach - 5 godzin

Udział w seminariach - 10 godzin

Udział w zajęciach praktycznych - 15 godzin

Przygotowanie do seminarium- 30 godzin

Przygotowanie do zajęć praktycznych- 30 godzin

łącznie: 90 godzin pracy studenta = 3 ECTS


Pełny opis:

Treści modułu ( z podziałem na formy realizacji zajęć) Wykłady

- Kontakt z osobą chorującą psychicznie

- Podstawy psychopatologii ogólnej i szczegółowej

- Przyczyny zaburzeń psychicznych

- Rola rodziny w leczeniu psychoz

- Fizjoterapia psychiatryczna

–Psychospołeczne metody leczenia

seminaria/ćwiczenia

- Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób chorujących psychicznie

- Fizjoterapeuta w teamie terapeutycznym

- Przeciwdziałanie piętnu i wykluczeniu

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Wprowadzenie do psychopatologii - w formie 30 str. skryptu (Jacek Wciórka)

2.„Możesz pomóc” Poradnik dla rodzin pacjentów chorych na schizofrenię i zaburzenia schizotypowe. Bogdan de Barbaro, Krystyna Ostoja-Zawadzka, Andrzej Cechnicki

3.„Poznanie chorego” Antoni Kępiński

Literatura uzupełniająca

1.„Byłam po drugiej stronie lustra” Arnhild Lauveng

2.Czasopismo Osób Chorujących Psychicznie DLA NAS – dostępne w Zakładzie Psychiatrii Środowiskowej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.