Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizjoterapia w intensywnej terapii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.FJ.FwIT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizjoterapia w intensywnej terapii
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia toku, fizjoterapia, stacjonarne jednolite magisterskie, 4 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kużdżał
Prowadzący grup: Renata Bulanda, Mirosław Janczura, Beata Markowska, Anna Spannbauer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

- przygotowanie studenta do pracy z pacjentem na oddziale intensywnej terapii z uwzględnieniem konieczności współpracy z innymi specjalistami.

- zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie planowania i prowadzenia działań o charakterze profilaktycznym jak i terapeutycznym.

- poznanie warunków pracy na oddziale intensywnej terapii


Efekty kształcenia:

Wiedza:

1.K_W13 zna patogenezę, objawy kliniczne, przebieg oraz możliwości leczenia i zapobiegania różnym jednostkom chorobowym

2.K_W20 zna metody oceny możliwości funkcjonalnych człowieka

3.K_W38 zna mechanizmy oraz skutki oddziaływania zabiegów fizykalnych w postępowaniu klinicznym w różnych chorobach i dysfunkcjach

Umiejętności:

4.K_U05 potrafi interpretować wiedzę z zakresu zmian patologicznych w różnych schorzeniach oraz zaburzeniach strukturalnych wywołanych chorobą, urazem lub inną formą niepełnosprawności dla potrzeb diagnostyki funkcjonalnej;

5.K_U27 potrafi przeprowadzić i interpretować badania i testy funkcjonalne niezbędne dla doboru, wykonania i programowania zabiegów fizjoterapeutycznych

Kompetencje społeczne:

6.K_K07 profesjonalnie organizuje pracę własną, realizuje zadania zawodowe w sposób zapewniający bezpieczeństwo własne i otoczenia, przestrzega zasad bhp


Wymagania wstępne:

Znajomość zagadnień i wcześniejsze zaliczenie przedmiotów: anatomia prawidłowa człowieka, fizjologia, patologia ogólna

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę:

Studenci uzyskują zaliczenie na podstawie 100% obecności na zajęciach, oraz aktywnym uczestnictwie i ustnym zaliczeniu omawianych wcześniej poszczególnych zagadnień. Na tej podstawie zostają dopuszczeni do egzaminu prowadzonego w formie pisemnej (opisowej), składających się z 3 pytań opisowych. Za każde pytanie można otrzymać 0-4 punkty. Kryteria oceny: 12pkt:bdb; 11pkt:+db; 10-9pkt:db; 8pkt:+dst; 7-6pkt: dst; 5-0pkt ndst


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

Efekt 1-3 - Kontrola ustna, kontrola praktyczna

W zakresie umiejętności

Efekt 4-5 - Kontrola ustna, kontrola praktyczna

W zakresie kompetencji społecznych

Efekt 6 - Obserwacja 360 stopni


Metody dydaktyczne:

Wykłady i seminaria o charakterze interaktywnym; wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, studium przypadku, pokaz, dyskusja, ćwiczenia praktyczne.

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładzie 10 godzin

Udział w seminariach 10 godzin

Udział w zajęciach praktycznych 30 godzin

praca własna studenta:

przygotowanie do zajęć – 20 godzin

przygotowanie do zaliczenia – 20 godzin

łącznie 90 godzin = 3 pkt ECTS


Literatura:

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego modułu Literatura podstawowa:

1. Woźniewski M., Kołodziej J., Rehabilitacja w chirurgii, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006.

2. Kruszyński Z.: Podstawy anestezjologii i intensywnej terapii, Wydawnictwo UM Poznań, 2010

3. Spannbauer A., Mika P., Chwała M., Jaworek J., (i wsp.).: Rehabilitacja u chorych po operacji klasycznej tętniaka aorty brzusznej –Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2010; 2:40-49

4. Spannbauer A., Berwecki A., Chwała M., (i wsp).: Rehabilitacja chorych z miażdżycowym niedokrwieniem kończyn dolnych, poddawanych zabiegom przęsłowania aortalno-dwuudowego. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2014;1: 8-14

5. Nowotny J., Saulicz E., Czupryna K., Domagalska M., Giermek K., Nowotny-Czupryna O., Ćwiczenia lecznicze. Uwagi metodyczno-praktyczne, w: Nowotny J. (red.), Podstawy fizjoterapii, cz. II., Wydawnictwo Kasper, Kraków 2004, s. 189-305.

6. Kózka M., Odleżyny - występowanie, profilaktyka i leczenie, w: Rehabilitacja Medyczna, 2004; 4:29-38.

7. Mazurek M., Metody wspomagania wydolności oddechowej w okresie okołooperacyjnym, w: Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne, 2009, nr 2, s. 47-52.

Literatura uzupełniająca:

1. Powoda A., Jastrzębska B. W., Optymalizacja wczesnej rehabilitacji pacjentów poddawanych zabiegom kardiochirurgicznym - doświadczenie własne, w: Rehabilitacja Medyczna, 2005, nr 2,

2. Spannbauer A., Berwecki A., Mika P., Jaworek J. (i wsp): Wybrane aspekty rehabilitacji u chorych leżących. W: Leczenie ran przewlekłych. Red. Maria T. Szewczyk, Arkadiusz Jawień. PZWL, Warszawa 2012, (s.110-130)

3. Spannbauer A., Mika P., Jaworek J (i wsp.).: Rehabilitacja szpitalna i poszpitalna chorych po amputacji z przyczyn naczyniowych. W: Pielęgniarstwo angiologiczne. Red. M. T. Szewczyk, A. Jawień. Termedia wydawnictwo medyczne, Poznań, 2010

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.