Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizjoterapia w neurologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.FJ.FwN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizjoterapia w neurologii
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla roku studiów, fizjoterapia, stacjonarne jednolite magisterskie, 3 rok
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Słowik
Prowadzący grup: Magdalena Jaworek, Jadwiga Kubica, Karolina Rzeźnicka-Brzegowy, Beata Stach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie planowania i prowadzenia działań

o charakterze profilaktycznym jak i terapeutycznym.

- przeprowadzanie fizjoterapii w pracy z pacjentem neurologicznym


Efekty kształcenia:

Wiedza:

K_W14 zna podstawowe jednostki chorobowe, rozumie ich patogenezę, objawy kliniczne, przebieg oraz możliwości ich leczenia i zapobiegania

K_W30 zna sposoby, metody i narzędzia badania pacjenta dla potrzeb

fizjoterapii

K_W32 zna metody oceny stanu zdrowia oraz objawy i przyczyny wybranych zaburzeń i zmian w zakresie poszczególnych jednostek chorobowych

w dysfunkcjach narządu ruchu i chorobach wewnętrznych

K_W33 posiada podstawową wiedzę niezbędną dla kształtowania, podtrzymywania i przywracania utraconej lub obniżonej sprawności oraz wydolności osobom w różnym wieku

K_W39 zna wskazania i przeciwwskazania do zabiegów i ćwiczeń oraz rozumie skutki hipokinezy i hiperkinezy

Umiejętności:

K_U01 posiada umiejętności manualne i techniczne, potrafi posługiwać się podstawowym sprzętem i aparaturą stosowaną w fizjoterapii

K_U03 potrafi zastosować w praktyce zdobytą wiedzę w zakresie kinezyterapii, fizykoterapii, masażu i terapii manualnej

K_U04 potrafi podjąć działania profilaktyczne, pielęgnacyjne, terapeutyczne

i edukacyjne odpowiadające potrzebom pacjenta

K_U08 potrafi planować model fizjoterapii w oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną adekwatnie do aktualnego stanu pacjenta oraz prognoz diagnostycznych

K_U10 potrafi zastosować i nauczyć pacjenta korzystania z przedmiotów pomocy ortopedycznej

K_U13 potrafi udzielić instruktażu i porady w zakresie postępowania lub trybu życia w stanach choroby, dysfunkcji lub przewlekłej niepełnosprawności

Kompetencje społeczne:

K_K01 charakteryzuje się poczuciem odpowiedzialności oraz tolerancją i zrozumieniem dla zachowań wynikających z choroby, niepełnosprawności i wieku

K_K06 jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej

K_K07 przestrzega praw pacjenta


Wymagania wstępne:

Anatomia, fizjologia i patofizjologia centralnego i obwodowego układu nerwowego.

Przygotowanie teoretyczne i praktyczne z zakresu przedmiotów „Podstawy fizjoterapii klinicznej w neurologii”.

Przygotowanie teoretyczne z tematyki kolejnych zajęć.


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie pisemne na ocenę na podstawie wiedzy, aktywności i obecności na zajęciach, ocena prezentacji multimedialnych na seminariach, ciągłe ocenianie umiejętności praktycznych

Zaliczenie na ocenę

Zaliczenia cząstkowe:

na ocenę 3,0: wymienia i uzasadnia objawy charakteryzujące pacjenta z daną chorobą, w zależności od stanu klinicznego pacjenta - z niewielką pomocą̨ potrafi dobrać́ i wykonać́ podstawowe zabiegi z kinezyterapii i fizykoterapii;

na ocenę 3,5: wymienia i uzasadnia objawy charakteryzujące pacjenta z daną chorobą, w zależności od stanu klinicznego pacjenta - samodzielnie potrafi dobrać́ i wykonać́ podstawowe zabiegi z zakresu kinezyterapii metod specjalnych i fizykoterapii, potrafi nawiązać́ dobry kontakt z pacjentem i pozostałymi członkami zespołu rehabilitacyjnego,

na ocenę 4,0: systematycznie przygotowuje się do zajęć, z niewielką pomocą̨ potrafi opisać́ stan funkcjonalny pacjenta, wymienia i uzasadnia objawy charakteryzujące pacjenta z daną chorobą, posiada wiadomości na temat etiologii, epidemiologii, patologii danej jednostki, w zależności od stanu klinicznego pacjenta - samodzielnie potrafi dobrać́ i wykonać́ podstawowe zabiegi z kinezyterapii, metod specjalnych i fizykoterapii, potrafi nawiązać́ dobry kontakt z pacjentem i pozostałymi członkami zespołu rehabilitacyjnego,

na ocenę 4,5: systematycznie przygotowuje się̨ do zajęć́, potrafi przedstawić́ stan funkcjonalny pacjenta, wymienia i uzasadnia objawy charakteryzujące pacjenta z daną chorobą, posiada wiadomości na temat etiologii, epidemiologii, patologii danej jednostki, w zależności od stanu klinicznego pacjenta -samodzielnie potrafi dobrać́ i wykonać́ podstawowe zabiegi z kinezyterapii, metod specjalnych i fizykoterapii, potrafi nawiązać́ dobry kontakt z pacjentem i pozostałymi członkami zespołu rehabilitacyjnego,

na ocenę 5,0: systematycznie przygotowuje ssię do zajęć́, wykazuje duże zaangażowanie podczas zajęć́, potrafi przedstawić́ stan funkcjonalny pacjenta, wymienia i uzasadnia objawy charakteryzujące pacjenta z daną chorobą, posiada wiadomości na temat etiologii, epidemiologii, patologii danej jednostki, w zależności od stanu klinicznego pacjenta - potrafi dobrać́ i wykonać́ zabiegi z kinezyterapii, metod specjalnych i fizykoterapii, uwzględnia wskazania i przeciwskazania, nawiązuje dobry kontakt z pacjentem i pozostałymi członkami zespołu rehabilitacyjnego, cechuje go wysoka kultura osobista, rzetelność́ w przygotowywaniu się̨ do zajęć́ i w pracy z pacjentem.

Dopuszczenie do egzaminu na podstawie obecności na zajęciach oraz ciągłego oceniania wiedzy i umiejętności studentów na ćwiczeniach klinicznych i seminariach.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy

K_W14, K_W30, K_W32, K_W33, K_W39 - Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku); Kontrola pisemna (zestawy pytań)

W zakresie umiejętności

K_U01, K_U03, K_U04, K_U08, K_U10, K_U13 - Kontrola praktyczna (pokaz czynności, inscenizacja, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta)

W zakresie kompetencji społecznych

K_K01, K_K06, K_K07 - Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego); Samoocena; Ocena grupy


Metody dydaktyczne:

Prezentacje multimedialne, dyskusje, praca z pacjentem, wykład informacyjny, seminaria konwersatoryjne, pokaz, objaśnienie problemów klinicznych.

Bilans punktów ECTS:

Udział w seminariach 20 godzin

Udział w zajęciach praktycznych 30 godzin

praca własna studenta:

przygotowanie do zajęć – 35 godzin

przygotowanie do zaliczenia – 35 godzin

łącznie 120 godzin = 4 pkt ECTS


Pełny opis:

Zajęcia praktyczne

1. Wybrane elementy badania neurologicznego dla potrzeb fizjoterapii.. Ocena funkcjonalna. Prowadzenie dokumentacji.

2. Udary mózgu: pojęcie udaru, podział udarów, czynniki ryzyka, objawy kliniczne i powikłania. Kompleksowe usprawnianie pacjentów po udarach. Metody oceny stanu chorych po udarze: skale uszkodzeń, skale funkcjonalne, skale jakości życia.

Seminaria

3. Choroba Parkinsona, SLA, SM, zwyrodnienie powrózkowe rdzenia, jamistość rdzenia – obraz kliniczny i usprawnianie.

4. Guzy mózgu i rdzenia kręgowego, zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego i opon mózgowo-rdzeniowych - obraz kliniczny i usprawnianie .

5. Polineuropatie, zespół Guillain-Barre - obraz kliniczny i kompleksowe usprawnianie .

6. Choroby mięśni: dystrofie mięśniowe, miopatie, miastenia - obraz kliniczny i usprawnianie

7. Kolagenozy - obraz kliniczny i kompleksowe usprawnianie.

8. Urazy czaszkowo-mózgowe i urazy rdzenia kręgowego - obraz kliniczny i usprawnianie

9. Uszkodzenia nerwów obwodowych i splotów - obraz kliniczny i kompleksowe usprawnianie

10. Zespoły bólowe kręgosłupa, choroba krążka międzykręgowego, niestabilność kręgosłupa, kręgozmyk - obraz kliniczny i kompleksowe usprawnianie

11. Fizjoterapia neurologiczna w pediatrii.

Literatura:

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego modułu Literatura podstawowa:

1.W.Jakimowicz: Neurologia kliniczna w zarysie. Warszawa PZWL, Warszawa 1987

2.P.Laider: Rehabilitacja po udarze mózgu. PZWL, Warszawa 2004

3.Friedman A.(red.): Choroba Parkinsona – mechanizmy, rozpoznanie, leczenie. Wyd. Czelej Warszawa 2005

4.S.Lennon, M.Stokes: Fizjoterapia w rehabilitacji neurologicznej. Elsevier Urban&Partner Wrocław 2009

5.W.Fries, I.Liebenstund: Rehabilitacja w chorobie Parkinsona. Elipsa Jaim. Kraków 2002

6.Uzupełniająca:

7.R.Horst: Trening strategii motorycznych.Top School, Kraków 2010

8.T.Tasiemski: usprawnianie po urazach rdzenia kręgowego. Wyd. Tasiemski 2001

9.Mumenthaler M., Schliack H. (red.) Uszkodzenia nerwów obwodowych: rozpoznanie i leczenie. PZWL,Warszawa 1998

Literatura uzupełniająca:

1.Farsin Hamzei: Neurorehabilitacja oparta na dowodach naukowych. MedPharm Polska 2010

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.