Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kliniczne podstawy fizjoterapii w chirurgii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.FJ.KPFwCh Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kliniczne podstawy fizjoterapii w chirurgii
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty dla programu WOZ-026-0-MD-10
Przedmioty obowiązkowe dla roku studiów, fizjoterapia, stacjonarne jednolite magisterskie, 3 rok
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Spannbauer, Mirosław Szura
Prowadzący grup: Tomasz Gach, Anna Spannbauer, Mirosław Szura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

zdobycie wiedzy i umiejętności prowadzenia działań o charakterze profilaktycznym jak i terapeutycznym.

- przeprowadzanie fizjoterapii w chirurgii


Efekty kształcenia:

Wiedza:

1. K_W07 zasady funkcjonowania poszczególnych narządów i układów organizmu człowieka

2. K_W28 sposoby, metody i narzędzia badania pacjenta dla potrzeb fizjoterapii

Umiejętności:

3. K_U03 podjąć działania profilaktyczne, pielęgnacyjne, terapeutyczne i edukacyjne odpowiadające potrzebom pacjenta

4. K_U04 wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu anatomii i funkcjonowania poszczególnych układów i narządów człowieka dla realizacji procesu usprawniania

Kompetencje społeczne:

5. K_K05 zachowania tajemnicy zawodowej

6. K_K06 przestrzegania praw pacjenta, uznawania prawa pacjentów i innych ludzi do okazywania im szacunku bez względu na ich pozycje i przynależności grupowe;


Wymagania wstępne:

Anatomia, kinezyterapia

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę

Studenci uzyskują zaliczenie na podstawie 100% obecności na zajęciach, oraz aktywnym uczestnictwie i ustnym zaliczeniu omawianych wcześniej poszczególnych zagadnień. Na tej podstawie zostają dopuszczeni do egzaminu prowadzonego w formie pisemnej (opisowej) składającej się z 3 pytań opisowych. Za każde pytanie można otrzymać 0-4 punkty. Kryteria oceny: 12pkt: bdb; 11pkt:+db; 10-9pkt: db; 8pkt:+dst; 7-6pkt:dst; 5-0pkt:ndst


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy

Efekt 1-2 - Kontrola ustna, kontrola praktyczna

W zakresie umiejętności

Efekt 3-4 - Kontrola ustna, kontrola praktyczna

W zakresie kompetencji społecznych

Efekt 5-6 - Obserwacja 360 stopni


Metody dydaktyczne:

Omówienie zagadnień teoretycznych, prezentacje multimedialne, omówienie przypadków, dyskusje dydaktyczne

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładzie 10 godzin

Udział w seminariach 10 godzin

Udział w zajęciach praktycznych 10 godzin

W tym przygotowanie do zaliczenia / 30 godzin pracy studenta = 1 ECTS


Pełny opis:

Tematy wykładów: Ogólne zasady fizjoterapii w chirurgii, intensywnej terapii i onkologii; Najczęstsze stany zapalne tkanek miękkich; Definicja i postępowanie w stanach ostrego brzucha. Najczęstsze choroby przewlekłe przewodu pokarmowego.

Tematy ćwiczeń i seminariów: Poznanie specyfiki leczenia na oddziałach chirurgicznych i intensywnej terapii oraz współdziałanie z zespołem pielęgniarskim i lekarskim; Fizjoterapia kliniczna po klasycznych zabiegach w chirurgii naczyniowej; Ostre niedokrwienie kończyn – leczenie zabiegowe i rehabilitacja; Diagnostyka funkcjonalna, leczenie zachowawcze, rehabilitacja w miażdżycowym niedokrwieniu kończyn dolnych.; Postępowanie fizjoterapeutyczne po zabiegach endowaskularnych; Rehabilitacja u chorych amputowanych na tle miażdżycowym. Rehabilitacja w chirurgii nowotworów przewodu pokarmowego. Rehabilitacja w terminalnym okresie choroby nowotworowej. Aktywność ruchowa w chorobie nowotworowej Rehabilitacja w chirurgii ogólnej. Zasady rehabilitacji pacjentów po operacjach endoskopowych. (RW 05.06.19)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Woźniewski M, Kołodziej J.: Rehabilitacja w chirurgii. PZWL, Warszawa, 2006

2. Spannbauer A., Mika P., Jaworek J (i wsp).: Rehabilitacja szpitalna i poszpitalna chorych po amputacji z przyczyn naczyniowych. W: Pielęgniarstwo angiologiczne (red.) M.T Szewczyk. Termedia, Poznań, 2010

3. Chęciński P.: Choroby naczyń. Termedia, Poznań 2006 Noszczyk W.:Chirurgia – Repetytorium, PZWL, Warszawa 2014 (RW 05.06.19)

4. Woźniewski M, Kornafel J. Rehabilitacja w onkologii. Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2010

Literatura uzupełniająca:

1. Brzostek T., Mika P., Brombosz J.: Miażdżyca tętnic kończyn dolnych- patofizjologia, klinika, leczenie i rehabilitacja. Rehabilitacja Medyczna, 2004: 8: 38-50

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.