Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kliniczne podstawy fizjoterapii w neurologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.FJ.KPFwN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kliniczne podstawy fizjoterapii w neurologii
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla roku studiów, fizjoterapia, stacjonarne jednolite magisterskie, 3 rok
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Słowik
Prowadzący grup: Magdalena Jaworek, Jadwiga Kubica, Karolina Rzeźnicka-Brzegowy, Beata Stach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Cele kształcenia Przygotowanie studenta do pracy z pacjentem neurologicznym

- zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie planowania i prowadzenia działań o charakterze profilaktycznym jak i terapeutycznym.

- poznanie warunków pracy z pacjentami nerologicznymi


Efekty kształcenia:

Wiedza:

K_W08 posiada wiedzę w zakresie neuroanatomii i neurofizjologii człowieka

K_W13 zna patogenezę, objawy kliniczne, przebieg oraz możliwości leczenia i zapobiegania różnym jednostkom chorobowym

K_W38 zna mechanizmy oraz skutki oddziaływania zabiegów fizykalnych w postępowaniu klinicznym w różnych chorobach

i dysfunkcjach

Umiejętności:

K_U04 potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu anatomii

i funkcjonowania poszczególnych układów i narządów człowieka dla realizacji procesu usprawniania

K_U06 potrafi poprawnie dobrać i samodzielnie wykonać zabiegi

z zakresu fizykoterapii, masażu, kinezyterapii i podstaw terapii manualnej;

Kompetencje społeczne:

K_K01 charakteryzuje się poczuciem odpowiedzialności oraz tolerancją i zrozumieniem dla zachowań wynikających

z choroby, niepełnosprawności i wieku


Wymagania wstępne:

Anatomia, fizjologia i patofizjologia centralnego i obwodowego układu nerwowego.

Przygotowanie teoretyczne i praktyczne z zakresu przedmiotów „Podstawy fizjoterapii klinicznej w neurologii”.

Przygotowanie teoretyczne z tematyki kolejnych zajęć.


Forma i warunki zaliczenia:

Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu Zaliczenie pisemne na ocenę na podstawie wiedzy, aktywności

i obecności na zajęciach, ocena prezentacji multimedialnych na seminariach, ciągłe ocenianie umiejętności praktycznych

Zaliczenie na ocenę

Zaliczenia cząstkowe:

na ocenę 3,0: wymienia i uzasadnia objawy charakteryzujące pacjenta z daną chorobą, w zależności od stanu klinicznego pacjenta - z niewielką pomocą̨ potrafi dobrać́ i wykonać́ podstawowe zabiegi z kinezyterapii i fizykoterapii;

na ocenę 3,5: wymienia i uzasadnia objawy charakteryzujące pacjenta z daną chorobą, w zależności od stanu klinicznego pacjenta - samodzielnie potrafi dobrać́ i wykonać́ podstawowe zabiegi z zakresu kinezyterapii metod specjalnych i fizykoterapii, potrafi nawiązać́ dobry kontakt z pacjentem i pozostałymi członkami zespołu rehabilitacyjnego,

na ocenę 4,0: systematycznie przygotowuje się do zajęć, z niewielką pomocą̨ potrafi opisać́ stan funkcjonalny pacjenta, wymienia i uzasadnia objawy charakteryzujące pacjenta z daną chorobą, posiada wiadomości na temat etiologii, epidemiologii, patologii danej jednostki, w zależności od stanu klinicznego pacjenta - samodzielnie potrafi dobrać́ i wykonać́ podstawowe zabiegi z kinezyterapii, metod specjalnych i fizykoterapii, potrafi nawiązać́ dobry kontakt z pacjentem i pozostałymi członkami zespołu rehabilitacyjnego,

na ocenę 4,5: systematycznie przygotowuje się̨ do zajęć́, potrafi przedstawić́ stan funkcjonalny pacjenta, wymienia i uzasadnia objawy charakteryzujące pacjenta z daną chorobą, posiada wiadomości na temat etiologii, epidemiologii, patologii danej jednostki, w zależności

od stanu klinicznego pacjenta -samodzielnie potrafi dobrać́ i wykonać́ podstawowe zabiegi z kinezyterapii, metod specjalnych i fizykoterapii,

potrafi nawiązać́ dobry kontakt z pacjentem i pozostałymi członkami zespołu rehabilitacyjnego,

na ocenę 5,0: systematycznie przygotowuje ssię do zajęć́, wykazuje duże zaangażowanie podczas zajęć́, wymienia i uzasadnia objawy

charakteryzujące pacjenta z daną chorobą, posiada wiadomości na temat etiologii, epidemiologii, patologii danej jednostki, w zależności od stanu klinicznego pacjenta - potrafi dobrać́ i wykonać́ zabiegi z kinezyterapii, metod specjalnych i fizykoterapii, uwzględnia wskazania i przeciwskazania, nawiązuje dobry kontakt z pacjentem i pozostałymi członkami zespołu rehabilitacyjnego, cechuje go wysoka kultura osobista, rzetelność́ w przygotowywaniu się̨ do zajęć́ i w pracy z pacjentem.

Dopuszczenie do egzaminu na podstawie 100% obecności na zajęciach oraz ciągłego oceniania wiedzy i umiejętności studentów na ćwiczeniach klinicznych i seminariach.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy

K_W08,K_W13,K_W38 - Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku); Kontrola pisemna (zestawy pytań)

W zakresie umiejętności

K_U04,K_U06- Kontrola praktyczna (pokaz czynności, inscenizacja, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta)

W zakresie kompetencji społecznych

K_K01 - Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego); Samoocena; Ocena grupy


Metody dydaktyczne:

Stosowane metody dydaktyczne Prezentacje multimedialne, dyskusje, praca z pacjentem, wykład informacyjny, seminaria konwersatoryjne, pokaz, objaśnienie problemów klinicznych.

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładzie 10 godzin

Udział w seminariach 20 godzin

Udział w zajęciach praktycznych 10 godzin

praca własna studenta 20 godzin

łącznie 60 godzin = 2 pkt ECTS


Pełny opis:

Treści modułu ( z podziałem na formy realizacji zajęć)

Wykłady/seminaria/zaj. praktyczne

1. Wybrane elementy badania neurologicznego dla potrzeb fizjoterapii. Prowadzenie dokumentacji.

2. Udary mózgu: pojęcie udaru, podział udarów, czynniki ryzyka, objawy kliniczne i powikłania. Kompleksowe usprawnianie pacjentów po udarach.

3. Choroba Parkinsona, SLA, SM, zwyrodnienie powrózkowe rdzenia, jamistość rdzenia – obraz kliniczny i usprawnianie.

4. Guzy mózgu i rdzenia kręgowego, zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego i opon mózgowo-rdzeniowych - obraz kliniczny

i usprawnianie .

5. Polineuropatie, zespół Guillain-Barre - obraz kliniczny

i kompleksowe usprawnianie .

6. Choroby mięśni: dystrofie mięśniowe, miopatie, miastenia - obraz kliniczny i usprawnianie

7. Uszkodzenia nerwów obwodowych i splotów - obraz kliniczny

i kompleksowe usprawnianie

8. Zespoły bólowe kręgosłupa, choroba krążka międzykręgowego, niestabilność kręgosłupa, kręgozmyk - obraz kliniczny i kompleksowe usprawnianie

9. Ataksje. Obraz Kliniczny i usprawnianie.

Literatura:

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego modułu Literatura podstawowa:

1.L.P. Rowland, T.A. Pedley: Neurologia Merritta. wyd. III polskie, red. H.H. Kwieciński, A.M. Kamińska, Elsevier Urban & Partner 2011

2.W.Jakimowicz: Neurologia kliniczna w zarysie. Warszawa PZWL, Warszawa 1987

3.P.Laider: Rehabilitacja po udarze mózgu. PZWL, Warszawa 2004

4.Friedman A.(red.): Choroba Parkinsona – mechanizmy, rozpoznanie, leczenie. Wyd. Czelej Warszawa 2005

5.S.Lennon, M.Stokes: Fizjoterapia w rehabilitacji neurologicznej. Elsevier Urban&Partner Wrocław 2009

6.W.Fries, I.Liebenstund: Rehabilitacja w chorobie Parkinsona. Elipsa Jaim. Kraków 2002

7.R.Horst: Trening strategii motorycznych.Top School, Kraków 2010

8.Mumenthaler M., Schliack H. (red.) Uszkodzenia nerwów obwodowych: rozpoznanie i leczenie. PZWL,Warszawa 1998

Literatura uzupełniająca:

1.Geraint Fuller: Badanie neurologiczne- to proste!. PZWL 2005.

2.Samuels MS, Ropper AH: Leczenie w neurologii. Elsevier Urban& Partner, Wrocław 2014.

3.Agnieszka Słowik, Marcin Wnuk. Udar mózgu na dyżurze. Termedia 2016, wyd.I

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.