Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody specjalne w fizjoterapii - cz. I - terapia manualna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.FJ.MswFczITM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody specjalne w fizjoterapii - cz. I - terapia manualna
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla roku studiów, fizjoterapia, stacjonarne jednolite magisterskie, 3 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Mańko, Bartosz Trybulec
Prowadzący grup: Bożena Latała, Grzegorz Mańko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Zapoznanie oraz praktyczna nauka różnych metod diagnostyki i terapii manualnej

Efekty kształcenia:

Wiedza:

K_W33 zna wskazania, przeciwwskazania oraz zasady wykonywania zabiegów z zakresu terapii manualnej oraz specjalnych metod fizjoterapii i stosowania zaopatrzenia ortopedycznego;

K_W51 zna metody oceny stanu narządu ruchu człowieka dla wyjaśnienia zaburzeń jego struktury i funkcji dla potrzeb fizjoterapii;

Umiejętności:

K_U05 potrafi interpretować wiedzę z zakresu zmian patologicznych w różnych schorzeniach oraz zaburzeniach strukturalnych wywołanych chorobą, urazem lub inną formą niepełnosprawności dla potrzeb diagnostyki funkcjonalnej

K_U06 umie poprawnie dobrać i samodzielnie wykonać zabiegi z zakresu fizykoterapii, masażu, kinezyterapii i podstaw terapii manualnej

K_U27 potrafi przeprowadzić i interpretować badania i testy funkcjonalne niezbędne dla doboru, wykonania i programowania zabiegów fizjoterapeutycznych

Kompetencje społeczne:

K_K20 jest gotowy do samodzielnego wykonywania powierzonych zadań i właściwej organizacji własnej pracy oraz odpowiedzialności za jej rezultat


Wymagania wstępne:

Podstawowe wiadomości w zakresie pojęć i zasad obowiązujących

w terapii manualnej, poszczególnych zasad diagnostyki

i oceny funkcjonalnej, jak również biomechaniczne. Znajomość objawów i przyczyn dysfunkcji w układzie kostno-stawowym. Znajomość klinicznych wskazań i przeciwwskazań do terapii manualnej w dysfunkcjach narządu ruchu i chorobach wewnętrznych, umiejętności praktyczne i teoretyczne z zakresu poszczególnych metod fizjoterapii. Dobór metod w różnorodnych jednostkach klinicznych. Znajomość zasad, zasobu technik i algorytmów postępowania w wybranych metodach. Znajomość poszczególnych technik mobilizacyjnych dla kręgosłupa i stawów obwodowych oraz technik tkanek miękkich.


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na podstawie aktywności i obecności na zajęciach, ciągłe ocenianie.

Zaliczenie na ocenę - Przedstawienie zadanego problemu terapeutycznego w zakresie badania, planowania terapii oraz praktycznego przeprowadzenia technik manualnych.

Kryteria oceny :

Prawidłowo dobrane postępowanie lecznicze – 0-1pkt

Uzasadnienie potrzeby i roli poszczególnych technik w wybranym przypadku – 0-2 pkt

Prawidłowo zaplanowany sposób postępowania terapeutycznego wynikający z przeprowadzonego badania pacjenta

0-3 pkt

Prawidłowo wykonane zabiegi manualne – 0-3pkt

Podany jasny i zrozumiały instruktaż dla pacjenta, jako forma dalszego postępowania – 0-1pkt

10 pkt - bdb

9 pkt - +db

8 pkt - db

7 pkt - + dst

6-5 pkt – dst

4-0 pkt – ndst


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

K_W33, K_W51 - Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku); Kontrola pisemna (zestawy pytań, wypracowanie, sprawozdanie)

W zakresie umiejętności:

K_U05,K_U06,K_U27 - Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku); Kontrola praktyczna (pokaz czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta)

W zakresie kompetencji społecznych:

K_K20- Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego), Samoocena; Ocena grupy


Metody dydaktyczne:

podające: Wykłady informacyjne

- praktyczne: pokaz, ćwiczenia w parach


Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach - 20 godzin.

Udział w zajęciach praktycznych - 30 godzin.

przygotowanie do zajęć 20 godzin

przygotowanie do zaliczenia z oceną 20 godzin

łącznie 90 godzin = 3 pkt ECTS


Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Terapia manualna – wskazania i przeciwwskazania; Strategie postępowania klinicznego wg. różnych metod TM. Kliniczne zastosowanie terapii manualnej, Połączenie metod terapii manualnej z klasyczną kinezyterapią i innymi technikami specjalnymi. Podstawy diagnostyki i postępowania wg różnych metod, Dobór technik i ćwiczeń w różnych jednostkach chorobowych oraz autoterapii

Tematyka zajęć praktycznych :

Praktyczna nauka technik diagnostycznych i terapeutycznych poszczególnych metod terapii manualnej,m.in. McKenzie, Mulligana, OMT, Cyriax, elementy osteopatii.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Evjenth O., Hamberg J.: Muscule Stretching in manual therapy. A clinical manual.

2.Frish Herbert, Roex Jacques.:Terapia manualna, Wydawnictwo PZWL

3.Lewitt K.: terapia manualna w rehabilitacji chorób narządu ruchu, Wyd. ZL Natura, Kielce 2001

4.Hartman L.: podręcznik technik osteopatycznych w leczeniu manualnym kręgosłupa i stawów obwodowych. Wyd. ZL Natura Kielce 2000.

5.Kalterborn F. M.: Manualne mobilizacje stawów kończyn, Wyd. Rolewski Toruń 1999.

6.Kalterborn F. M.: Kręgosłup badanie manualne i mobilizacja, Wyd. Rolewski Toruń 1999

7.Gisela Ebelt-Paprotny, Roman Preis: Fizjoterapia, , Elsevier, Urban&Partner, Wrocław 2012

8.Michael Shacklock ,: Neurodynamika Kliniczna, Elsevier, Urban&Partner, Wrocław 2008

9. L.Chaitow,: Techniki nerwowo-mięśniowe, zaawansowane techniki terapii tkanek miękkich, Elsevier, Urban&Partner, Wrocław 2008

10. L.Chaitow,: Techniki rozluźnienia pozycyjnego, Elsevier, Urban&Partner, Wrocław 2011

11.Kenneth A.Olsen, Rafał Gnat: Terapia manualna kręgosłupa. Edra Urban & Partner 2016

12.Tadeusz Kasperczyk, Dariusz Mucha: Podstawy Terapii Manualnej,Kraków 2012

Literatura uzupełniająca:

1.L.Chaitow,: Techniki energii mięśniowej, Elsevier, Urban&Partner, Wrocław 2011

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.