Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy działalności gospodarczej w rehabilitacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.FJ.PDGwR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy działalności gospodarczej w rehabilitacji
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia toku, fizjoterapia, stacjonarne jednolite magisterskie, 4 rok
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stojgniew Sitko
Prowadzący grup: Maciej Rogala, Stojgniew Sitko, Anna Szetela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Zapoznanie studenta z pojęciami i problemami z zakresu działalności gospodarczej w rehabilitacji

Efekty kształcenia:

Wiedza:

1.K_W47 ekonomiczne uwarunkowania umożliwiające prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Umiejętności:

2.K_U28 inicjować, organizować i realizować działania ukierunkowane na edukację zdrowotną, promocję zdrowia i profilaktykę niepełnosprawności

3.K_U21 stosować techniki efektywnego komunikowania się i negocjacji z jednostką oraz grupą społeczną

4.K_U15 prezentować wyniki własnych działań i przemyśleń w postaci pisemnej oraz używać opartych o nie argumentów w dyskusji

Kompetencje społeczne:

5.K_K11 pracy w zespole i przyjmowania odpowiedzialność za udział w decyzjach


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę,

dst: 100% obecności, przygotowanie do każdych zajęć, opracowanie projektu spełniającego zadane wymogi.

db: j.w. + aktywność na zajęciach, projekt o dobrych walorach praktycznych.

bdb: j.w.+ wyróżniająca aktywność, kompletny, rzetelnie i starannie przygotowany projekt innowacyjnego przedsięwzięcia

Dopuszczenie do zaliczenia na podstawie:

obecności na zajęciach, przygotowanie projektu


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

Efekt 1 - Kontrola ustna (odpowiedź ustna, dyskusja projektu przedsięwzięcia); Kontrola pisemna (projekt przedsięwzięcia gospodarczego)

W zakresie umiejętności:

Efekt 2-4 - Kontrola praktyczna (interpretacja uwarunkowań ekonomicznych)

W zakresie kompetencji społecznych:

Efekt 5 - Współpraca w zespole projektowym


Metody dydaktyczne:

Seminaria z wykorzystaniem technicznych środków audiowizualnych, ćwiczenia i konsultacje z zastosowaniem metod aktywizujących

Bilans punktów ECTS:

5 godz. wykładów

15 godz. seminariów

10 godz. przygotowanie do zaliczenia


Pełny opis:

Wykłady:

Przedsiębiorczość - pojęcia podstawowe. Cechy przedsiębiorcy. Ryzyko i szanse rynkowe. Nowatorskie strategie. Organizacja i jej cele. Wewnętrzne działanie organizacji, a satysfakcja klienta.

Rola zysku. Zarządzanie. Planowanie. Biznes Plan.

Seminaria:

Wybór przedsięwzięcia, analiza jego szans i zagrożeń, uzasadnienie jego celowości i przygotowanie projektu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Stoner J.A., Wankel C, Kierowanie, PWE (akt.wyd.); Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, W-wa (akt.wyd)

2.Pasieczny J. (2012), Biznesplan, PWE, Warszawa

3.Williams K. (2012), Biznesplan. Co trzeba wiedzieć i zrobić, aby stworzyć doskonały plan, PWE, Warszawa

4.Marecki K., Wieloch M. (2008), Biznesplan - Elementy planowania działalności rozwojowej, SGH, Warszawa

5.Biznesplan, Harvard Business Press, 2008

6.Barrow C., i in. (2009), Biznesplan w małej firmie, OnePress, Gliwice

7.Tokarski A., i in. (2010), Biznesplan w praktyce, CeDeWu, Warszawa

8.Korczyn A. (2013), Jak opracować Biznesplan - Poradnik, Wydawnictwo Sigma, Skierniewice

Literatura uzupełniająca:

1.Koźmiński A., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie, Teoria i praktyka, PWN, W-wa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.