Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy prawa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.FJ.PP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawa
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia toku, fizjoterapia, stacjonarne jednolite magisterskie, 4 rok
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Lipowski, Anna Szetela
Prowadzący grup: Paweł Lipowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Nabycie wiadomości dotyczących podstawowych pojęć i zagadnień prawnych w kontekście ogólnym oraz wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

1.K_W44: etyczne, społeczne i prawne uwarunkowania wykonywania zawodu fizjoterapeuty;

2.K_W46: podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego oraz ochrony i zarządzania własnością intelektualną;

3.K_W47: ekonomiczno-prawne uwarunkowania umożliwiające prowadzenie własnej działalności w zakresie fizjoterapii oraz prawa pracy.

Umiejętności:

4.K_U30 : wymienić i opisać międzynarodową klasyfikację funkcjonalności (ICF).

Kompetencje społeczne:

5.K_K05: zachowania tajemnicy zawodowej;

6.K_K06 : przestrzegania praw pacjenta, uznawania prawa pacjentów i innych ludzi do okazywania im szacunku bez względu na ich pozycje i przynależności grupowe.


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę.


Ocena na podstawie trzech składowych: obecności, oceny z pracy indywidualnej (prezentacja multimedialna, praca pisemna) oraz obecności i aktywności na zajęciach (każdy element jako 33,3 oceny końcowej).

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność na wykładach i min. 60 % obecności na zajęciach. Osoby z mniejszą frekwencją muszą wykonać pracę uzupełniającą.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

Efekt 1 - kontrola ustna w formie odpowiedzi ustnej lub analizy – studium przypadku, rozwiązanie konkretnego problemu z zakresu stosowania prawa w funkcjonowaniu praktyki indywidualnej/instytucji prowadzącej opiekę zdrowotną;- kontrola pisemna w formie opracowania – analizy określonych przepisów dotyczących praw pacjenta;

Efekt 2 - kontrola ustna w formie odpowiedzi ustnej lub analizy – studium przypadku, rozwiązanie konkretnego problemu z zakresu stosowania prawa w funkcjonowaniu praktyki indywidualnej/instytucji prowadzącej opiekę zdrowotną, w tym prawa autorskiego;- kontrola pisemna w formie opracowania – analizy określonych przepisów dotyczących praw pacjenta;

Efekt 3 - kontrola ustna w formie odpowiedzi ustnej lub analizy – studium przypadku, rozwiązanie konkretnego problemu z zakresu stosowania prawa w szczególności w funkcjonowaniu praktyki indywidualnej (a także instytucji prowadzącej opiekę zdrowotną);- kontrola pisemna w formie opracowania – analizy określonych przepisów dotyczących praw pacjenta.

W zakresie umiejętności:

Efekt 4 - odpowiedź ustna.

W zakresie kompetencji społecznych:

Efekt 5- kontrola praktyczna w formie prezentacji multimedialnej ilustrującej konkretny przypadek („case”);

Efekt 6 - kontrola praktyczna w formie interpretacji sytuacji klinicznej, inscenizacji, dyskusji i „workshopu” dotyczącego konkretnego zagadnienia praktycznego.


Metody dydaktyczne:

Wykłady i seminaria prowadzone w formie stacjonarnej, prezentacje, dyskusje.

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach: 10 godzin.

Udział w seminariach: 10 godzin.

Przygotowanie do seminariów: 5 godzin.

Przygotowanie do zaliczenia: 5 godzin.


Pełny opis:

1.Normy i przepisy prawa – ich rodzaje. Przedmioty i podmioty prawa.

2.System prawa. Proces legislacyjny i inne metody tworzenia prawa.

3.Wykładnia prawa. Stosowanie prawa. Sądownictwo powszechne i szczególne (administracyjne).

4.Prawo cywilne – podmiot i przedmiot stosunku cywilno-prawnego. Czynności prawne, zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych.

5.Elementy prawa: karnego, gospodarczego, administracyjnego i pracy.

6.Prawa pacjenta.

7.Prawo do ochrony zdrowia (międzynarodowa klasyfikacja funkcjonalności).

8.Odpowiedzialność prawna fizjoterapeuty.

9.Wybrane aspekty wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

10.Wybrane zagadnienia prawa wynalazczego i autorskiego w praktyce fizjoterapeutycznej. Ochrona własności intelektualnej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Wybór fragmentów podręczników akademickich z zakresu prawa: cywilnego, karnego, administracyjnego i prawa pracy (podawane na bieżąco).

2.Nesterowicz M., Prawo medyczne, „Dom organizatora TNOiK”, Wydanie XI, Toruń 2016.

3.Aktualizowany na bieżąco wybór tekstów źródłowych aktów prawnych (ustawy), w szczególności ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. poz. 1994 z późn. zm.).

Literatura uzupełniająca:

1.Kubiak R., Prawo medyczne, „Beck”, Wydanie 2, Warszawa 2014.

2.Mokrzycka A., Kowalska I., Podmioty lecznicze w Polsce w perspektywie reform zdrowotnych, „Difin”, Wydanie 1, Warszawa 2012.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.