Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Programowanie i diagnostyka w neurologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.FJ.PiDwN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programowanie i diagnostyka w neurologii
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla roku studiów, fizjoterapia, stacjonarne jednolite magisterskie, 4 rok
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Słowik
Prowadzący grup: Jadwiga Kubica, Karolina Rzeźnicka-Brzegowy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Cele kształcenia:

-zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie planowania i prowadzenia działań o charakterze profilaktycznym jak i terapeutycznym.

- programowanie fizjoterapii w pracy z pacjentami w neurologii i neurochirurgii


Efekty kształcenia:

Wiedza:

1.K_W08 wiedzę w zakresie neuroanatomii i neurofizjologii człowieka

2.K_W13 patogenezę, objawy kliniczne, przebieg oraz możliwości leczenia i zapobiegania różnym jednostkom chorobowym

3.K_W28 sposoby, metody i narzędzia badania pacjenta dla potrzeb fizjoterapii

4.K_W29 zasady prowadzenia dokumentacji medycznej, metody opisu i interpretacji podstawowych jednostek i zespołów chorobowych w stopniu umożliwiającym stosowanie i planowanie procesu fizjoterapii;

Umiejętności:

5.K_U05 interpretować wiedzę z zakresu zmian patologicznych w różnych schorzeniach oraz zaburzeniach strukturalnych wywołanych chorobą, urazem lub inną formą niepełnosprawności dla potrzeb diagnostyki funkcjonalnej

6.K_U06 poprawnie dobrać i samodzielnie wykonać zabiegi z zakresu fizykoterapii, masażu, kinezyterapii i podstaw terapii manualnej

7.K_U07 tworzyć, weryfikować i modyfikować program usprawniania osób z dysfunkcjami różnych układów i narządów stosownie do ich stanu klinicznego i funkcjonalnego.

8.K_U09 dokonać właściwego doboru wyrobów medycznychi/lub pomocy ortopedycznych stosownie do rodzaju dysfunkcji i potrzeb pacjenta na każdym etapie rehabilitacji oraz nauczyć pacjenta korzystania z nich.

Kompetencje społeczne:

9.K_K06 przestrzegania praw pacjenta, uznawania prawa pacjentów i innych ludzi do okazywania im szacunku bez względu na ich pozycje i przynależności grupowe;


Wymagania wstępne:

Anatomia, fizjologia i patofizjologia centralnego i obwodowego układu nerwowego.

Przygotowanie teoretyczne i praktyczne z zakresu przedmiotów „Podstawy fizjoterapii klinicznej w neurologii”.

Przygotowanie teoretyczne z tematyki kolejnych zajęć.


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie pisemne na ocenę na podstawie wiedzy, aktywności i obecności na zajęciach, ocena prezentacji multimedialnych na seminariach, ciągłe ocenianie umiejętności praktycznych

EGZAMIN praktyczny

Zaliczenia cząstkowe:

na ocenę 3,0: wymienia i uzasadnia objawy charakteryzujące pacjenta z daną chorobą, w zależności od stanu klinicznego pacjenta - z niewielką pomocą̨ potrafi dobrać́ i wykonać́ podstawowe zabiegi z kinezyterapii i fizykoterapii;

na ocenę 3,5: wymienia i uzasadnia objawy charakteryzujące pacjenta z daną chorobą, w zależności od stanu klinicznego pacjenta - samodzielnie potrafi dobrać́ i wykonać́ podstawowe zabiegi z zakresu kinezyterapii metod specjalnych i fizykoterapii, potrafi nawiązać́ dobry kontakt z pacjentem i pozostałymi członkami zespołu rehabilitacyjnego,

na ocenę 4,0: systematycznie przygotowuje się do zajęć, z niewielką pomocą̨ potrafi opisać́ stan funkcjonalny pacjenta, wymienia i uzasadnia objawy charakteryzujące pacjenta z daną chorobą, posiada wiadomości na temat etiologii, epidemiologii, patologii danej jednostki, w zależności od stanu klinicznego pacjenta - samodzielnie potrafi dobrać́ i wykonać́ podstawowe zabiegi z kinezyterapii, metod

specjalnych i fizykoterapii, potrafi nawiązać́ dobry kontakt z pacjentem i pozostałymi członkami zespołu rehabilitacyjnego,

na ocenę 4,5: systematycznie przygotowuje się̨ do zajęć́, potrafi

przedstawić́ stan funkcjonalny pacjenta, wymienia i uzasadnia objawy charakteryzujące pacjenta z daną chorobą, posiada wiadomości na temat etiologii, epidemiologii, patologii danej jednostki, w zależności od stanu klinicznego pacjenta -samodzielnie potrafi dobrać́ i wykonać́ podstawowe zabiegi z kinezyterapii, metod specjalnych i fizykoterapii, potrafi nawiązać́ dobry kontakt z pacjentem i pozostałymi członkami zespołu rehabilitacyjnego,

na ocenę 5,0: systematycznie przygotowuje ssię do zajęć́, wykazuje duże zaangażowanie podczas zajęć́, potrafi przedstawić́ stan funkcjonalny pacjenta, wymienia i uzasadnia objawy charakteryzujące pacjenta z daną chorobą, posiada wiadomości na temat etiologii, epidemiologii, patologii danej jednostki, w zależności od stanu klinicznego pacjenta - potrafi dobrać́ i wykonać́ zabiegi z kinezyterapii, metod specjalnych i fizykoterapii, uwzględnia wskazania i przeciwskazania, nawiązuje dobry kontakt z pacjentem i pozostałymi członkami zespołu rehabilitacyjnego, cechuje go wysoka kultura osobista, rzetelność́ w przygotowywaniu się̨ do zajęć́ i w pracy z pacjentem.

Dopuszczenie do egzaminu na podstawie obecności na zajęciach oraz ciągłego oceniania wiedzy i umiejętności studentów na ćwiczeniach klinicznych i seminariach.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy

Efekt 1-4 - Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku); Kontrola pisemna (zestawy pytań)

W zakresie umiejętności

Efekt 5-8 - Kontrola praktyczna (pokaz czynności, inscenizacja, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta)

W zakresie kompetencji społecznych

Efekt 9 - Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego); Samoocena ; Ocena grupy


Metody dydaktyczne:

Prezentacje multimedialne, dyskusje, praca z pacjentem, wykład informacyjny, seminaria konwersatoryjne, pokaz, objaśnienie problemów klinicznych.

Bilans punktów ECTS:

Udział w seminariach 10 godzin

Udział w ćwiczeniach klinicznych 10 godzin

praca własna studenta:

przygotowanie do zaliczenia – 10 godzin

łącznie 30 godzin = 2 pkt ECTS


Pełny opis:

Wykłady

1.Wybrane elementy badania neurologicznego dla potrzeb fizjoterapii.. Ocena zaburzeń funkcjonalnych- testy i skale używane w diagnostyce.

2.Programowanie fizjoterapii w wybranych jednostkach chorobowych:

- Udary mózgu: Kompleksowe usprawnianie pacjentów po udarach. Metody oceny stanu chorych po udarze: skale uszkodzeń, skale funkcjonalne, skale jakości życia.

- Choroba Parkinsona, SLA, SM, zwyrodnienie powrózkowe rdzenia, jamistość rdzenia

3 Guzy mózgu i rdzenia kręgowego, zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego i opon mózgowo-rdzeniowych.

-Polineuropatie, zespół Guillain-Barre

-Choroby mięśni: dystrofie mięśniowe, miopatie, miastenia

- Kolagenozy

-Urazy czaszkowo-mózgowe i urazy rdzenia kręgowego

-Uszkodzenia nerwów obwodowych i splotów

-Zespoły bólowe kręgosłupa, choroba krążka międzykręgowego, niestabilność kręgosłupa, kręgozmyk

Ćwiczenia:

-Programowanie fizjoterapii w wybranych jednostkach chorobowych:

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.S.Lennon, M.Stokes: Fizjoterapia w rehabilitacji neurologicznej. Elsevier Urban&Partner Wrocław 2009

2.W.Jakimowicz: Neurologia kliniczna w zarysie. Warszawa PZWL, Warszawa 1987

3.P.Laider: Rehabilitacja po udarze mózgu. PZWL, Warszawa 2004

4.Friedman A.(red.): Choroba Parkinsona – mechanizmy, rozpoznanie, leczenie. Wyd. Czelej Warszawa 2005

5.W.Fries, I.Liebenstund: Rehabilitacja w chorobie Parkinsona. Elipsa Jaim. Kraków 2002

Uzupełniająca:

6.R.Horst: Trening strategii motorycznych.Top School, Kraków 2010

7.T.Tasiemski: usprawnianie po urazach rdzenia kręgowego. Wyd. Tasiemski 2001

8.Mumenthaler M., Schliack H. (red.) Uszkodzenia nerwów obwodowych: rozpoznanie i leczenie. PZWL,Warszawa 1998

9.Farsin Hamzei: Neurorehabilitacja oparta na dowodach naukowych. MedPharm Polska 2010.

10.Józef Opara: Diagnostyka, leczenie, rehabilitacja. PZWL 2016

11.Andrzej Kwolek: Fizjoterapia w neurologii i neurochirurgii. PZWL

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.