Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Programowanie i diagnostyka w urazach czaszkowo-mózgowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.FJ.PiDwUC-M Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programowanie i diagnostyka w urazach czaszkowo-mózgowych
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne, fizjoterpia, stacjonarne jednolite magisterskie, 4 rok
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Rzeźnicka-Brzegowy, Agnieszka Słowik
Prowadzący grup: Karolina Rzeźnicka-Brzegowy, Beata Włodarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

-zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie planowania i prowadzenia działań o charakterze profilaktycznym jak i terapeutycznym.

- programowanie fizjoterapii w urazach czaszkowo-mózgowych


Efekty kształcenia:

Wiedza:

1.K_W08 wiedzę w zakresie neuroanatomii i neurofizjologii człowieka

2.K_W12 rozumie zmiany patofizjologiczne zachodzące w organizmie człowieka w wyniku różnych schorzeń i urazów

Umiejętności:

3.K_U03 podjąć działania profilaktyczne, pielęgnacyjne, terapeutyczne i edukacyjne odpowiadające potrzebom pacjenta

4.K_U04 wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu anatomii i funkcjonowania poszczególnych układów i narządów człowieka dla realizacji procesu usprawniania

Kompetencje społeczne:

5.K_K07 profesjonalnej organizacji pracy własnej, realizacji zadań zawodowych w sposób zapewniający bezpieczeństwo własne i otoczenia oraz przestrzegania zasad bhp


Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza w dziedzinie fizjoterapii klinicznej w neurologii i traumatologii narządu ruchu

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę

zaliczenie przedmiotu

Przygotowanie eseju na temat:

Problemy funkcjonalne pacjentów po urazach czaszkowo- mózgowych: analiza przyczyn i możliwości terapeutycznych – studium przypadku

Kryteria oceny eseju :

Prawidłowo dobrany przykład (przypadek) – 0-1pkt

Uzasadnienie potrzeby i roli fizjoterapii w wybranym przypadku – 0-2 pkt

Prawidłowo zaplanowany model postępowania kinezyterapeutycznego – 0-4 pkt

Prawidłowo zaproponowane zabiegi fizykalne – 0-2pkt

Podany jasny i zrozumiały instruktaż dla pacjenta, jako forma dalszego postępowania – 0-1pkt

10 pkt - bdb

9 pkt - +db

8 pkt - db

7 pkt - + dst

6-5 pkt – dst

4-0 pkt – ndst


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

Efekt 1-2 - odpowiedź ustna, studium przypadku; zestawy pytań

W zakresie umiejętności:

Efekt 3-4 - pokaz czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, inscenizacja

W zakresie kompetencji społecznych:

Efekt 5 - Obserwacja 360 stopni


Metody dydaktyczne:

Prezentacje mulimedialne, dyskusje, praca z pacjentem

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach 10 godzin

Przygotowanie do zajęć – 30 godzin

Przygotowanie do zaliczenia 30 godzin

/ 70 godzin pracy studenta = 2 ECTS


Pełny opis:

Wykłady:

Urazy w obrębie czaszki

Urazy rdzenia kręgowego

Dyskopatie –postepowanie przed i po zabiegu operacyjnym

Dysfunkcje układu nerwowego

Wskazania i przeciwwskazania do stosowania fizjoterapii

Metody stosowane w fizjoterapii pacjentów po urazach czaszkowo-mózgowych

Seminaria i ćwiczenia

Planowanie procesu usprawniania pacjenta po urazach czaszkowo-mózgowych

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. W.Jakimowicz: Neurologia kliniczna w zarysie. Warszawa PZWL, Warszawa 1987

2. Józef Opara :Urazy czaszkowo-mózgowe diagnostyka,leczenie,rehabilitacja. PZWL 2016

3. Kenneth W. Lindsay ,Ian Bone,Geraint Fuller:Neurologia i Neurochirurgia. Urban&Partner

4. Andrzej Kwołek:Fizjoterapia w neurologii i neurochirurgii. PZWL

5. Antoni Prusiński:Neurologia praktyczna.PZWL 2011

6. Pedley Timothy A., Rowland Lewis P.:Neurologia Merritta.Urban&Partner 2012

7. S.Lennon, M.Stokes: Fizjoterapia w rehabilitacji neurologicznej. Elsevier Urban&Partner Wrocław 2009

Uzupełniająca:

1. R.Horst: Trening strategii motorycznych.Top School, Kraków 2010

2. T.Tasiemski: usprawnianie po urazach rdzenia kręgowego. Wyd. Tasiemski 2001

3. Mumenthaler M., Schliack H. (red.) Uszkodzenia nerwów obwodowych: rozpoznanie i leczenie. PZWL,Warszawa 1998

4. G.Fuller: Badanie neurologiczne-to proste. PZWL, Warszawa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.