Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie i marketing

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.FJ.ZiM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie i marketing
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia toku, fizjoterapia, stacjonarne jednolite magisterskie, 4 rok
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Domagała, Marcin Kautsch
Prowadzący grup: Katarzyna Badora-Musiał, Alicja Domagała, Marcin Kautsch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

-poznanie przez studenta wiadomości w zakresie marketingu i zarządzania w służbie zdrowia oraz zasad tworzenia i prowadzenia różnych form działalności gospodarczej.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

1.K_W46 podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego oraz ochrony i zarządzania własnością intelektualną

2.K_W47 ekonomiczno–prawne uwarunkowania umożliwiające prowadzenie własnej działalności w zakresie fizjoterapii oraz prawa pracy

Umiejętności:

3.K_U35 brać odpowiedzialność za pracę własną oraz za udział w decyzjach swojego zespołu

Kompetencje społeczne:

4.K_K20 samodzielnego wykonywania powierzonych zadań i właściwej organizacji własnej pracy oraz odpowiedzialności za jej rezultat


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę

Ocenie podlega przygotowany przez grupę dokument – plan marketingowy wybranej placówki ochrony zdrowia lub też analiza marketingowa ww. placówki.

BDB: przygotowanie planu marketingowego wybranej organizacji ochrony zdrowia – napisanego poprawną polszczyzną, spełniającego wszystkie wymogi podane na pierwszych zajęciach (dotyczące formy i zawartości), pokazującego, że autorzy znakomicie opanowali wiedzę z omawianego obszaru.

DB: przygotowanie planu marketingowego wybranej organizacji ochrony zdrowia – napisanego poprawną polszczyzną, spełniającego 3/4 wymogów podanych na pierwszych zajęciach (dotyczące formy i zawartości), LUB analizy marketingowej wybranej organizacji ochrony zdrowia – napisanej poprawną polszczyzną, spełniającej wszystkie wymogi podane na pierwszych zajęciach (dotyczące formy i zawartości), co pokazuje, że autorzy opanowali wiedzę z omawianego obszaru.

DST: przygotowanie planu marketingowego wybranej organizacji ochrony zdrowia – napisanego poprawną polszczyzną, spełniającego podstawowe wymogi podane na pierwszych zajęciach (dotyczące formy i zawartości), LUB analizy marketingowej spełniającej 3/4 wymogów podanych na pierwszych zajęciach (dotyczące formy i zawartości), co pokazuje, że autorzy mają podstawową wiedzę z omawianego obszaru.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

Efekt 1-2 Kontrola ustna (odpowiedź ustna); Kontrola pisemna ( opracowanie planu marketingowego wybranej placówki ochrony zdrowia)

W zakresie umiejętności:

Efekt 3 - Kontrola ustna (odpowiedź ustna); Kontrola pisemna ( opracowanie planu marketingowego wybranej placówki ochrony zdrowia)

W zakresie kompetencji społecznych:

Efekt 4 - Obserwacja 360 stopni; Ocena grupy


Metody dydaktyczne:

Przedmiot prowadzony jest w oparciu o seminaria. Mają one jednak charakter interaktywny – w trakcie zajęć studenci proszeni są o komentarze, uwagi i przykłady dotyczące zastosowania przedstawianych treści w realiach ochrony zdrowia. Na zajęciach przedstawiane są metody i narzędzia do zarządzania, marketingu, analizy marketingowej, procedury budowania planu marketignowego i in. Podczas zajęć studenci omawiają też z prowadzącymi postępy nad przygotowywanymi w grupach 4-5 osobowych projektami, czyli planami marketingowymi dla wybranych zakładów opieki zdrowotnej. Podczas konsultacji (w godzinach dyżurów) studenci mają dodatkową możliwość do stawiania pytań i konsultowania przygotowywanych projektów.

Bilans punktów ECTS:

Udział w seminarium- 20 godzin

Przygotowanie do seminarium 20 godzin

Przygotowanie do zaliczenia 20 godzin

/60 godzin pracy studenta = 2 ECTS


Pełny opis:

Seminaria:

1.Wprowadzenie do przedmiotu. Podanie wymogów dotyczących zaliczenia

2.Analiza konkurencji i otoczenia

3.Funkcje zarządzania I

4.Funkcje zarządzania II

5.Podstawowe pojęcia marketingu. Marketing usług, marketing usług zdrowotnych

6.Mieszanka marketingowa – marketing mix dla organizacji opieki zdrowotnej

7.Segmentacja usług zdrowotnych. Pozycjonowanie usług zdrowotnych na rynku

8.Rynek, a rynek usług zdrowotnych. Rozwój orientacji marketingowej organizacji.

9.Strategie marketingowe dla organizacji ochrony zdrowia

Omówienie wyników prac nad dokumentem zaliczeniowym: prezentacja

(RW 05.06.19)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Kotler Ph. (2005), Marketing, Rebis, Poznań

2.Bukowska-Piestrzyńska A. (2017), Marketing usług zdrowotnych – od budowania wizerunku placówki do zadowolenia klienta (wyd. VI), CeDeWu, Warszawa

3.Koźmiński A., Piotrowski W. (red.) (2013), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

Kautsch M. (red.) (2015), Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Nowe wyzwania, 2 wydanie rozszerzone, Wolters Kluwer, Warszawa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.