Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Marketing i zarządzanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.FN-MaZa Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Marketing i zarządzanie
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia toku, fizjoterapia, niestacjonarne II stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kautsch
Prowadzący grup: Roksana Dela, Kamila Zientek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Wiedza:

K_ W 14 zna i rozumie konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej

K_W 15 zna zasady tworzenia, rozwoju i prowadzenia form przedsiębiorczości gospodarczej

Umiejętności:

K _U 17 bierze odpowiedzialność za pracę własną oraz za udział w decyzjach swojego zespołu

Kompetencje społeczne:

K_K05 potrafi kontrolować i programować pracę zespołu

K_K08 potrafi formułować opinie dotyczące różnych aspektów fizjoterapii

K_K12 potrafi wykazywać przywództwo, organizuje pracę zespołu


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę.

Ocenie podlega przygotowany przez grupę dokument – plan marketingowy wybranej placówki ochrony zdrowia lub też analiza marketingowa ww. placówki.

BDB: przygotowanie planu marketingowego wybranej organizacji ochrony zdrowia – napisanego poprawną polszczyzną, spełniającego wszystkie wymogi podane na pierwszych zajęciach (dotyczące formy i zawartości), pokazującego, że autorzy znakomicie opanowali wiedzę z omawianego obszaru.

DB: przygotowanie planu marketingowego wybranej organizacji ochrony zdrowia – napisanego poprawną polszczyzną, spełniającego 3/4 wymogów podanych na pierwszych zajęciach (dotyczące formy i zawartości), LUB analizy marketingowej wybranej organizacji ochrony zdrowia – napisanej poprawną polszczyzną, spełniającej wszystkie wymogi podane na pierwszych zajęciach (dotyczące formy i zawartości), co pokazuje, że autorzy opanowali wiedzę z omawianego obszaru.

DST: przygotowanie planu marketingowego wybranej organizacji ochrony zdrowia – napisanego poprawną polszczyzną, spełniającego podstawowe wymogi podane na pierwszych zajęciach (dotyczące formy i zawartości), LUB analizy marketingowej spełniającej 3/4 wymogów podanych na pierwszych zajęciach (dotyczące formy i zawartości), co pokazuje, że autorzy mają podstawową wiedzę z omawianego obszaru.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

K_ W 14 – odpowiedź ustna

K_W15 - opracowanie planu marketingowego wybranej placówki ochrony zdrowia

W zakresie umiejętności:

K U 17 - odpowiedź ustna; opracowanie planu marketingowego wybranej placówki ochrony zdrowia,

W zakresie kompetencji społecznych:

K_K05 Obserwacja 360 stopni, Ocena grupy

K_K08 Obserwacja 360 stopni, Ocena grupy

K_K12 Obserwacja 360 stopni, Ocena grupy


Metody dydaktyczne:

Przedmiot prowadzony jest w oparciu o ćwiczenia. Mają one jednak charakter interaktywny – w trakcie zajęć studenci proszeni są o komentarze, uwagi i przykłady dotyczące zastosowania przedstawianych treści w realiach ochrony zdrowia. Na zajęciach przedstawiane są metody i narzędzia do zarządzania, marketingu, analizy marketingowej, procedury budowania planu marketignowego i in. Podczas zajęć studenci omawiają też z prowadzącymi postępy nad przygotowywanymi w grupach 4-5 osobowych projektami, czyli planami marketingowymi dla wybranych zakładów opieki zdrowotnej. Podczas konsultacji (w godzinach dyżurów) studenci mają dodatkową możliwość do stawiania pytań i konsultowania przygotowywanych projektów.

Bilans punktów ECTS:

Udział w ćwiczeniach 20 godzin

Przygotowanie do ćwiczeń 15 godzin

Przygotowanie do zaliczenia 25 godzin

/30 godzin pracy studenta = 1 ECTS


Pełny opis:

Podstawowe pojęcia z zakresu marketingu i zarządzania. Cele i plany. Komunikowanie się. Organizowanie. Motywowanie. Marketing w ochronie zdrowia.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Koźmiński A., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie Teoria i praktyka (wyd. 5), WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN 2005

Literatura uzupełniająca:

1. Kautsch M. (red.), Zarządzanie w opiece zdrowotne. Nowe wyzwania, Wolters Kluwer Polska – OFICYNA, Warszawa 2010

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kautsch
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.