Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.FN-Pra Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia toku, fizjoterapia, niestacjonarne II stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Lipowski, Anna Szetela
Prowadzący grup: Paweł Lipowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Poznanie przez studenta zasad prawnych obowiązujących w placówkach medycznych, norm prawnych w odniesieniu do wykonywanego zawodu jak i praw pacjenta.


Efekty kształcenia:

Wiedza:

K_W12 zna zasady prawne obowiązujące w placówkach zajmujących się rehabilitacją w kontekście prawa cywilnego i prawa pracy

K_W13 zna prawa pacjenta i pracownika, rozumie obowiązki pracodawcy

K_W14 zna i rozumie konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej

Umiejętności:

KU-06 potrafi wymienić i opisać międzynarodową klasyfikację funkcjonalności (ICF)

Kompetencje społeczne:

K_K02 potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne

K_K03 dba o dobro pacjenta, przestrzega tajemnicy dotyczącej stanu pacjenta oraz przebiegu procesu fizjoterapii

K_K04 przestrzega właściwych relacji z pacjentem, jego rodziną, najbliższym otoczeniem i społeczeństwem

K_K08 potrafi formułować opinie dotyczące różnych aspektów fizjoterapii


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę.

Ocena na podstawie trzech składowych: obecności, oceny z pracy indywidualnej oraz aktywności na zajęciach (każdy element jako 33,3 5 oceny końcowej).

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność na wykładach i min.60 % obecności na zajęciach. Osoby z mniejszą frekwencją muszą wykonać pracę uzupełniającą.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

K_W12, K_W13, K_W14 Kontrola ustna w formie odpowiedzi ustnej lub analizy - studium przypadku, rozwiązanie konkretnego problemu z zakresu stosowania prawa w funkcjonowaniu placówki

Kontrola pisemna w formie opracowania – analizy określonych przepisów dotyczących praw pacjenta

W zakresie umiejętności:

KU-06 Kontrola ustna (odpowiedź)

Kontrola praktyczna w formie interpretacji sytuacji klinicznej, inscenizacji, dyskusji i workshopu dot, konkretnego zagadnienia

W zakresie kompetencji społecznych:

K_K02, K_K03, K_K04, K_K08 Kontrola ustna (odpowiedź)

Kontrola praktyczna w formie interpretacji sytuacji klinicznej, inscenizacji, dyskusji i workshopu dot, konkretnego zagadnienia


Metody dydaktyczne:

Wykłady i seminaria prowadzone w formie stacjonarnej, prezentacje, dyskusje

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach 5 godzin

Udział w seminariach 10 godzin

Przygotowanie do seminariów 5 godzin

przygotowanie do zaliczenia 10 godzin

30 godzin pracy studenta = 1 ECTS


Pełny opis:

Wykłady:

1.Normy i przepisy prawa – ich rodzaje. Przedmioty i podmioty prawa.

2. System prawa. Proces legislacyjny i inne metody tworzenia prawa: umowy.

3. Wykładnia prawa. Stosowanie prawa. Sądownictwo powszechne, administracyjne i s. pracy.

4. Prawo cywilne – podmioty i przedmioty stosunków cywilno-prawnych. Czynności prawne, zdolność prawna i zdolność do czynności.

5.Elementy prawa karnego, finansowego, gospodarczego, administracyjnego i prawa pracy. Podmioty lecznicze a regulacje.

6. Ochrona prawna dóbr pacjenta. Prawa pacjenta. Opieka zdrowotna w świetle prawa: prawo do ochrony zdrowia.

7. Odpowiedzialność cywilna i zawodowa. Pojęcie winy i szkody.

Seminaria:

1. Prawo wynalazcze i autorskie w praktyce fizjoterapeutycznej. Ochrona własności intelektualnej.

2. Normy etyczne i prawo.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Wybór fragmentów podręczników prawa – cywilnego, karnego, pracy, administracyjnego (podawane na bieżąco)

2. Nesterowicz M. (2007), Prawo Medyczne, Toruń, Wydanie VIII poprawione

3. Woś T., Stelmach J., Bankowicz M., Grzybowski M., Włudyka T. (2001), Wiedza o społeczeństwie, Wydawnictwa prawnicze PWN, Warszawa

4. Aktualizowany na bieżąco wybór tekstów źródłowych: artykułów i aktów prawnych.

Literatura uzupełniająca:

1. Mokrzycka A. , Kowalska I., Podmioty lecznicze w Polsce w perspektywie reform zdrowotnych, Difin, Warszawa 2012.

2. Mokrzycka A. (2007), Problemy dostępności opieki zdrowotnej w aktach prawnych, w: S. Golinowska (red.), Polityka zdrowotna wobec dostępności opieki zdrowotnej, wykluczenia oraz nierówności w zdrowiu, Opracowania PBZ, IPiSS, Warszawa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.