Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza danych w ochronie zdrowia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.OE-ADwOZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza danych w ochronie zdrowia
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia komputerowa, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Doryńska, Ewa Kocot
Prowadzący grup: Agnieszka Doryńska, Grażyna Jasieńska, Ewa Kocot, Ilona Nenko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Przygotowanie studentów na podstawie analizy konkretnych przykładów do samodzielnego przeprowadzania analiz danych w różnych obszarach ochrony zdrowia. Po zaliczeniu modułu student będzie w stanie samodzielnie ocenić jakość danych, wybrać potrzebne informacje z większych zbiorów danych i poddać je analizie, a następnie zaprezentować wyniki analizy, zinterpretować je

i wyciągnąć wnioski.


Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. charakteryzuje kryteria oceny jakości danych

2. opisuje podstawowe metody interpretacji i analizy danych

3. wyjaśnia zasady prezentacji danych


Umiejętności – student/ka:

4. ocenia jakość danych poddanych analizie i ich przydatność do zadanego celu

5. planuje i przeprowadza analizę danych zgodnie z założonym celem

6. prezentuje wyniki analizy danych w przejrzystej i komunikatywnej formie

7. interpretuje wyniki analizy danych i wyciąga z nich właściwe wnioski

8. rozpoznaje błędy w analizach i interpretacjach przygotowanych przez inne osoby

9. przekazuje informacje w zrozumiały sposób


Kompetencje społeczne – student/ka:

10. wykazuje inicjatywę w wyszukiwaniu informacji, sięgając do zróżnicowanych źródeł danych

Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

- w zakresie wiedzy: K_W01, K_W03 ,K_W06, K_W07, K_W13

- w zakresie umiejętności: K_U02, K_U05, K_U20, K_U21

- w zakresie kompetencji społecznych: K_K03, K_KU8


Wymagania wstępne:

Efekty 1-10: bieżąca obserwacja postępów studentów podczas wykonywania powierzonych im zadań

Efekty 1, 3-7, 9: ocena raportu zaliczeniowego


Forma i warunki zaliczenia:

Forma zaliczenia modułu: zaliczenie na ocenę


Warunkiem zaliczenia modułu jest:

- obecność na wszystkich zajęciach (ewentualne nieobecności muszą zostać zaliczone u prowadzącego dane zajęcia, na zasadach przez niego określonych)

- przygotowanie pisemnego raportu z analizy danych w zakresie jednego z trzech omawianych na zajęciach studiów przypadków

Raport oceniany jest pod względem:

- kompletności i prawidłowości sporządzonej analizy (0-5 punktów)

- prawidłowości struktury i treści raportu (0-5 punktów)

Otrzymanie pozytywnej oceny jest uwarunkowane uzyskaniem co najmniej 3 punktów w każdej z wymienionych powyżej kategorii.

Skala ocen:

• ocena dostateczna (3.0): student uzyskuje 6 punktów

• ocena plus dostateczny (3.5): student uzyskuje 6,5-7 punktów

• ocena dobra (4.0): student uzyskuje 7,5-8 punktów

• ocena plus dobry (4.5): student uzyskuje 8,5-9 punktów

• ocena bardzo dobra (5.0): student uzyskuje 9,5-10 punktów


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty 1-10: bieżąca obserwacja postępów studentów podczas wykonywania powierzonych im zadań

Efekty 1, 3-7, 9: ocena raportu zaliczeniowego


Metody dydaktyczne:

• ćwiczenia projektowe z wykorzystaniem programów komputerowych polegające na przeprowadzeniu analiz danych, prezentacji wyników i ich interpretacji

Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach: 30 godz. – 1 ECTS

• przygotowanie się do zajęć oraz przygotowanie raportu zaliczeniowego: 30 godz. – 1 ECTS


Pełny opis:

1) Analiza danych w ekonomice zdrowia na przykładzie wydatków na ochronę zdrowia– case study

a) Wielkości całkowite, przeciętne i krańcowe

b) Wartości względne i bezwzględne

c) Wielkości nominalne i realne

d) Dynamika zmian, trendy

e) Przedstawienie wyników analizy w formie liczbowej i graficznej

2) Analiza danych demograficznych – case study

a) Ocena krajowych źródeł danych demograficznych

b) Analiza i interpretacja danych demograficznych.

c) Ocena trendów i zmian demograficznych

d) Prezentacja danych demograficznych

3) Analiza danych w epidemiologii – case study

a) Ocena źródła danych, braków i jakości wartości w zbiorze

b) Wykonanie podstawowych analiz zależności parametrów

c) Prezentacja oraz interpretacja związku

Literatura:

Aktualne pozycje literatury (głównie źródła danych np. GUS, CSIwOZ) zostaną podane studentom na początku zajęć

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.