Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analizy ekonomiczne i ocena technologii medycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.OE-AEiOTM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analizy ekonomiczne i ocena technologii medycznych
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Wykład, 25 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Mrożek-Gąsiorowska
Prowadzący grup: Tomasz Bochenek, Ekaterina Kissimova-Skarbek, Ewa Kocot, Magdalena Mrożek-Gąsiorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Cele kształcenia:

Wyposażenie studentów wiedzę i umiejętności potrzebne do uczestniczenia w interdyscyplinarnych zespołach przygotowujących analizy ekonomiczne oraz analizy z zakresu Oceny Technologii Medycznych, a także do prawidłowej interpretacji pozyskanych wyników.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. wyjaśnia rolę, jaką pełnią analizy ekonomiczne w dążeniu do racjonalizacji systemu ochrony zdrowia

2. rozróżnia rodzaje analiz ekonomicznych stosowanych w ochronie zdrowia

3. wymienia i opisuje etapy analizy ekonomicznej i etapy analizy HTA

4. identyfikuje źródła informacji naukowej i profesjonalnej dla potrzeb HTA

5. opisuje kryteria jakim ma odpowiadać wyszukiwanie badań do HTA oraz raportowanie tych wyszukiwań

6. opisuje sposoby identyfikacji oraz pomiaru efektów i kosztów na potrzeby analiz ekonomicznych

7. wyjaśnia podstawowe sposoby modelowania stosowanego w analizie ekonomicznej

8. opisuje krajowe i przykładowe zagraniczne wytyczne z zakresu HTA

Umiejętności – student/ka:

9. identyfikuje i dokonuje pomiaru efektów zdrowotnych i kosztów interwencji podlegających analizie wykorzystaniem prostych przykładów

10. przeprowadza krytyczną analizę i interpretację publikacji naukowych, ekspertyz i raportów wykorzystywanych w analizach ekonomicznych i analizach HTA

11. przeprowadza proste analizy ekonomiczne i HTA oraz zinterpretować ich wyniki oraz ograniczenia

12. pracuje w zespole osób uczestniczących w przeprowadzaniu analiz ekonomicznych i analiz HTA

Kompetencje społeczne – student/ka:

13. wykazuje inicjatywę w wyszukiwaniu informacji, sięgając do literatury naukowej i wyników badań

14. akceptuje potrzebę samodzielnego zdobywania wiedzy i poszerzania swoich umiejętności badawczych, korzystając z obiektywnych źródeł informacji oraz jest świadom potrzeby podejmowania autonomicznych działań zmierzających do rozstrzygania praktycznych problemów

Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

 w zakresie wiedzy: K_W01, K_W03, K_W09, K_W11, K_W15, K_W30

 w zakresie umiejętności: K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_U15, K_U19, K_U20, K_U21, K_U24

 w zakresie kompetencji społecznych: K_K01, K_K03, K_K05, K_K08


Wymagania wstępne:

podstawowa wiedza z zakresu ekonomiki zdrowia, ilościowych metod badawczych

Forma i warunki zaliczenia:

Forma zaliczenia modułu: egzamin pisemny

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest:

 obecność na wszystkich zajęciach; opuszczone zajęcia muszą być zaliczone u prowadzącego przed egzaminem; warunki zaliczenia określa osoba prowadząca opuszczone zajęcia

 zaliczenie ćwiczeń obejmujące pozytywną ocenę poprawności analizy studium przypadku i krytycznej oceny przykładowych analiz wchodzących w zakres HTA

Dodatkowo warunkiem zaliczenia ćwiczeń i dopuszczenia do egzaminu jest przygotowanie i zaliczenie pracy projektowej.


Kryteria oceny projektu:

• prawidłowość opisu ocenianego przedsięwzięcia i porównywanej alternatywy – 20%

• prawidłowa prezentacja kosztów przedsięwzięcia (identyfikacja rodzajów, pomiar i wartościowanie wykorzystanych zasobów) – 25%

• prawidłowy opis wyników przedsięwzięcia – 25%

• prawidłowy wybór przedsięwzięcia i jego uzasadnienie – 25%

• odpowiednia struktura projektu – 5%


Skala ocen projektu:

• ocena dostateczna (3.0): student uzyskuje 60-67% punktów

• ocena plus dostateczny (3.5): student uzyskuje 68-75% punktów

• ocena dobra (4.0): student uzyskuje 76-83% punktów

• ocena plus dobry (4.5): student uzyskuje 84-90% punktów

• ocena bardzo dobra (5.0): student uzyskuje ponad 90% punktów


Warunkiem zaliczenia modułu jest zaliczenie egzaminu pisemnego trwającego 60 minut i zawierającego pytania opisowe z materiału będącego przedmiotem nauczania na module.

Końcowa ocena z egzaminu zależy od liczby uzyskanych punktów:

• ocena dostateczna (3.0): student uzyskuje 60-67% punktów

• ocena plus dostateczny (3.5): student uzyskuje 68-75% punktów

• ocena dobra (4.0): student uzyskuje 76-83% punktów

• ocena plus dobry (4.5): student uzyskuje 84-90% punktów

• ocena bardzo dobra (5.0): student uzyskuje ponad 90% punktów


Na ocenę końcową z przedmiotu składa się ocena z egzaminu (waga 60%) oraz ocena z pracy projektowej (waga 40%)


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty 1-8: egzamin pisemny

Efekty 9-11: ocena pracy indywidualnej i zespołowej studenta (projekt i jego prezentacja, analiza dokumentów)

Efekty 12 -14: obserwacja pracy w czasie ćwiczeń


Metody dydaktyczne:

• wykład konwersatoryjny

• ćwiczenia problemowe polegające na sporządzaniu prostych analiz ekonomicznych i analiz HTA na bazie publikacji naukowych i rzeczywistych przykładów


Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach: 55 godz. – 2 ECTS

• przygotowanie na ćwiczenia, w tym przygotowanie projektu i jego zaliczenie: 50 godz. –2 ECTS

• przygotowanie do egzaminu i uczestnictwo w nim: 30 godz. – 1 ECTS


Pełny opis:

Wykłady:

1) Uzasadnienie alokacyjne i dystrybucyjne dla analiz ekonomicznych i HTA w ochronie zdrowia, problemy wyborów publicznych

2) Podstawowe rodzaje analiz ekonomicznych oraz etapy ich przeprowadzania

3) Schemat analizy HTA – analiza problemu decyzyjnego, analiza kliniczna, analiza ekonomiczna, analiza wpływu na system ochrony zdrowia. Szczegółowe omówienie wybranych etapów HTA

4) Źródła danych do HTA, wyszukiwanie i raportowanie

5) Sposoby identyfikacji, pomiaru i wartościowania efektów; miary efektów zdrowotnych

6) Sposoby identyfikacji, pomiaru i wyceny kosztów

7) Analiza decyzyjna w warunkach niepewności (z zastosowaniem drzewa decyzyjnego i modelu Markova, analiza wrażliwości)

8) Wytyczne HTA krajowe i przykładowe zagraniczne

Ćwiczenia:

1) Pomiar efektów zdrowotnych – zadania

2) Pomiar kosztów – zadania

3) Analizy ekonomiczne – zadania

4) Wykorzystanie przeglądów systematycznych – niezbędne elementy i kryteria wiarygodności

5) Analizy HTA – studia przypadków

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Dubas-Jakóbczyk K., Analizy ekonomiczne w ochronie zdrowia, w: Golinowska S. (red.) (2015), Od ekonomii do ekonomiki zdrowia, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa, rozdz. 13

• Kocot E. (2002), Miary efektów zdrowotnych, Zdrowie i Zarządzanie, tom IV, nr 3-4, str. 55-62

• Morris S., Devlin N., Parkin D. (2011), Ekonomia w ochronie zdrowia, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa, rozdz. 8-12

• Zawada A., Andrzejczyk Ł. (2013), Rola oceny technologii medycznych w refundacji leków w Polsce, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, t. 11 (1), str. 28–34

• Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (2016), Wytyczne oceny technologii medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.