Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Adresowana polityka zdrowotna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.OE-APZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Adresowana polityka zdrowotna
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Wykład, 10 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kowalska-Bobko
Prowadzący grup: Dominika Dusza, Iwona Kowalska-Bobko, Anna Szetela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Cele kształcenia:

Przygotowanie studentów do podejmowania w systemie ochrony zdrowia różnych działań na rzecz różnych grup społecznych, w szczególności tzw. grup wrażliwych realizowanych.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. definiuje politykę zdrowotną kierowaną do wrażliwych/ specyficznych grup ludności i wyjaśnia powody konieczności jej precyzyjnego adresowania

2. wyjaśnia problemy zdrowotne dzieci, młodzieży, kobiet, osób niepełnosprawnych i starszych, uchodźców

3. wyjaśnia podstawowe systemy wskaźników, przy pomocy których opisuje się i analizuje problemy zdrowotne głównych grup ludności, do których kierowana jest polityka zdrowotna

4. definiuje zasady finansowania stosowane w adresowanej polityce zdrowotnej

5. opisuje wyselekcjonowane programy zdrowotne i dobre praktyki międzynarodowe, krajowe i lokalne adresowane do wyselekcjonowanych grup ludności


Umiejętności – student/ka:

6. analizuje i ocenia sytuację zdrowotną głównych adresatów polityki zdrowotnej

7. analizuje, monitoruje i ocenia realizację programów zdrowotnych adresowanych do wybranych grup ludności

8. identyfikuje instytucje publiczne i niepubliczne oraz ocenia ich działania nakierowane na tzw. grupy wrażliwe


Kompetencje społeczne – student/ka:

9. rozumie trudności, słabości i odmienności ludzi i jest gotowy do niesienia pomocy, gdy jest potrzebna

10. interesuje się/ angażuje się w działania organizacji sprzyjających rozwojowi dzieci i młodzieży, równości kobiet i mężczyzn, integracji osób niepełnosprawnych oraz starszych


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

 w zakresie wiedzy: K_W04, K_W05, K_W06, K_W09, K_W10, K_W15, K_W18, K_W21, K_W27, K_W29, K_W26, K_W30

 w zakresie umiejętności: K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_U10, K_U12, K_U13, K_U14, K_U15, K_U17, K_U20, K_U21, K_U23, K_U24

 w zakresie kompetencji społecznych: K_K01, K_K02


Wymagania wstępne:

wymagana wiedza z polityki społecznej i zdrowotnej

Forma i warunki zaliczenia:

Forma zaliczenia modułu: egzamin pisemny


Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest:

 obecność oraz aktywność na wykładzie i ćwiczeniach; opuszczone zajęcia muszą być zaliczone u prowadzącego przed egzaminem, warunki zaliczenia określa osoba prowadząca opuszczone zajęcia

 przygotowanie pracy zaliczeniowej w postaci prezentacji


Prezentacja oceniana jest pod względem:

 kompletności (0-5 punktów),

 prawidłowości struktury i treści (0-5 punktów)


Otrzymanie pozytywnej oceny jest uwarunkowane uzyskaniem co najmniej 3 punktów w każdej z wymienionych powyżej kategorii.

Skala ocen:

• ocena dostateczna (3.0): student uzyskuje 6 punktów

• ocena plus dostateczny (3.5): student uzyskuje 6,5-7 punktów

• ocena dobra (4.0): student uzyskuje 7,5-8 punktów

• ocena plus dobry (4.5): student uzyskuje 8,5-9 punktów

• ocena bardzo dobra (5.0): student uzyskuje 9,5-10 punktówWarunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie co najmniej 60% punktów.

Skala ocen:

• ocena dostateczna (3.0): student uzyskuje 60-67% punktów

• ocena plus dostateczny (3.5): student uzyskuje 68-75% punktów

• ocena dobra (4.0): student uzyskuje 76-83% punktów

• ocena plus dobry (4.5): student uzyskuje 84-90% punktów

• ocena bardzo dobra (5.0): student uzyskuje ponad 90% punktów


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty1-8: egzamin testowy oraz obserwacja studenta podczas pracy grupowej, prezentacja

Efekty 9-10:obserwacja studentów w czasie pracy i dyskusji na zajęciach, praca w grupie, prezentacja, case study


Metody dydaktyczne:

• wykład konwersatoryjny

• ćwiczenia audytoryjne powiązane z analizą studiów przypadków

• dyskusja typu seminaryjnego

• praca w grupach


Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 30 godz. – 1 ECTS

• przygotowanie pracy zaliczeniowej: 25 godz. – 1 ECTS

• zapoznanie się z lekturą podstawową oraz uzupełniającą w ramach samokształcenia oraz przygotowanie się do egzaminu: 30 godz. – 1 ECTS


Pełny opis:

Wykłady:

1) Adresowana polityka zdrowotna – zakres przedmiotowy i podmiotowy

2) Finansowanie specyficznych potrzeb grup podatnych na ryzyka społeczne

3) Wskaźniki zdrowotne i metody ich analizy w odniesieniu do specyficznych potrzeb wrażliwych grup ludności (ubogich, starszych, niepełnosprawnych, imigrantów itp.)

Ćwiczenia:

1) Zagrożenia rozwoju dzieci i młodzieży i polityka zdrowotna wobec dzieci i młodzieży

2) Specyficzne potrzeby i problemy zdrowotne kobiet oraz regulacje i polityka zdrowotna adresowana do kobiet

3) Determinanty i rodzaje niepełnosprawności i specyficzne potrzeby zdrowotne osób z niepełnosprawnością; programy rehabilitacji medycznej, zawodowej i społecznej adresowane do osób niepełnosprawnych

4) Specyficzne potrzeby zdrowotne związane z procesem starzenia się i polityki zdrowotnej oraz promocji zdrowia adresowane do różnych grup osób starszych

5) Identyfikacja problemów współczesnych problemów migracyjnych; specyficzne potrzeby zdrowotne uchodźców i imigrantów

6) Problemy uzależnień – identyfikacja zjawiska oraz grup adresowanej polityki zdrowotnej a także przykładów podejmowanej interwencji

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Wójcik M. (2016), Diagnoza perspektyw rozwoju usług publicznych w obszarze profilaktyka i ochrona zdrowia, w: Trutkowski C. (red.) Realizacja usług publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego – ograniczenia, możliwości, rekomendacje, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa, str. 242- 271

• Kłosowska B., Rudka R., Skóbel B., Wójcik M. (red.) (2013), Samorządowe programy zdrowotne. Jak je dobrze realizować. Poradnik dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, Instytut Oświaty Zdrowotnej Fundacja Haliny Osińskiej, Warszawa

• Kurowska A.(2011), Wskaźniki społeczne w polityce społecznej. Historia, teoria i zastosowanie w praktyce, Difin, Warszawa (wybrane fragmenty)

• Golinowska S., Sowada C., Tambor M., Dubas K., Jurkiewicz–Świątek I., Kocot E., Seweryn M., Evetovits T. (2012), Równowaga finansowa oraz efektywność w polskim systemie ochrony zdrowia, Problemy i wyzwania, Vesalisus, Kraków

• Golinowska S. (2009), Wokół podstawowych wartości i zadań samorządu terytorialnego. Niedokończona debata?, Polityka Społeczna, nr 11-12, str. 17-23

Literatura uzupełniająca:

• Frączkiewicz-Wronka A. (1998), Zdrowie-nowy problem gmin, w: Barański, M. (red.), Samorząd terytorialny w rozwiązywaniu problemów społecznych województwa katowickiego, Katowice, Żory, Solo Press, str. 18-31

• Kowalska-Bobko I. (2017), Decentralizacja a systemy zdrowotne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

• Golinowska S. (red). (2017), Podręcznik dla promotorów zdrowia, Scholar, Warszawa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.