Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biznes plan w ochronie zdrowia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.OE-BPwOZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biznes plan w ochronie zdrowia
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 22 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Wykład, 8 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Stojgniew Sitko
Prowadzący grup: Maciej Rogala, Stojgniew Sitko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Dostarczenie wiedzy oraz praktycznych umiejętności niezbędnych do opracowania biznes planów dla podmiotów sektora ochrony zdrowia, a także planowania własnej działalności gospodarczej np. w sektorze opieki zdrowotnej.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. uzasadnia cel, proces planowania i wskazuje jego uwarunkowania

2. opisuje strukturę i etapy procesu przygotowania biznes planu

3. wyjaśnia podstawowe koncepcje i narzędzia potrzebne do jego przygotowania


Umiejętności – student/ka:

4. identyfikuje, interpretuje, analizuje i stosuje podstawowe dane i informacje do przygotowania biznes planu dla podmiotów sektora ochrony zdrowia

5. inicjuje i bierze czynny udział w tworzeniu biznes planu w zespole


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

 w zakresie wiedzy: K_W13, K_W14, K_W30

 w zakresie umiejętności: K_U04, K_U11, K_U19, K_U20, K_U21, K_U24


Wymagania wstępne:

znajomość podstaw zarządzania

Forma i warunki zaliczenia:

Forma zaliczenia modułu: zaliczenie na ocenę


Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest:

 obecność na wszystkich zajęciach; opuszczone zajęcia muszą być niezwłocznie zaliczone u prowadzącego przed zaliczeniem ćwiczeń

 obecność na wszystkich zajęciach wykładowych i ćwiczeniach; opuszczone zajęcia muszą być niezwłocznie zaliczone u prowadzącego przed zaliczeniem ćwiczeń (RW 13.09.19)

Pozytywne zaliczenie ćwiczeń wymaga:

 terminowego wykonania kompletu kolejnych prac pisemnych

 przygotowania analiz i prezentacji

 wykazania aktywności podczas zajęć

 przygotowania analiz i prezentacji i ich przedstawienia (RW 13.09.19)


Prace pisemne, analizy i prezentacje oceniane są w 10 punktowej skali pod względem:

 kompletności i prawidłowości sporządzonej analizy (0-5 punktów)

 prawidłowości struktury i treści (0-5 punktów)

Zaliczenie ww. prac jest uwarunkowane uzyskaniem co najmniej 3 punktów w każdej z wymienionych powyżej kategorii.


Warunkiem zaliczenia modułu jest uzyskanie co najmniej 60% punktów z: analiz i prezentacji, prac pisemnych oraz projektowej pracy zaliczeniowej.

Końcowa ocena zależy od wartości średniej ważonej punktacji uzyskanej z ww. elementów przy wadze 60:40 – odpowiednio ocen z prac cząstkowych i 40 z pracy końcowej, wg następującej skali (przy założeniu min 60% pkt. z każdej części):

• ocena dostateczna (3.0): student uzyskuje 60-67% punktów

• ocena plus dostateczny (3.5): student uzyskuje 68-75% punktów

• ocena dobra (4.0): student uzyskuje 76-83% punktów

• ocena plus dobry (4.5): student uzyskuje 84-90% punktów

• ocena bardzo dobra (5.0): student uzyskuje ponad 90% punktów


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty 1-5: ocena prezentacji cząstkowych i aktywności podczas ćwiczeń, a także ocena finalnej pracy - projektu

Metody dydaktyczne:

• wykłady kursowe

• ćwiczenia projektowe polegające na przygotowywaniu w grupie biznes planu

• dyskusja typu seminaryjnego


Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach: 30 godz. – 1 ECTS

• przygotowanie do zajęć: 50 godz. – 2 ECTS


Pełny opis:

Wykłady:

1) Planowanie jako podstawowa funkcja zarządzania i element przewagi konkurencyjnej organizacji

2) Proces planowania i jego etapy, rodzaje planów

3) Specyfika biznesplanu, jego rola, zastosowanie i struktura

4) Koncepcje i narzędzia oceny szans i zagrożeń biznesowych

5) Otoczenie i pozycja konkurencyjna organizacji

Ćwiczenia:

1) Analiza rynku i plan marketingowy Analiza rynku i możliwości biznesowych

2) Sposób reklamy i pozyskania klientów (RW 13.09.19)

3) Plan organizacyjny i harmonogram

4) Uwarunkowania finansowe

5) Rachunek możliwych nakładów i oczekiwanych zysków

6) Sposób przygotowania i prezentacji biznesplanu

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Skrzypek J. (2012),Biznesplan – Model Najlepszych Praktyk, POLTEXT, Warszawa

• Skrzypek J. (2014),Biznesplan w 10 krokach, POLTEXT, Warszawa

• Skrzypek P., Skrzypek J. Biznesplan spółki „EDEN” (Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej) (na lata 2011-2016); dostęp: http://jerzyskrzypek.pl/bp10k/ie/sco1/course/a/aneksy/eden.pdf

• Pasieczny J. (2012), Biznesplan, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

• Pasieczny J. (2002), Biznesplan. Problemy i metody, WSzPiZ, Warszawa

• Williams K. (2012), Biznesplan. Co trzeba wiedzieć i zrobić, aby stworzyć doskonały plan, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

• Biznesplan (2008), Harvard Business Press

• Tokarski A., i in. (2010), Biznesplan w praktyce, CeDeWu, Warszawa

• Tokarski A. (2010), Biznesplan po polsku, CeDeWu, Warszawa

• Pawlak Z. (2001), Biznesplan Zastosowania i przykłady, Poltext, Warszawa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.