Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dobre praktyki w zarządzaniu w ochronie zdrowia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.OE-DPwZwOZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dobre praktyki w zarządzaniu w ochronie zdrowia
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Wykład, 10 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Stojgniew Sitko
Prowadzący grup: Alicja Domagała, Maciej Rogala, Stojgniew Sitko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Zaznajomienie studentów z wybranymi zagranicznymi i polskimi dobrymi praktykami zarządczymi stosowanymi w sektorze zdrowia.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. wyjaśnia kryteria oceny i przykłady dobrych praktyk zarządczych zagranicznych i polskich

2. opisuje główne mechanizmy wewnętrzne i uwarunkowania działania organizacji opieki zdrowotnej w określonym otoczeniu wpływające na poziom innowacyjności rozwiązań zarządczych


Umiejętności – student/ka:

3. analizuje i ocenia praktykę zarządczą w organizacji opieki zdrowotnej z punktu widzenia podstawowych aspektów jej innowacyjności i skuteczności

4. formułuje podstawowe wskazania do ulepszenia wybranych obszarów zarządzania w organizacji


Kompetencje społeczne – student/ka:

5. posiada umiejętności współudziału w zespole w tworzeniu oceny, analizy i formułowania podstawowych wskazań ulepszenia praktyk zarządczych


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

• w zakresie wiedzy:K_W14, K_W20, K_W30

• w zakresie umiejętności: K_U04, K_U11, K_U19, K_U20, K_U24

• w zakresie kompetencji społecznych: K_K07


Wymagania wstępne:

podstawy zarządzania, zarządzanie zmianą organizacyjną, zarządzanie jakością

Forma i warunki zaliczenia:

Forma zaliczenia modułu: zaliczenie na ocenę


Warunkiem uzyskania zaliczenia:

 jest obecność na wszystkich zajęciach wykładowych i ćwiczeniach; opuszczone zajęcia muszą być niezwłocznie zaliczone u danego prowadzącego przed zaliczeniem ćwiczeń

 wykonanie terminowo – kompletu prac pisemnych

 przygotowanie analiz i prezentacji oraz ich przedstawienie

 wykazanie aktywności podczas zajęć (RW 13.09.19)


Prace pisemne, analizy i prezentacje oceniane są w 10 punktowej skali pod względem

 kompletności i prawidłowości sporządzonej analizy (0-5 punktów)

 prawidłowości struktury i treści (0-5 punktów). Zaliczenie w/w prac jest uwarunkowane uzyskaniem co najmniej 3 punktów w każdej z wymienionych powyżej kategorii


Warunkiem zaliczenia modułu jest uzyskanie co najmniej 60% punktów z: analiz i prezentacji oraz prac pisemnych. Końcowa ocena zależy od wartości średniej arytmetycznej punktacji uzyskanej z ww. elementów wg następującej skali (przy założeniu min 60% pkt. z każdej części):

• ocena dostateczna (3.0): student uzyskuje 60-67% punktów

• ocena plus dostateczny (3.5): student uzyskuje 68-75% punktów

• ocena dobra (4.0): student uzyskuje 76-83% punktów

• ocena plus dobry (4.5): student uzyskuje 84-90% punktów

• ocena bardzo dobra (5.0): student uzyskuje ponad 90% punktów


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty 1-5 – ocena dyskusji, prezentacji, prac pisemnych i aktywności podczas ćwiczeń

Metody dydaktyczne:

• wykład konwersatoryjny

• ćwiczenia problemowe oparte o studia przypadków

• praca w zespołach

• dyskusja typu seminaryjnego


Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 30 godz. – 1 ECTS

• przygotowanie do zajęć i przygotowanie prac zaliczeniowych: 50 godz. – 2 ECTS


Pełny opis:

Wykłady:

1) Czynniki rozwoju organizacji w szczególności w sektorze zdrowia i znaczenie innowacyjności

2) Pojęcie dobrej praktyki i benchmarkingu oraz ich znaczenie w sektorze zdrowia

3) Podstawowe mechanizmy zmiany organizacyjnej (RW 13.09.19)

Ćwiczenia:

Analizy i prezentacje wybranych dobrych praktyk wskazanych przez prowadzących i znalezionych samodzielnie przez studentów w oparciu o przedstawioną metodologię i analiza czynników mających wpływa na ich powstania

Literatura:

Literatura podstawowa:

Aktualne teksty wskazywane przez prowadzących

• Buttigieg S. et al. (ed) (2015), International best practices in health care management, Emerald Group Publishing Ltd., Bingley – UK, Advances in Health Care Management, vol. 17 (attainable in fragments, in internet)

• Perleth M., Jakubowski E., Busse R. (2001), What is ‘best practice’ in health care? State of the art and perspectives in improving the effectiveness and efficiency of the European health care systems, Health Policy, vol. 56, issue 3, str. 235-250,http://www.healthpolicyjrnl.com/article/S0168-8510(00)00138-X/fulltext

Literatura uzupełniająca:

• Spencer L.M., Schooley M.W., Anderson L.A., Kochtitzky C.S., DeGroff A.S., Devlin H.M., et al.(2013), Seeking Best Practices: A Conceptual Framework for Planning and Improving Evidence-Based Practices. Prev Chronic Dis.

https://www.cdc.gov/pcd/issues/2013/13_0186.htm

• WHO (1999), Towards good practice in health, environment and safety management in industrial and other enterprises, Geneva,

http://www.who.int/occupational_health/regions/en/oeheurgoodpractice.pdf?ua=1

• WHO (2009), Practical Guidance for Scaling up Health Service Innovations, WHO, Geneva,

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44180/1/9789241598521_eng.pdf

• Modern Healthcare (2016), Top 10 Best Practices (internet file)

http://www.modernhealthcare.com/article/20160709/40THANNIVERSARY/307099983

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.