Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finansowanie ochrony zdrowia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.OE-FOZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finansowanie ochrony zdrowia
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 17 godzin więcej informacji
Pracownia komputerowa, 3 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Christoph Sowada
Prowadzący grup: Tomasz Bochenek, Katarzyna Dubas-Jakóbczyk, Ewa Kocot, Magdalena Mrożek-Gąsiorowska, Christoph Sowada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Cele kształcenia:

Przygotowanie studenta do prowadzenia analiz i formułowania opartych na wiedzy ocen metod finansowania systemów ochrony zdrowia (funding) oraz finansowania poszczególnych rodzajów świadczeń opieki zdrowotnej (financing).

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. opisuje specyficzne cechy zdrowia i jego ochrony warunkujące zastosowanie mechanizmu rynkowego i interwencji państwa

2. przedstawia modele finansowania ochrony zdrowia (model budżetowy, ubezpieczeniowy oraz rezydualny) i wyjaśnia różnice pomiędzy nimi

3. opisuje zjawiska moral hazard i adverseselection oraz wyjaśnia przyczyny ich występowania, a także działanie instrumentów przeciwdziałających

4. opisuje metody finansowania świadczeniodawców i ekonomiczne implikacje wyboru metody na wielkość podaży i jakość udzielanych świadczeń

5. opisuje metody ustalania cen i refundacji kosztów leków, chemioterapii i programów lekowych

6. opisuje metody finansowania programów z zakresu zdrowia publicznego

7. wyjaśnia możliwości wykorzystania instrumentu partnerstwa publiczno-prywatnego w finansowaniu ochrony zdrowia

8. opisuje systemy finansowania ochrony zdrowia w Polsce i wybranych krajach


Umiejętności – student/ka:

9. przygotowuje prostą prognozę przychodów i wydatków płatnika w systemie ochrony zdrowia

10. oblicza składki aktuarialne na ubezpieczenia zdrowotne w krótkim (rocznym) i długim okresie

11. oblicza wysokość przychodów (budżety) różnych świadczeniodawców w różnych obszarach opieki zdrowotnej

12. oblicza wartości refundacji leków i udziału pacjenta, z uwzględnieniem różnych form finansowania leków

13. porównuje różne metody finansowania świadczeń i rekomenduje wybór właściwy w określonych warunkach


Kompetencje społeczne – student/ka:

14. akceptuje potrzebę samodzielnego zdobywania wiedzy i poszerzania swoich umiejętności korzystania z obiektywnych źródeł informacji

15. jest świadom konieczności podejmowania autonomicznych działań zmierzających do rozstrzygania praktycznych problemów

16. wykazuje otwartość wobec odmiennych poglądów na temat oceny zachowań pacjentów i świadczeniodawców determinowanych przez obowiązujące sposoby finansowania systemu i wynagradzania świadczeniodawców


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

- w zakresie wiedzy: K_W01, K_W03, K_W09, K_W10, K_W11, K_W12, K_W13, K_W14, K_W15, K_W26, K_W27

- w zakresie umiejętności: K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_U08, K_U09

- w zakresie kompetencji społecznych: K_K02, K_K03, K_K08


Wymagania wstępne:

podstawowa wiedza z zakresu ekonomiki zdrowia i ochrony zdrowia, organizacji ochrony zdrowia w Polsce

Forma i warunki zaliczenia:

Forma zaliczenia modułu: egzamin pisemny


Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest obecność na wszystkich zajęciach. Opuszczone zajęcia muszą być zaliczone u prowadzącego przed egzaminem. Warunki zaliczenia określa osoba prowadząca opuszczone zajęcia.


Warunkiem zaliczenia modułu jest zaliczenie pisemnego egzaminu trwającego 60 minut i zawierającego pytania opisowe odnoszące się do treści stanowiących przedmiot wykładów, ćwiczeń oraz zadanej literatury.


Końcowa ocena z egzaminu zależy od liczby uzyskanych punktów:

• ocena dostateczna (3.0): student uzyskuje 60-67% punktów

• ocena plus dostateczny (3.5): student uzyskuje 68-75% punktów

• ocena dobra (4.0): student uzyskuje 76-83% punktów

• ocena plus dobry (4.5): student uzyskuje 84-90% punktów

• ocena bardzo dobra (5.0): student uzyskuje ponad 90% punktów

Studentom, którzy uzyskali co najmniej 50% punktów, oferuje się możliwość dodatkowego ustnego lub pisemnego sprawdzenia znajomości treści stanowiących przedmiot egzaminu.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty 1-8, 10-13: egzamin pisemny

Efekt 9-13: obserwacja pracy studenta na ćwiczeniach i zaliczenie ćwiczeń

Efekty 14-16: obserwacja i ocena pracy studenta na ćwiczeniach oraz w czasie interaktywnego wykładu


Metody dydaktyczne:

• wykład konwersatoryjny

• ćwiczenia audytoryjne powiązane z przygotowaniem prostych prognoz przychodów i wydatków płatnika


Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach oraz przygotowanie na zajęcia: 60 godz. – 2 ECTS

• przygotowanie do egzaminu i uczestnictwo w nim: 30 godz. – 1 ECTS


Pełny opis:

Wykłady:

1) Specyfika świadczeń ochrony zdrowia, rynek versus państwo

2) Modele i źródła finansowania ochrony zdrowia – przegląd:

a) budżetowy

b) ubezpieczenia zdrowotne typu społecznego

c) ubezpieczenia zdrowotne typu prywatnego

d) out-of pocket, rodzaje współpłacenia

3) Narodowe Rachunki Zdrowia – wydatki na ochronę zdrowia

4) Wybór modelu finansowania w warunkach asymetrii informacyjnych – moral hazard i adverseselection

5) Wybór modelu finansowania a wyzwania demograficzne – pay as youuse/pay as you go

6) Metody finansowania świadczeniodawców, rodzaje, wpływ na zachowania świadczeniodawców

a) opieka ambulatoryjna

b) opieka stacjonarna

7) Trendy i prognozy kształtowania się przychodów i wydatków na ochronę zdrowia

8) Finansowanie zaopatrzenia w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne

9) Finansowanie zdrowia publicznego, programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej

10) Partnerstwo publiczno-prywatne

11) Finansowanie ochrony zdrowia – przykłady krajowe: 3-4, w tym Polska

Ćwiczenia:

1) Prognozowanie przychodów i wydatków płatnika w Polsce

2) Obliczanie aktuarialnych składek ubezpieczeniowych

3) Praktyczne sposoby rozliczania świadczeń szpitalnych w ramach umowy z publicznym płatnikiem w Polsce

4) Praktyczne sposoby rozliczania świadczeń opieki ambulatoryjnej

5) Obliczanie poziomów refundacji leków i udziału pacjenta, finansowanie i rozliczanie chemioterapii oraz programów lekowych

6) Analiza porównawcza różnych sposobów finansowania leków i wyrobów medycznych

7) Praktyczne sposoby rozliczania świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej i lecznictwa uzdrowiskowego oraz opieki długoterminowej

8) Praktyka rozliczania świadczeń w opiece transgranicznej

Literatura:

Literatura podstawowa

• Golinowska S. (red.) (2015), Od ekonomii do ekonomiki zdrowia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, rozdz. 2, 7-9, 15

• Folland S., Goodman A.C., Stano M. (2011), Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa, rozdz. 10, 21, 22

• Bochenek T., Urban K., Giermaziak W., Kucharczyk A., Brzozowska M., Jahnz-Różyk K. (2013), Zasady refundacji leków w polskim systemie ochrony zdrowia – zarys zmian po wdrożeniu ustawy refundacyjnej i analiza ich wpływu na relacje pomiędzy lekarzem a pacjentem, Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, tom 11, nr 1, str. 1-15

• Bochenek T., Kozierkiewicz A. (2009), Ceny i refundacja leków, Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań

• Golinowska S., Tambor M. (2015), Finansowanie zdrowia publicznego. Źródła funduszy a polska ustawa o zdrowiu publicznym, Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, tom 13, nr 2, str. 150-157

Literatura uzupełniająca

• Sowada C. (2013), Łączenie solidaryzmu z wolnością w ubezpieczeniach zdrowotnych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa

• Łanda K. (red.) (2009), Pricing. Ceny leków refundowanych, negocjacje i podział ryzyka. CEESTAHC, Kraków, Warszawa

• Herbst I., Bogusz L., Kalecińska-Rossi J., Sarnacka A. (2014), Partnerstwo publiczno-prywatne w szpitalach, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa

• OECD, Eurostat, WHO (2017), A System of Health Accounts 2011: Revised edition, OECD Publishing, Paris

• Figueras J., Jakubowski E., R. Robinson R. (red.) (2005), Purchasing to Improve Health Systems Performance, Open University Press, Maidenhead

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2016 poz. 1372 z późn. zm.)

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2017 r. w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2017 poz.1783)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.