Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Główne problemy zdrowotne polskiej populacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.OE-GPZPP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Główne problemy zdrowotne polskiej populacji
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia toku studiów, organiz. i ekon. ochr. zdr. I stopnia 1 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-23 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pająk
Prowadzący grup: Agnieszka Doryńska, Magdalena Kozela, Andrzej Pająk, Urszula Stepaniak, Monika Ścibor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Cele kształcenia:

Zaznajomienie studentów z głównymi problemami zdrowotnymi mieszkańców Polski oraz ich konsekwencjami z punktu widzenia jednostki i zbiorowości. Przedstawione zostaną najważniejsze konsekwencje społeczne i ekonomiczne chorób stanowiących obciążenie w zakresie m.in. umieralności, kosztów, absencji chorobowej, hospitalizacji, niepełnosprawności.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. opisuje kryteria definiowania głównych problemów zdrowotnych oraz metody oceny stanu zdrowia populacji

2. wymienia i charakteryzuje wybrane choroby w ujęciu klinicznym

w podstawowym zakresie

3. charakteryzuje konsekwencje wybranych problemów zdrowotnych na poziomie populacji

4. wymienia źródła wiarygodnych informacji o stanie zdrowia populacji


Umiejętności – student/ka:

5. dobiera rzetelne dane dotyczące rozpowszechnienia i konsekwencji wybranych problemów zdrowotnych w ogólnodostępnych źródłach informacji

6. ocenia informacje dotyczące problemów zdrowotnych określonej populacji i formułuje na ich podstawie krytyczne sądy


Kompetencje społeczne – student/ka:

7. wykazuje otwartość na różne opinie i poglądy w czasie moderowanej dyskusji


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

- w zakresie wiedzy: K_W03, K_W05, K_W06

- w zakresie umiejętności: K_U01, K_U02 ,K_U04

- w zakresie kompetencji społecznych: K_K02, K_K07


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Forma zaliczenia modułu: egzamin pisemny


Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń i seminariów. Uczestnicy zajęć oceniani są w aspekcie udziału w dyskusji, tj.: liczby wypowiedzi w czasie dyskusji oraz merytorycznej oceny podnoszonych argumentów.

Kryteria zaliczenia aktywności na zajęciach:

• ocena dostateczny (3.0): rzadko bierze udział w dyskusji i jego wypowiedzi świadczą o zrozumieniu poruszanych zagadnień

w podstawowym zakresie

• ocena dostateczny plus (3.5): rzadko bierze udział w dyskusjach i wypowiedzi świadczą o niepełnym zrozumieniu poruszanych zagadnień lub z istotnymi błędami

• ocena dobry (4.0): bierze udział w dyskusjach i wypowiedzi świadczą o zrozumieniu poruszanych zagadnień, ale nie w pełni wyczerpujący sposób lub z drobnymi błędami

• ocena dobry plus (4.5): bierze czynny udział w większości dyskusji i wypowiedzi świadczą o zrozumieniu poruszanych zagadnień

• ocena bardzo dobry (5.0): bierze czynny udział w większości dyskusji i wypowiedzi świadczą o dogłębnym zrozumieniu poruszanych zagadnień

Uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń nie zachowuje swojej ważności

w przypadku ewentualnego powtarzania przedmiotu.


Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zdanie egzaminu pisemnego z całości materiału, który może składać się z pytań testowych jednokrotnego wyboru, zadań do rozwiązana oraz pytań otwartych wymagających krótkiej odpowiedzi. Za pozytywną odpowiedź na każde z pytań przydziela się jeden punkt w końcowej ocenie.

Do zaliczenia egzaminu konieczne jest uzyskanie co najmniej 61% punktów możliwych do uzyskania:

• ocena dostateczna (3.0): student uzyskuje 61-65% punktów

• ocena plus dostateczny (3.5): student uzyskuje 66-70% punktów

• ocena dobra (4.0): student uzyskuje 71-75% punktów

• ocena plus dobry (4.5): student uzyskuje 76-80% punktów

• ocena bardzo dobra (5.0): student uzyskuje 81-100% punktów


W przypadku egzaminu zdawanego w drugim terminie lub

w indywidualnych przypadkach przywrócenia pierwszego terminu egzaminu (konieczna zgoda Dziekana Wydziału), dopuszczalna jest forma ustna egzaminu i w takim przypadku ocena pozytywna uwarunkowana jest udzieleniem przez studenta prawidłowej odpowiedzi na trzy pytania dotyczące podstawowych pojęć, a ogólna ocena jest podsumowaniem oceny odpowiedzi na wszystkie pytania zadane w czasie egzaminu, których liczba nie jest ograniczona.

Ocena końcowa z przedmiotu obliczana jest jako średnia ważona: 40% egzamin, 60% aktywność na zajęciach.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty 1-4: egzamin testowy

Efekty 5-7: ocena pracy studenta na zajęciach


Metody dydaktyczne:

• wykład konwersatoryjny

• ćwiczenia seminaryjno-audytoryjne polegające na weryfikacji, omówieniu i krytycznej analizie materiałów samodzielnie wyszukanych przez studentów oraz artykułów naukowych dostarczanych przez prowadzących

• dyskusja seminaryjna (moderowana przez prowadzącego zajęcia)


Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach kontaktowych i przygotowanie do zajęć: 60 godz. – 2 ECTS

• przygotowanie na egzamin: 30 godz. – 1 ECTS


Pełny opis:

Tematyka wykładów i towarzyszących im ćwiczeń:

1) Wprowadzenie, kryteria definiowania problemów zdrowotnych. Krytyczna analiza publikacji dot. konsekwencji problemów zdrowotnych

2) Umieralność na przykładzie chorób układu sercowo-naczyniowego. Dyskusja nad materiałem przygotowanym przez studentów o umieralności z powodu chorób układu krążenia, krytyczna analiza publikacji dot. umieralności z powodu chorób układu krążenia

3) Koszty procedur diagnostycznych i leczniczych na przykładzie chorób nowotworowych. Dyskusja nad materiałem przygotowanym przez studentów o kosztach diagnostyki i leczenia nowotworów, krytyczna analiza publikacji dot. nowotworów

4) Chorobowość i hospitalizacje na przykładzie wybranych chorób przewlekłych (choroby alergiczne, najczęstsze zaburzenia psychiczne). Dyskusja nad materiałem przygotowanym przez studentów o chorobowości w zakresie wybranych chorób przewlekłych, krytyczna analiza publikacji dot. chorobowości i hospitalizacji wybranej choroby przewlekłej

5) Absencja chorobowa na przykładzie stanów związanych z ciążą i porodem, chorób układu oddechowego. Dyskusja nad materiałem przygotowanym przez studentów w zakresie danych o absencji chorobowej, krytyczna analiza publikacji dot. absencji chorobowej w zakresie wybranego problemu zdrowotnego

6) Starzenie się populacji i niepełnosprawność na przykładzie chorób: demencja, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, choroby układu ruchu (RZS). Dyskusja nad materiałem przygotowanym przez studentów w zakresie danych o skutkach zdrowotnych starzenia się populacji i niepełnosprawności. Krytyczna analiza publikacji dot. niepełnosprawności spowodowanej wybranymi chorobami wieku podeszłego

7) Stany bezobjawowe na przykładzie cukrzycy, hipercholesterolemii. Dyskusja nad materiałem przygotowanym przez studentów w zakresie częstości występowania i konsekwencji rozpowszechnienia stanów bezobjawowych. Krytyczna analiza publikacji dot. wczesnego wykrywania stanów bezobjawowych

8) Choroby zakaźne na przykładzie WZW. Krytyczna analiza publikacji dotyczących zagrożenia związanego z rozpowszechnieniem chorób zakaźnych i możliwości profilaktyki

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Guzek J.W. (2016), Patofizjologia człowieka w zarysie, PZWL, Warszawa

• Gajewski P. (red) (2015), Interna Szczeklika, Medycyna Praktyczna, Kraków, rozdz. 1-4,7-10

• Corocznie aktualizowana lista artykułów naukowych, przekazywana studentom na zajęciach

Literatura uzupełniająca:

• Gumułka W.S., Rewerski W. (red.) (2006), Encyklopedia zdrowia. T. 1-2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

• Chazan R. (red.) (2011), Pneumonologia, α-medicapress, Bielsko-Biała

• Aktualne wytyczne postępowania międzynarodowych organizacji, instytucji oraz towarzystw lekarskich (GINA, GOLD, itp.)

• Pawliczak R. (2013), Alergologia-kompendium, Termedia Wydawnictwo Medyczne, Poznań

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.