Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ilościowe metody badań w naukach o zdrowiu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.OE-IMBwNoZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ilościowe metody badań w naukach o zdrowiu
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pająk
Prowadzący grup: Agnieszka Doryńska, Magdalena Kozela, Andrzej Pająk, Urszula Stepaniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Cele kształcenia:

Przekazanie wiedzy dotyczącej głównych rodzajów ilościowych badań naukowych stosowanych w dziedzinie nauk o zdrowiu, metod ich realizacji oraz oceny wiarygodności ich wyników w aspekcie zależności przyczynowo skutkowej.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. wymienia i charakteryzuje ilościowe badania w dziedzinie nauki

o zdrowiu w podstawowym zakresie

2. wyjaśnia znaczenie wyników oraz ograniczenia w ich wiarygodności, które wynikają z rodzaju wykonanego badania


Umiejętności – student/ka:

3. interpretuje wyniki ilościowych badań naukowych w aspekcie ich znaczenia w ocenie przyczynowości związku pomiędzy badanym narażeniem a chorobą

4. dokładnie dobiera źródła informacji naukowej w zależności od ich wartości


Kompetencje społeczne – student/ka:

5. rozumie potrzebę krytycznej analizy dostępnych dowodów naukowych

6. uczestniczy w dyskusji grupowej


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

- w zakresie wiedzy: K_W02, K_W03

- w zakresie umiejętności: K_U02, K_U05, K_U06

- w zakresie kompetencji społecznych: K_K07


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Forma zaliczenia modułu: egzamin pisemny


Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenia ćwiczeń.

Uczestnicy oceniani są w aspekcie udziału w dyskusji nad artykułami, tj.: liczby wypowiedzi w czasie dyskusji oraz merytorycznej oceny podnoszonych argumentów.

Kryteria zaliczenia i skala ocen aktywności na zajęciach:

• ocena niedostateczna (2.0): nie uczestniczy w dyskusjach, nie potrafi poprawnie ustosunkować się do podejmowanych zagadnień

• ocena dostateczny (3.0): rzadko bierze udział w dyskusji i jego wypowiedzi świadczą o zrozumieniu poruszanych zagadnień

w podstawowym zakresie

• ocena dostateczny plus (3.5): rzadko bierze udział w dyskusjach i wypowiedzi świadczą o niepełnym zrozumieniu poruszanych zagadnień lub z istotnymi błędami

• ocena dobry (4.0): bierze udział w dyskusjach i wypowiedzi świadczą o zrozumieniu poruszanych zagadnień ale nie w pełni wyczerpujący sposób lub z drobnymi błędami

• ocena dobry plus (4.5): bierze czynny udział w większości dyskusji i wypowiedzi świadczą o zrozumieniu poruszanych zagadnień

• ocena bardzo dobry (5.0): bierze czynny udział w większości dyskusji i wypowiedzi świadczą o dogłębnym zrozumieniu poruszanych zagadnień

Uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń nie zachowuje swojej ważności

w przypadku ewentualnego powtarzania przedmiotu.


Egzamin pisemny z całości materiału może składać się z pytań testowych jednokrotnego wyboru, zadań do rozwiązana oraz pytań otwartych wymagających krótkiej odpowiedzi. Za pozytywną odpowiedź na każde z pytań przydziela się jeden punkt w końcowej ocenie.

W przypadku egzaminu zdawanego w drugim terminie lub

w indywidualnych przypadkach przywrócenia pierwszego terminu egzaminu (konieczna zgoda Dziekana Wydziału), dopuszczalna jest forma ustna egzaminu i w takim przypadku ocena pozytywna uwarunkowana jest udzieleniem przez studenta prawidłowej odpowiedzi na trzy pytania dotyczące podstawowych pojęć, a ogólna ocena jest podsumowaniem oceny odpowiedzi na wszystkie pytania zadane w czasie egzaminu, których liczba nie jest ograniczona.


Do zaliczenia egzaminu konieczne jest uzyskanie co najmniej 61% punktów możliwych do uzyskania:

• ocena dostateczna (3.0): student uzyskuje 61-65% punktów

• ocena plus dostateczny (3.5): student uzyskuje 66-70% punktów

• ocena dobra (4.0): student uzyskuje 71-75% punktów

• ocena plus dobry (4.5): student uzyskuje 76-80% punktów

• ocena bardzo dobra (5.0): student uzyskuje 81-100 punktów


Na ocenę końcową składa się ocena z egzaminu: 70% i ocena z aktywność na zajęciach: 30%.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekt 1-2: egzamin (test)

Efekt 3-6: aktywność na zajęciach


Metody dydaktyczne:

• wykład konwersatoryjny

• ćwiczenia audytoryjne polegające na analizie artykułów naukowych

• dyskusja typu seminaryjnego


Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach: 30 godz. – 1 ECTS

• przygotowanie do ćwiczeń i egzaminu: 50 godz. – 2 ECTS


Pełny opis:

Wykłady:

1) Ilościowe metody badań naukowych, definicje, podział, cele. Konstrukcja artykułu naukowego

2) Populacja i określanie jej stanu zdrowia

3) Zależności pomiędzy narażeniami a stanem zdrowia; potencjalne błędy w badaniach ilościowych, błąd losowy, błąd systematyczny, błąd interpretacji, zjawisko zakłócania

4) Standaryzacja metod pomiarów

5) Wiarygodność wyników badań naukowych; przyczynowość w badaniach naukowych; formułowanie zaleceń

Ćwiczenia:

1) Badania opisowe, analiza artykułu naukowego

2) Standaryzacja współczynników zgonów, zadania

3) Badania ekologiczne, analiza artykułu naukowego

4) Badania przekrojowe, analiza artykułu naukowego

5) Badania przesiewowe, ocena trafności testów diagnostycznych, zadania

6) Badania kliniczno-kontrolne, analiza artykułu naukowego

7) Badania kohortowe, analiza artykułu naukowego

8) Badania eksperymentalne; problemy etyczne w badaniach interwencyjnych; analiza artykułu naukowego

9) Eksperyment populacyjny (próby terenowe dotyczące szczepień)

10) Meta-analiza, analiza artykułu naukowego

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Bonita R., Beaglehole R., Kjelstrom T. (2007), Basic Epidemiology. 2nd edition, World Health Organization, Geneva

• Beaglehole R., Bonita R., Kjellström T. (2002), Podstawy epidemiologii, Szkoła Zdrowia Publicznego Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź

• Jędrychowski W. (2010), Epidemiologia w medycynie i zdrowiu publicznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

• Corocznie aktualizowana lista prac badawczych i opracowań naukowych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.