Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Instytucje senioralnej polityki zdrowotnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.OE-ISPZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Instytucje senioralnej polityki zdrowotnej
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Wykład, 10 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kowalska-Bobko
Prowadzący grup: Alicja Domagała, Iwona Kowalska-Bobko, Maciej Rogala, Anna Szetela, Michał Zabdyr-Jamróz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Cele kształcenia:

Przygotowanie studentów do dokonania oceny oraz czynnego uczestnictwa w realizacji programów instytucjonalnych służących poprawie stanu zdrowia osób starszych.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. definiuje podejście instytucjonalne w promocji zdrowia dla osób starszych

2. charakteryzuje krajowe programy służące poprawie stanu zdrowia osób starszych realizowane w sektorach: zdrowia, rządu i samorządu, socjalnym, NGO, sportu, mediów, medycyny pracy

3. opisuje metody i źródła finansowania stosowane w działaniach na rzecz promocji zdrowia dla osób starszych

4. opisuje wyselekcjonowane programy zdrowotne międzynarodowe, adresowane do osób starszych


Umiejętności – student/ka:

5. analizuje i ocenia realizację programów zdrowotnych adresowanych do osób starszych

6. projektuje działania polityki zdrowotne zaadresowane do osób starszych


Kompetencje społeczne – student/ka:

7. rozumie trudności, słabości i odmienności ludzi i jest gotowy do niesienia pomocy, gdy jest potrzebna


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

• w zakresie wiedzy: K_W04, K_W07, K_W10, K_W15, K_W21, K_ W26, K_W30

• w zakresie umiejętności: K_U01, K_U03, K_U04, K_U09, K_U10, K_U13, K_U14, K_U20, K_U21, K_U22, K_U24

• w zakresie kompetencji społecznych: K_K01, K_K02

Wiedza – student/ka:

1. definiuje podejście instytucjonalne w promocji zdrowia dla osób starszych

2. charakteryzuje krajowe programy służące poprawie stanu zdrowia osób starszych realizowane w sektorach: zdrowia, rządu i samorządu, socjalnym, NGO, sportu, mediów, medycyny pracy

3. opisuje metody i źródła finansowania stosowane w działaniach na rzecz promocji zdrowia dla osób starszych

4. opisuje wyselekcjonowane programy zdrowotne międzynarodowe, adresowane do osób starszych


Umiejętności – student/ka:

5. analizuje i ocenia realizację programów zdrowotnych adresowanych do osób starszych

6. projektuje działania polityki zdrowotne zaadresowane do osób starszych


Kompetencje społeczne – student/ka:

7. rozumie trudności, słabości i odmienności ludzi i jest gotowy do niesienia pomocy, gdy jest potrzebna


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

• w zakresie wiedzy: K_W04, K_W07, K_W10, K_W15, K_W21, K_ W26, K_W30

• w zakresie umiejętności: K_U01, K_U03, K_U04, K_U09, K_U10, K_U13, K_U14, K_U20, K_U21, K_U22, K_U24

• w zakresie kompetencji społecznych: K_K01, K_K02


Wymagania wstępne:

wymagana wiedza z zakresu polityki społecznej, zdrowotnej, promocji zdrowia

Forma i warunki zaliczenia:

Forma zaliczenia modułu: egzamin pisemny


Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest:

 obecność oraz aktywność na wykładzie i ćwiczeniach; opuszczone zajęcia muszą być zaliczone u prowadzącego przed egzaminem, warunki zaliczenia określa osoba prowadząca opuszczone zajęcia

 aktywne uczestnictwo w pracach grupowych i innych zadanych przez prowadzącego

Warunkiem zdania egzaminu jest pozytywne zaliczenie prezentacji końcowej oraz przygotowanie eseju na wybrany temat.

Prezentacja końcowa jest oceniana pod względem:

 kompletności i prawidłowości sporządzonej prognozy (0-5 punktów),

 prawidłowości struktury i treści referatu (0-5 punktów)

Otrzymanie pozytywnej oceny jest uwarunkowane uzyskaniem co najmniej 3 punktów w każdej z wymienionych powyżej kategorii.


Skala ocen:

• ocena dostateczna (3.0): student uzyskuje 6 punktów

• ocena plus dostateczny (3.5): student uzyskuje 6,5-7 punktów

• ocena dobra (4.0): student uzyskuje 7,5-8 punktów

• ocena plus dobry (4.5): student uzyskuje 8,5-9 punktów

• ocena bardzo dobra (5.0): student uzyskuje 9,5-10 punktów


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty 1-6: egzamin testowy, prezentacja

Efekty 7: egzamin pisemny (pytania otwarte), ocena pracy w grupie prezentacji


Metody dydaktyczne:

• wykład konwersatoryjny

• ćwiczenia problemowe oparte o studia przypadków

• dyskusja typu seminaryjnego

• praca w grupach


Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach kontaktowych i przygotowanie do nich: 30 godz. – 1 ECTS

• zapoznanie się z lekturą podstawową i uzupełniającą oraz przygotowanie się do egzaminu: 50 godz. – 2 ECTS


Pełny opis:

Wykłady:

1) Podejście instytucjonalne oraz regulacyjne w promocji zdrowia dla osób starszych

2) Źródła finansowania promocji zdrowia dla osób starszych

Ćwiczenia:

1) Programy dla osób starszych realizowane przez sektor zdrowia

2) Programy dla osób starszych realizowane przez sektor rządowy

3) Programy dla osób starszych realizowane przez sektor samorządowy

4) Programy dla osób starszych realizowane przez sektor organizacji pozarządowych

5) Programy dla osób starszych realizowane przez sektor socjalny

6) Programy dla osób starszych realizowane przez sektor sportu

7) Programy dla osób starszych realizowane przez sektor mediów

8) Dobre praktyki w działaniach sektorowych na rzecz promocji zdrowia dla osób starszych

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Golinowska S., Kowalska-Bobko I., Ricciardi W., Poscia A., Magnavita N. (2017), Health promotion for older people by sectors and settings. Comparative perspective, Epidemiology Biostatistics and Public Health, 14 (Number 2): Suppl1, http://ebph.it/article/view/12629/11439

• Domagala A., Kowalska Bobko I. (2017), Central and territorial governmental institutions involved in health promotion for older people in European union countries. Epidemiology Biostatistics and Public Health, 14 (Number 2): Suppl1, http://ebph.it/article/view/12423

• Mokrzycka A. (2017), Health promotion for older people performed in Health sector, Epidemiology Biostatistics and Public Health, 14 (Number 2): Suppl 1, http://ebph.it/article/view/12464

• Sowa-Kofta A., Szetela A., Golinowska S. (2017), Health promotion for the oldest seniors in the social sector. Examples of policies and programmes from Poland and the Czech Republic, Epidemiology Biostatistics and Public Health, 14 (Number 2): Suppl 1, http://ebph.it/article/view/12512

• Zabdyr-Jamróz M. (2017), Voluntary (NGO) sector’s involvement in health promotion for older population in Europe,Epidemiology Biostatistics and Public Health, 14 (Number 2): Suppl 1, http://ebph.it/article/view/12420

• Rogala M. (2017), Health promotion actions in Mass-Media for seniors in selected European countries, Epidemiology Biostatistics and Public Health, 14 (Number 2): Suppl 1, http://ebph.it/article/view/12410

• Goldys A. (2017), Sport sector as a part of public policy for elderly people in selected EU countries,Epidemiology Biostatistics and Public Health, 2017, 14 (Number 2): Suppl 1, http://ebph.it/article/view/12503

• Magnavita N. (2017), Productive aging, work engagement and participation of older workers. A triadic approach to health and safety in the workplace, Epidemiology Biostatistics and Public Health, 14 (Number 2): Suppl 1; http://ebph.it/article/view/12436

• Golinowska S., Ricciardi W., Poscia A., Magnavita N., Silva da Costa A.J., Sowa A., Collamati A., Capelli G., Rogaczewska M., Sitko S., Huter K., Kowalska-Bobko I., Sowada C., Domagała A., Arsenijevic J., Rogala M., Tambor M. (2017),Health Promotion for older people. Health Promoters and their activities in Europe – Knowledge for training, Maastricht University, Maastricht

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.