Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Jakość w ochronie zdrowia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.OE-JwOZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Jakość w ochronie zdrowia
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stojgniew Sitko
Prowadzący grup: Stojgniew Sitko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Zaznajomienie studenta z zagadnieniem jakości w opiece zdrowotnej, podstawowymi koncepcjami i narzędziami jej oceny i poprawy oraz wyrobienie podstawowych umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. uzasadnia wagę jakości dla właściwego realizowania celów działania organizacji

2. rozróżnia kontrolę, zapewnienie, utrzymanie i zarządzanie jakością w opiece zdrowotnej

3. identyfikuje podstawowe narzędzia jakości stosowane w organizacjach


Umiejętności – student/ka:

4. umie określić i przeanalizować problemy dotyczące jakości w organizacji opieki zdrowotnej oraz wskazać adekwatne metody i narzędzia służące poprawie jakości


Kompetencje społeczne – student/ka:

5. pracuje w zespole nad analizą i poprawą jakości działania organizacji lub jej części


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

- w zakresie wiedzy: K_W09, K_W20, K_W28

- w zakresie umiejętności: K_U04, K_U19, K_U20

- w zakresie kompetencji społecznych: K_K03, K_K07


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Forma zaliczenia modułu: zaliczenie na ocenę


Zaliczenie przedmiotu wymaga:

- obecności na wszystkich zajęciach; opuszczone zajęcia muszą być niezwłocznie zaliczone u prowadzącego przed zaliczeniem ćwiczeń

- wykonania kompletu prac pisemnych

- przygotowania analiz i prezentacji

- wykazania aktywności podczas zajęć

Prace pisemne, analizy i prezentacje oceniane są w 10 punktowej skali pod względem:

- kompletności i prawidłowości sporządzonej prognozy (0-5 punktów)

- prawidłowości struktury i treści (0-5 punktów)

Zaliczenie wyżej wymienionych prac jest uwarunkowane uzyskaniem co najmniej 3 punktów w każdej z wymienionych powyżej kategorii.


Warunkiem zaliczenia modułu jest uzyskanie co najmniej 60% punktów z: analiz i prezentacji i prac pisemnych.

Końcowa ocena zależy od wartości średniej arytmetycznej punktacji uzyskanej z ww. elementów wg następującej skali (przy założeniu min 60% pkt. z każdej części):

• ocena dostateczna (3.0): student uzyskuje 60-67% punktów

• ocena plus dostateczny (3.5): student uzyskuje 68-75% punktów

• ocena dobra (4.0): student uzyskuje 76-83% punktów

• ocena plus dobry (4.5): student uzyskuje 84-90% punktów

• ocena bardzo dobra (5.0): student uzyskuje ponad 90% punktów


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty 1-5: ocena prezentacji i aktywności podczas ćwiczeń

Efekt 5: dodatkowo: ocena pisemnych prac studentów wykonanych w małych zespołach


Metody dydaktyczne:

• wykład konwersatoryjny i kursowy

• dyskusja typu seminaryjnego

• ćwiczenia problemowe, zawierające prezentacje studenckie


Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 30 godz. – 1 ECTS

• przygotowanie do zajęć (praca pisemna, analiza, prezentacja): 50 godz. – 2 ECTS


Pełny opis:

Wykłady:

1) Pojęcie jakości, jakość w ochronie zdrowia i opiece zdrowotnej

2) Ewolucja podejścia do jakości: sprawdzanie – kontrola –zapewnienie – stała poprawa; proces – struktura – wynik

3) Koszty jakości i ich obniżanie; wskazania Edwarda Demminga, cykl poprawy jakości

4) Six-sigma; całościowe zarządzanie jakością

5) Rozwój idei jakości w opiece zdrowotnej na świecie i w Polsce

6) Regulacje prawne w dziedzinie jakości

7) Centrum Monitorowania Jakości -akredytacja

8) AOTMiT, rola NFZ

9) ISO w jednostkach opieki zdrowotnej

10) Oceny i rankingi jakości

Ćwiczenia:

1) Inne wybrane koncepcje i narzędzia jakości

2) Aktualne doświadczenia polskie i zagraniczne w dziedzinie jakości opieki zdrowotnej – analiza i dyskusja przypadków

Literatura:

Literatura podstawowa:

• USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 417, Nr76, poz. 641, z 2010 r. Nr 96, poz. 620)

• Trela A. (2014), Zarządzanie jakością w placówce medycznej, Wiedza i Praktyka, Warszawa, http://pdf.helion.pl/e_55gl/e_55gl.pdf

• Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia – informacje bieżące, http://www.cmj.org.pl/

• DG Health and Food Safety, (2017), Healthcare quality indicators, https://ec.europa.eu/health/indicators/other_indicators/quality_en

Literatura uzupełniająca:

• WHO (2017),Quality of care in contraceptive information and services, based on human rights standards: a checklist for health care providers [online], World Health Organization, Geneva Dostępny w: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/254826/1/9789241512091-eng.pdf [dostęp: 03.11.2017]

• European Society for Quality in Healthcare. Dostępny w: http://www.esqh.net/ [dostęp: 04.11.2017]

• Opolski K i in. (2005), Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych – teoria i praktyka, CeDeWu, Warszawa

• Aktualne dokumenty NIK, AOTMiT, NFZ – wskazane przez prowadzącego

• Agency for healthcare research and quality:

https://www.ahrq.gov/programs/index.html?search_api_views_fulltext=&field_program_topics=14177

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.