Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Matematyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.OE-M Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Matematyka
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia toku studiów, organiz. i ekon. ochr. zdr. I stopnia 1 rok
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Pracownia komputerowa, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Polak
Prowadzący grup: Maciej Polak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Przygotowanie studenta w zakresie wiedzy i umiejętności matematycznych niezbędnych w realizacji kolejnych przedmiotów oraz przyszłej pracy zawodowej. Ponieważ studenci dysponują zróżnicowaną biegłością w posługiwaniu się narzędziami matematycznymi, kurs przewiduje wyrównanie tych umiejętności oraz rozwój pojęć i koncepcji matematycznych w praktycznym zastosowaniu.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. opisuje podstawowe pojęcia i narzędzia matematyczne stosowane w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych i ekonomicznych


Umiejętności – student/ka:

2. rysuje wykresy podstawowych funkcji matematycznych oraz określa ich własności

3. rozwiązuje równania i nierówności

4. oblicza pochodne podstawowe funkcji jednej i wielu zmiennych

5. dobiera model matematyczny do postawionego problemu

6. stosuje podstawowe oprogramowanie komputerowe do rozwiązywania prostych problemów matematycznych


Kompetencje społeczne – student/ka:

7. jest świadom wagi narzędzi matematycznych

8. rozumie potrzebę precyzyjnego zapisywania i wyjaśniania rozumowań


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

- w zakresie wiedzy: K_W01,K_W02, K_W11

- w zakresie umiejętności: K_U04

- w zakresie kompetencji społecznych: K_K03, K_K08


Wymagania wstępne:

znajomość zagadnień z matematyki na poziomie matury podstawowej

Forma i warunki zaliczenia:

Forma zaliczenia modułu: zaliczenie na ocenę


Warunkiem dopuszczenia do kolokwium zaliczeniowego jest:

- aktywny udział w ćwiczeniach (Efekty 2-8)

- zdobycie minimum 50% punktów z kolokwium cząstkowego

Do zdania kolokwium zaliczeniowego konieczne jest zdobycie co najmniej 60% punktów możliwych do uzyskania.


Końcowa ocena z przedmiotu zależy od liczby uzyskanych punktów z kolokwium zaliczeniowego:

• ocena dostateczna (3.0): student uzyskuje 60-69% punktów

• ocena plus dostateczny (3.5): student uzyskuje 70-75% punktów

• ocena dobra (4.0): student uzyskuje 76-85% punktów

• ocena plus dobry (4.5): student uzyskuje 86-90 punktów

• ocena bardzo dobra (5.0): student uzyskuje ponad 90% punktów


Osoby powtarzające przedmiot nie są zwolnione z zaliczenia żadnej z części składowej ćwiczeń, nawet jeśli realizowały ją już w poprzednich latach.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Osiągnięte efekty z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oceniane są na każdych zajęciach na podstawie bieżącej obserwacji postępów studentów podczas wykonywania powierzonych im zadań.

Ponadto poszczególne efekty kształcenia oceniane są na podstawie:

Efekt 1: kolokwium zaliczeniowe

Efekty 2-5: kolokwium cząstkowe, ustne odpowiedzi w trakcie zajęć, kolokwium zaliczeniowe

Efekty 6-8: dyskusja w trakcie zajęć


Metody dydaktyczne:

• ćwiczenia praktyczne polegające na rozwiązywaniu zadań matematycznych, w części z wykorzystaniem programów komputerowych

Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach kontaktowych i przygotowanie na nie: 30 godz. – 1 ECTS

• przygotowanie do kolokwium cząstkowego oraz zaliczeniowego: 30 godz. – 1 ECTS


Pełny opis:

1) Przekształcenia algebraiczne

2) Funkcje jednej zmiennej i ich własności: dziedzina, zbiór wartości, miejsca zerowe, przedziały monotoniczności, wykres, podstawowe granice funkcji jednej zmiennej

3) Funkcja liniowa: grafika, interpretacja współczynników

4) Funkcje nieliniowe: kwadratowa, potęgowa, wykładnicza i logarytmiczna; przykłady zastosowania w modelowaniu zjawisk ekonomicznych

5) Równania, układy równań i nierówności: liniowe, kwadratowe, wykładnicze i logarytmiczne (rozważane w kontekście praktycznym)

6) Pochodna funkcji jednej zmiennej: definicja, interpretacja geometryczna, związek pochodnej z monotonicznością oraz jej zastosowanie do wyznaczania ekstremów funkcji

7) Funkcje wielu zmiennych: pochodne cząstkowe i ich interpretacja geometryczna

Literatura:

• Gewert M., Skoczylas Z. (2008), Analiza matematyczna 1. Przykłady i zadania, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław

• Krysicki W., Włodarski L. (2004), Analiza matematyczna w zadaniach. Część I, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

• Gdowski B., Pluciński E. (2005), Zbiór zadań z matematyki dla kandydatów na wyższe uczelnie, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Pracownia komputerowa, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Polak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.