Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mapowanie potrzeb zdrowotnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.OE-MPZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mapowanie potrzeb zdrowotnych
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Pracownia komputerowa, 10 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Wykład, 10 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Gajda, Artur Romaszewski
Prowadzący grup: Bartosz Balcerzak, Agnieszka Doryńska, Krzysztof Gajda, Artur Romaszewski, Stojgniew Sitko, Urszula Stepaniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z metodami określania potrzeb zdrowotnych społeczeństwa poprzez dane zastane oraz badania ankietowe niezbędne do prawidłowego zaprogramowania infrastruktury technicznej i zasobów ludzkich systemu ochrony zdrowia zaspakajanego efektywnie rzeczywiste potrzeby zdrowotne społeczeństwa.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. definiuje celoraz opisuje metody szacowania potrzeb zdrowotnych

2. wyjaśnia uwarunkowania prawne i systemowe szacowania potrzeb zdrowotnych w Polsce


Umiejętności – student/ka:

3. dobiera dane do celów mapowania potrzeb zdrowotnych i właściwie je interpretuje

4. współpracuje w grupie przy tworzeniu map potrzeb zdrowotnych oraz ustalenia na ich podstawie priorytetów


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

 w zakresie wiedzy: K_W03, K_W04, K_W30

 w zakresie umiejętności: K_U01, K_U19, K_U24


Wymagania wstępne:

wiedza z zakresu demografii, wskaźników zdrowotnych, organizacji ochrony zdrowia oraz prawa

Forma i warunki zaliczenia:

Forma zaliczenia modułu: zaliczenie na ocenę


Warunkiem zaliczenia modułu jest:

 obecność na wszystkich zajęciach (zaliczenie ewentualnych nieobecności)

 prezentacja projektu w zakresie map potrzeb zdrowotnych w wybranej społeczności lokalnej wraz z ustalonymi priorytetami


Na ocenę końcową składa się ocena projektu–70% i ocena aktywności na ćwiczeniach – 30%


Skala ocen - aktywność:

• ocena dostateczna (3.0): student udziela odpowiedzi na poziomie podstawowym

• ocena dobra (4.0): student udziela odpowiedzi ale nie w pełnym zakresie tematu ocena plus dobry (4.5): student uzyskuje 84-90% punktów

• ocena bardzo dobra (5.0): student zna wszystkie odpowiedzi na poziomie świadczącym o dogłębnym zrozumieniu poruszanych zagadnień


Skala ocen - projektu:

• ocena dostateczna (3.0): student przygotowuje i prezentuje zagadnienie na poziomie podstawowym

• ocena dobra (4.0): student przygotowuje i prezentuje oraz dokonuje poprawnej interpretacji

• ocena bardzo dobra (5.0): student przygotowuje i prezentuje wraz poprawną interpretacją i krytyczną oceną zagadnienia a także dyskusją metod


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty 1-4: ocena pracy studenta podczas ćwiczeń

Efekty 3-4: ocena projektu i jego prezentacji


Metody dydaktyczne:

• wykład konwersatoryjny

• ćwiczenia projektowe z wykorzystaniem aplikacji komputerów i baz danych


Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach: 30 godz. – 1 ECTS

• samodzielne przygotowanie się do zajęć: 25 godz. – 1 ECTS

• przygotowanie projektu: 25 godz. – 1 ECTS


Pełny opis:

Wykłady:

1) Definicje i cel szacowania potrzeb zdrowotnych

2) Szacowanie potrzeb zdrowotnych w kontekście finansowania usług zdrowotnych

3) Narzędzia do oceny potrzeb zdrowotnych

4) Czynniki środowiskowe w analizie potrzeb zdrowotnych

5) Ustalanie priorytetów a finansowanie systemu zdrowia

Ćwiczenia:

1) Przegląd i analiza map potrzeb zdrowotnych w Polsce

2) Źródła danych zdrowotnych w Polsce

3) Badania ankietowe w analizach potrzeb zdrowotnych

4) Dostępność do usług zdrowotnych

5) Określenie priorytetów dla regionu

6) Dane i narzędzia techniczne wspierające proces mapowania

Literatura:

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zakresu treści map potrzeb zdrowotnych

• Topór-Mądry R., Stepaniak U., Doryńska A., Balcerzak B., Malinowska-Cieślik M., Szczerbińska K., Sitko S.J., Misiowiec E., Brzezicka E., Sowada C., Pająk A. (2017), Model oceny potrzeb zdrowotnych w społecznościach lokalnych, Konsorcjum Nauka i Zdrowie, Warszawafile:///C:/Users/Kristof/Downloads/10_Ocena-potrzeb-zdrowotnych.pdf

• Topór-Mądry R., Gilis-Januszewska A., Kurkiewicz J., Pająk A. (2002), Szacowanie potrzeb zdrowotnych, Wydawnictwo Vesalius, Kraków

• Duplaga M. (2002), Telemedycyna – uwarunkowania i zastosowania specjalistyczne, Zdrowie i Zarządzanie, tom 4, nr 1 str. 56-67

• Duplaga M. (2011), Znaczenie technologii wspomagających w życiu osób w starszym wieku, w: Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, tom 9, nr 1, str. 144-155

• Romaszewski A., Trąbka W. (2011), System Informacyjny Opieki Zdrowotnej, Zdrowie i Zarządzanie, Kraków

• Trąbka W., Romaszewski A. (2013), Informatyzacja Podmiotów Leczniczych – Jak Przygotować Gabinet Na Wejście Dokumentacji Elektronicznej?,MISTiA, Kraków

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.