Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Media społecznościowe w ochronie zdrowia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.OE-MSwOZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Media społecznościowe w ochronie zdrowia
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Pracownia komputerowa, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 2 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Duplaga, Sylwia Wójcik
Prowadzący grup: Karolina Sobecka, Sylwia Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Wprowadzenie studentów w podstawowe zagadnienia związane z wykorzystaniem mediów społecznościowych w ochronie zdrowia

i wykształcenie umiejętności w zakresie wykorzystania mediów społecznościowych, jako istotnego środka komunikacji

w przekazywaniu informacji dotyczących zdrowia.


Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. określa i wyjaśnia znaczenie korzystania z mediów społecznościowych w ochronie zdrowia


Umiejętności – student/ka:

2. określa i interpretuje możliwości wykorzystania mediów społecznościowych przez różne instytucje działające na rzecz ochrony zdrowia

3. poddaje krytycznej analizie treści dotyczące zdrowia publikowane w mediach społecznościowych

4. opracowuje materiały oraz treści dotyczące zdrowia, które mogą zostać upublicznione w mediach społecznościowych


Kompetencje społeczne – student/ka:

5. wykazuje gotowość do pracy w zespole w celu opracowania materiałów i informacji dotyczących zdrowia, które mogą zostać rozpowszechnione przy użyciu mediów społecznościowych


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

- w zakresie wiedzy: K_W_23

- w zakresie umiejętności: K_U03, K_U04, K_U21

- w zakresie kompetencji społecznych: K_K01


Wymagania wstępne:

znajomość podstawowych zagadnień z zakresu technik komunikacyjnych

Forma i warunki zaliczenia:

Forma zaliczenia modułu: zaliczenie na ocenę


Warunki zaliczenia modułu:

• obecność na zajęciach

• aktywny udział (współautorstwo) w zadaniach realizowanych

w ramach ćwiczeń

• uzyskanie z zadań realizowanych w ramach ćwiczeń co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów


Na końcową oceną z modułu będzie składała się suma punktów przyznanych przez prowadzących zajęcia za przygotowanie do zajęć dydaktycznych i zaangażowanie w realizację poszczególnych zadań realizowanych w grupach.


Ocena końcowa będzie zależna od sumy punktów uzyskanych

z aktywności realizowanych w ramach pracy w grupach zadaniowych:


• ocena dostateczna (3.0): student uzyskuje 60-67% punktów

• ocena plus dostateczny (3.5): student uzyskuje 68-75% punktów

• ocena dobra (4.0): student uzyskuje 76-83% punktów

• ocena plus dobry (4.5): student uzyskuje 84-90% punktów

• ocena bardzo dobra (5.0): student uzyskuje 90-100% punktów


Studentom, którzy nie uzyskali 60% punktów do zdobycia, ale uzyskali co najmniej 50% punktów, oferuje się możliwość dodatkowego ustnego sprawdzenia znajomości treści przedmiotu w celu zaliczenia modułu.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty 1 - 5: ocena pracy w grupach zadaniowych

Metody dydaktyczne:

• wykład konwersatoryjny

• dyskusja typu seminaryjnego, burza mózgów

• ćwiczenia problemowe powiązane z analizą studiów przypadków

• praca w grupach zadaniowych


Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach oraz przygotowanie na zajęcia: 30 godz. – 1 ECTS

• przygotowanie pracy w grupach zadaniowych: 50 godz. – 2 ECTS


Pełny opis:

Wykład

1. Znaczenie mediów społecznościowych w ochronie zdrowia

Ćwiczenia

1. Podmioty systemu ochrony zdrowia i ich obecność w mediach społecznościowych

2. Najpopularniejsze media społecznościowe i ich przydatność dla systemu opieki zdrowotnej

Ćwiczenia w sali komputerowej

1. Możliwości wykorzystania mediów społecznościowych przez instytucje działające na rzecz ochrony zdrowia

2. Analiza treści dotyczących zdrowia publikowanych w mediach społecznościowych (np. Facebook, Twitter, YouTube)

3. Tworzenie informacji dotyczących zdrowia oraz ich rozpowszechnianie przy użyciu mediów społecznościowych (np. Facebook, Twitter, YouTube)

4. Architektura informacji w serwisach internetowych o zdrowiu na przykładzie bloga

5. Wykorzystanie gier elektronicznych (eGames) w przekazywaniu komunikatów zdrowotnych

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Syrkiewicz-Świtała M., Świtała R. (2012), Social media marketing jako współczesna koncepcja komunikowania się jednostek ochrony zdrowia z otoczeniem, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, 5, str. 86-94

• Syrkiewicz-Świtała M. (2015), Facebook – medium komunikacji marketingowej w ochronie zdrowia, Zarządzanie Mediami, 3(3), str. 197-205

• Jacennik B. (2010),Komunikowanie społeczne w promocji i ochronie zdrowia, VizjaPress&IT, Warszawa

• Goban-Klas T. (2014),Komunikowanie w ochronie zdrowia - interpersonalne, organizacyjne i medialne, Wolters Kluwer, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

• Brzozowska-Woś M. (2014), Inbound marketing a skuteczna komunikacja marketingowa, Marketing i Rynek, 8, str. 39-45

• Brzozowska-Woś M. (2013), Media społecznościowe a wizerunek marki, Journal of Management and Finance, 1(1), str. 53-64

• Nowak P.F., Chalimoniuk-Nowak M. (2015), Potencjał mediów społecznościowych w edukacji zdrowotnej, w: Wolska-Adamczyk A. (red.), Współczesne kierunki działań prozdrowotnych, WSIiZ, Warszawa, str. 35-45

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.