Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nadzór w ochronie zdrowia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.OE-NwOZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nadzór w ochronie zdrowia
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Wykład, 20 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Galbarczyk
Prowadzący grup: Bartosz Balcerzak, Tomasz Bochenek, Andrzej Galbarczyk, Paweł Lipowski, Marta Malinowska-Cieślik, Beata Piórecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania i zadaniami instytucji nadzoru w ochronie zdrowia oraz przygotowanie ich do uczestniczenie w czynnościach kontrolnych realizowanych przez różne instytucje.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. opisuje zasady funkcjonowania i znaczenie instytucji nadzoru składających się na system ochrony zdrowia

2. wyjaśnia sposoby działania instytucji nadzoru w przypadkach konkretnych problemów zdrowotnych i zagrożeń dla zdrowia (w szczególności środowiskowych, żywieniowych, lekowych i toksykologicznych oraz społecznych)


Umiejętności – student/ka:

3. posiada umiejętności pozwalające na uczestniczenie w czynnościach kontrolnych, zarówno z perspektywy instytucji kontrolującej jak i kontrolowanej


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

 w zakresie wiedzy: K_W04, K_W09, K_W10, K_W18, K_W21, K_W28, K_W30

 w zakresie umiejętności: K_U10, K_U12, K_U19, K_U23, K_U24

 w zakresie kompetencji społecznych: K_K01


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Forma zaliczenia modułu: egzamin pisemny


Obecność na zajęciach (wykładach i ćwiczeniach) jest obowiązkowa.

Na ocenę końcową składa się:

 ocena z egzaminu końcowego

 ocena z projektów realizowanych podczas zajęć przedstawionych w postaci prezentacji


Prezentacje są oceniane pod względem:

 kompletności i prawidłowości zastosowanych metod analiz (0-5 punktów),

 prawidłowej interpretacji wyników (0-5 punktów)

 przejrzystości przekazu (0-5 punktów).

Otrzymanie pozytywnej oceny jest uwarunkowane uzyskaniem co najmniej 2 punktów w każdej z wymienionych powyżej kategorii.


Końcowa ocena z egzaminu zależy od liczby uzyskanych punktów:

• ocena dostateczna (3.0): student uzyskuje 60-67% punktów

• ocena plus dostateczny (3.5): student uzyskuje 68-75% punktów

• ocena dobra (4.0): student uzyskuje 76-83% punktów

• ocena plus dobry (4.5): student uzyskuje 84-90% punktów

• ocena bardzo dobra (5.0): student uzyskuje ponad 90% punktów


Końcowa ocena z modułu stanowi średnią ważoną z oceny z egzaminu (60%), przygotowanego projektu (40%)


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty 1-2: pisemny egzamin końcowy w formie testu

Efekt 3: ocena aktywności i pracy podczas ćwiczeń, ocena projektów realizowanych w trakcie zajęć


Metody dydaktyczne:

• wykład konwersatoryjny

• ćwiczenia audytoryjne polegające na analizie przepisów, raportów, dokumentów kontrolnych i studiów przypadków

• dyskusja typu seminaryjnego

• praca w grupach

• wizyty studyjne w instytucjach nadzoru


Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach kontaktowych 50 godz. – 2 ECTS

• przygotowanie do zajęć i do egzaminu zaliczeniowego 50 godzin – 2 ECTS


Pełny opis:

Wykłady:

1) Przegląd państwowych instytucji nadzoru. Ich organizacja, zadania, rola i usytuowanie prawne. W szczególności Państwowa Inspekcja Sanitarna, Najwyższa Izba Kontroli, Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna, Inspektoraty Ochrony Środowiska, Inspektoraty Weterynaryjne, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Instytucje Wojskowe

2) Nadzór instytucjonalny nad działalnością medyczną (odpowiedzialność prawna personelu medycznego)

3) Kontrola nad badaniami klinicznymi prowadzonymi w polskich placówkach opieki zdrowotnej i monitorowanie tych badań. Monitorowanie działań niepożądanych produktów leczniczych i incydentów medycznych związanych ze stosowaniem wyrobów medycznych

Ćwiczenia:

1) Uczestniczenie w czynnościach kontrolnych – perspektywa pracownika jednostki poddanej kontroli

2) Monitorowanie badań klinicznych z perspektywy pracownika placówki opieki zdrowotnej, sponsora oraz specjalistycznych firm (np. Contract Research Organization– CRO)

3) Nadzór społeczny. Analiza działalności organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich funkcjonujących w obszarze nadzoru w ochronie zdrowia i w zdrowiu publicznym (np. Fundacja Rodzić Po Ludzku, Krakowski Alarm Smogowy, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę)

4) Nadzór wewnętrzny w jednostkach systemu ochrony zdrowia (na przykładzie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie)

5) Instrumenty prawne dochodzenia roszczeń w ochronie zdrowia

6) Nadzór nad uzależnieniami i przemocą w systemie ochrony zdrowia

7) Źródła informacji w nadzorze nad zdrowiem środowiskowym

8) Nadzór w zdrowiu publicznym a system monitoringu zintegrowanego

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Górski M., Kierzkowska J.S. (2006), Prawo ochrony środowiska, Wolters Kluwer Polska, Warszawa

• Siemiński M. (2007), Środowiskowe zagrożenia zdrowia. Inne wyzwania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

• Wybór powszechnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu prawa ochrony zdrowia, prawa farmaceutycznego i prawa ochrony środowiska - podawany na bieżąco przez prowadzących zajęcia

Literatura uzupełniająca:

• Brodniewicz T. (2015), Badania kliniczne, CeDeWu, Warszawa

• World Health Organization (2005), Alcohol and interpersonal violence: policy briefing, WHO, Geneva

• Krug EG., Dahlberg L.L., Mercy J.A., Zwi A.B., Lozano R. (eds.) (2002), World Report on Violence and Health, WHO. Geneva

• Teuch S.M., Churchill R.E. (eds.) (2000), Principles and Practice of Public Health Surveillance, Oxford Press

• Aktualne artykuły naukowe i popularno-naukowe (aktualizowane na bieżąco)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.