Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacja administracji publicznej w ochronie zdrowia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.OE-OAPwOZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja administracji publicznej w ochronie zdrowia
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 25 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kowalska-Bobko
Prowadzący grup: Maciej Furman, Iwona Kowalska-Bobko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Cele kształcenia:

Przygotowanie studenta do podjęcia obowiązków zawodowych polegających na określaniu uprawnień, odpowiedzialności, realizowanych funkcji i aktywności przez jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje rządowej administracji terenowej, samorządu zawodowego, samorządu gospodarczego, a także instytucje niepubliczne działające na rzecz ochrony zdrowia.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. charakteryzuje organizację administracji publicznej w ochronie zdrowia w Polsce i wybranych systemach zdrowotnych

2. opisuje instytucje sektorowe funkcjonujące w systemach ochrony zdrowia

3. wyjaśnia koncepcje Nowego Zarządzania Publicznego (NPM), rządzenia (governance), rządzenia w zdrowiu (healthgovernance), mądrego rządzenia (smart governance)i rządzenia delibaratywnego

4. definiuje pojęcie decentralizacji w ochronie zdrowia

5. charakteryzuje zakres uprawnień, odpowiedzialności, funkcji i aktywności realizowanych przez poszczególne jednostki administracji publicznej oraz instytucji niepublicznych działających na rzecz ochrony zdrowia


Umiejętności – student/ka:

6. ocenia na przykładach koncepcje rządzenie (governance) i rządzenia w zdrowiu (goodgovernance).

7. ocenia prowadzone reformy decentralizacyjne przyporządkowując je do właściwych kategorii decentralizacji

8. wymienia i wyjaśnia zadania jednostek terytorialnych w systemie ochrony zdrowia


Kompetencje społeczne – student/ka:

9. wykazuje otwartość wobec odmiennych kultur organizacyjnych administracji publicznej w ochronie zdrowia

10. wykazuje inicjatywę w poszukiwaniu dodatkowych informacji sięgając do literatury i wyników badań


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

 w zakresie wiedzy: K_W9, K_W10, K_W16, K_W18, K_W21, K_W24, K_W26, K_W27, K_W29, K_W30

 w zakresie umiejętności: K_U03, K_U04, K_U13, K_U14, K_U20, K_U21, K_U23, K_U24

 w zakresie kompetencji społecznych: K_K01, K_K03


Wymagania wstępne:

wiedza z zakresu podstaw organizacji publicznej, organizacji w ochronie zdrowia, polityki zdrowotnej

Forma i warunki zaliczenia:

Forma zaliczenia modułu: egzamin pisemny


Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest:

 obecność oraz aktywność na wykładzie i ćwiczeniach; opuszczone zajęcia muszą być zaliczone u prowadzącego przed egzaminem; warunki zaliczenia określa osoba prowadząca opuszczone zajęcia

 poprawna prezentacja referatu naukowego. Referat oceniany jest pod względem:

- kompletności i prawidłowości sporządzonej prognozy (0-5 punktów)

- prawidłowości struktury i treści referatu (0-5 punktów)


Otrzymanie pozytywnej oceny jest uwarunkowane uzyskaniem co najmniej 3 punktów w każdej z wymienionych powyżej kategorii.


Skala ocen:

• ocena dostateczna (3.0): student uzyskuje 6 punktów

• ocena plus dostateczny (3.5): student uzyskuje 6,5-7 punktów

• ocena dobra (4.0): student uzyskuje 7,5-8 punktów

• ocena plus dobry (4.5): student uzyskuje 8,5-9 punktów

• ocena bardzo dobra (5.0): student uzyskuje 9,5-10 punktów


Warunkiem zdania egzaminu jest pozytywne zaliczenie egzaminu pisemnego, skonstruowanego na bazie pytań testowych zamkniętych i otwartych.


Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie co najmniej 60% punktów z każdej części:

• ocena dostateczna (3.0): student uzyskuje 60-67% punktów

• ocena plus dostateczny (3.5): student uzyskuje 68-75% punktów

• ocena dobra (4.0): student uzyskuje 76-83% punktów

• ocena plus dobry (4.5): student uzyskuje 84-90% punktów

• ocena bardzo dobra (5.0): student uzyskuje ponad 90% punktów

Dla osób uzyskujących z ćwiczeń ocenę bardzo dobrą przewiduje się uwzględnienie jej w ocenie końcowej. Ocena z ćwiczeń stanowić będzie w takim przypadku 40% oceny końcowej.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty 1-8: egzamin testowy oraz praca grupowa, prezentacja

Efekty 9-10: egzamin pisemny (pytania otwarte), ocena pracy w grupie i prezentacji


Metody dydaktyczne:

• wykład konwersatoryjny

• ćwiczenia audytoryjne powiązane z analizą studiów przypadków

• dyskusja typu seminaryjnego oparta na prezentacjach studentów

• praca w grupa


Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 55 godz. – 2 ECTS

• przygotowanej pracy zaliczeniowej: 40 godz. – 1,5 ECTS

• zapoznanie się z lekturą podstawową oraz uzupełniającą w ramach samokształcenia oraz przygotowanie się do egzaminu: 40 godz. – 1,5 ECTS


Pełny opis:

Wykłady:

1. Modele administracji ochrony zdrowia

2. Charakterystyka podmiotów administrujących w dziedzinie ochrony zdrowia – zachodzące między nimi relacje

3. Koncepcja Nowego Zarządzania Publicznego oraz Governance i Governance for Health (rządzenia/ zarządzania dla zdrowia), zarówno w ujęciu historycznymi, ewolucyjnym jak i rozwoju koncepcji

4. Koncepcja dobrego rządzenia dla zdrowia i dobrostanu (goodgovernance for health and well-being) – definicje, rola wartości w wyznaczaniu priorytetów, a także ich związek z ustaleniami faktycznymi

5. Koncepcja i typy mądrego rządzenia/ zarządzania dla zdrowia (smart governance for health). Nowa rola systemu zdrowotnego, koncepcje zaangażowania politycznego i przywództwa, marketingu politycznego oraz konkluzje i rekomendacje z nowej polityki Europejskiej – Zdrowie 2020

6. Naczelne i centralne organy administracji działające w sferze ochrony zdrowia, zadania kompetencje i prawne formy ich działania (odpowiedzialność organów legislacyjnych, odpowiedzialność organów administracji rządowej)

7. Pojęcie decentralizacji na gruncie administracji publicznej

8. Definicja decentralizacji w ochronie zdrowia (dekoncentracja, dewolucja, delegacja oraz prywatyzacja)

9. Modele systemów zdrowotnych w ujęciu typologii decentralizacji w ochronie zdrowia

10. Decentralizacja ochrony zdrowia – przykłady rozwiązań na gruncie polskiego systemu ochrony zdrowia

11. Decentralizacja ochrony zdrowia – przykłady rozwiązań na gruncie wybranych systemów ochrony zdrowia

Ćwiczenia:

1. Rola jednostek samorządu terytorialnego w ochronie zdrowia – ujęcie porównawcze, identyfikacja dobrych praktyk

2. Rola jednostek terenowych rządowych – mapowanie potrzeb zdrowotnych i inne zadania – perspektywa porównawcza – dobre praktyki

3. Rola samorządu zawodowego i gospodarczego w ochronie zdrowia

4. Współpraca zdecentralizowanych instytucji publicznych z sektorem niepublicznym (NGO, media izby zawodowe, stowarzyszenia profesjonalne itp.)

5. Demokracja deliberatywna – pojęcie, instytucje, zasady działania

6. Odpowiedzialność wybranych podmiotów systemu ochrony zdrowia (płatnik, odpowiedzialność podmiotów leczniczych i podmiotów wykonujących działalność leczniczą, odpowiedzialność lekarza i pielęgniarek)

7. Organizacja i zadania publicznej służby krwi

8. Organizacja i zadania służby medycyny pracy

9. Rola podmiotów niepublicznych w realizacji zadań w sferze ochrony zdrowia

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Kowalska-Bobko I. (2017), Decentralizacja a systemy zdrowotne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

• Kickbusch I., Gleicher D. (2012), Governance for Health in the 21 st Century, EuroWHO, Paryż

• Frączkiewicz-Wronka A. (2009), Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce ochrony zdrowia, Wolters Kluwer, Warszawa

• Klich J. (2008), Nowe Zarządzanie Publiczne w sektorze ochrony zdrowia w Polsce?, Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowia Publiczne i Zarządzanie, nr 1-2/2008, str. 88-96

• Mokrzycka A. (2014), Prawo do ochrony zdrowia. Konstytucyjny priorytet czy źródło dylematów w ochronie zdrowia?, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Literatura uzupełniająca:

• Mokrzycka A., Kowalska I. (2012), Podmioty lecznicze w Polsce w perspektywie reform zdrowotnych. Przekształcenia, struktura, zasady działania, Difin, Warszawa

• Kowalska I.(2009), Odpowiedzialność samorządu lokalnego za zdrowie – podstawowa opieka zdrowotna. Oczekiwania a rzeczywistość, Polityka społeczna nr 11-12, Warszawa, Listopad – Grudzień, str. 44-48

• Kowalska I. (2005), Odpowiedzialność publiczna oraz dostępne mechanizmy realizowania polityki zdrowotnej przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce, Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, tom 3 nr 1, str. 5-16

• Kowalska I., Mokrzycka A. (2012), Analiza wybranych kryteriów wartościujących dla oceny procesów decentralizacji i centralizacji w ochronie zdrowia, Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, tom 10, nr 3, str. 169-176

• Kowalska I., Mokrzycka A. (2013), Namysły nad problemami polityki zdrowotnej, Globalnej, Europejskiej, Krajowej, Difin, Warszawa

• Sowada C. (2014), Zadłużenie publicznych szpitali w Polsce w latach 2004- 2014. Nierozwiązany problem zobowiązań wymagalnych, Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, tom 12, nr 3, str. 258-270

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.