Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacja systemu ochrony zdrowia w Polsce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.OE-OSOZwP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja systemu ochrony zdrowia w Polsce
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia toku studiów, organiz. i ekon. ochr. zdr. I stopnia 1 rok
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-23 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kowalska-Bobko
Prowadzący grup: Stojgniew Sitko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Cele kształcenia:

Wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności umożliwiające im zrozumienie struktury organizacyjnej systemu zdrowotnego w Polsce, funkcjonujących w nim instytucji, ich misji i celów działania oraz roli i kompetencji pracowników. Nabyta wiedza i umiejętności pozwolą na podejmowanie i ocenę działań realizowanych na różnych poziomach organizacyjnych systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. identyfikuje i wyjaśnia uwarunkowania organizacyjne funkcjonowania systemu ochrony zdrowia

2. opisuje główne założenia i kierunki reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce

3. wymienia formy organizacyjne świadczeniodawców oraz opisuje zasady funkcjonowania organizacji w otoczeniu konkurencyjnym

4. opisuje i interpretuje rolę państwa, samorządu i innych instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów zdrowia społeczeństwa oraz umiejscawia te instytucje

w strukturze organizacyjnej systemu ochrony zdrowia


Umiejętności – student/ka:

5. interpretuje podstawowe problemy zarządcze jednostek opieki zdrowotnej oraz mechanizmy ich powstawania i rozwiązywania

6. identyfikuje i ocenia źródła wiedzy na temat nowych zmian

w systemie ochrony zdrowia

7. współpracuje konstruktywnie w grupie

8. przekazuje nabytą w procesie kształcenia wiedzę


Kompetencje społeczne – student/ka:

9. wykazuje uwrażliwienie na kwestie socjalne i zdrowotne

w społeczeństwie

10. wykazuje zainteresowanie aktualnymi zmianami w systemie ochrony zdrowia


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

- w zakresie wiedzy: K_W09, K_W10, K_W16, K_W18, K_W20, K_W21, K_W24

- w zakresie umiejętności: K_U03, K_U10, K_U14, K_U15

- w zakresie kompetencji społecznych: K_K03, K_K01


Wymagania wstępne:

podstawowa wiedza z zakresu zarządzania i podstaw prawa

Forma i warunki zaliczenia:

Forma zaliczenia modułu: egzamin pisemny


Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest:

- obecność oraz aktywność na wykładzie i ćwiczeniach; dopuszcza się jedną nieobecność na ćwiczeniach i jedną na wykładach; opuszczone zajęcia muszą być zaliczone u prowadzącego przed egzaminem, warunki zaliczenia określa osoba prowadząca opuszczone zajęcia

- wygłoszenie referatu w postaci akademickiej prezentacji na ćwiczeniach

Referat oceniany jest pod względem:

- kompletności i prawidłowości sporządzonej prognozy (0-5 punktów),

- prawidłowości struktury i treści referatu (0-5 punktów)

Otrzymanie pozytywnej oceny jest uwarunkowane uzyskaniem co najmniej 3 punktów w każdej z wymienionych powyżej kategorii.


Skala ocen:

• ocena dostateczna (3.0): student uzyskuje 6 punktów

• ocena plus dostateczny (3.5): student uzyskuje 6,5-7 punktów

• ocena dobra (4.0): student uzyskuje 7,5-8 punktów

• ocena plus dobry (4.5): student uzyskuje 8,5-9 punktów

• ocena bardzo dobra (5.0): student uzyskuje 9,5-10 punktów


Warunkiem zaliczenia modułu jest uzyskanie co najmniej 60% punktów z egzaminu pisemnego skonstruowanego na bazie pytań testowych zamkniętych.


Skala ocen:

• ocena dostateczna (3.0): student uzyskuje 60-67% punktów

• ocena plus dostateczny (3.5): student uzyskuje 68-75% punktów

• ocena dobra (4.0): student uzyskuje 76-83% punktów

• ocena plus dobry (4.5): student uzyskuje 84-90% punktów

• ocena bardzo dobra (5.0): student uzyskuje ponad 90% punktów

Dla osób uzyskujących z ćwiczeń ocenę bardzo dobrą przewiduje się uwzględnienie jej w ocenie końcowej. Ocena z ćwiczeń stanowić będzie w takim przypadku 40% oceny końcowej.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty 1-4: test

Efekty 5-8: prezentacja akademicka

Efekt 9-10: ocena pracy i postaw studentów w czasie ćwiczeń


Metody dydaktyczne:

• wykład konwersatoryjny

• ćwiczenia seminaryjno-audytoryjne połączone z analizą studiów przypadków i pracą w grupach

• dyskusja typu seminaryjnego

• wizyty studyjne organizowane w małych grupach w czasie ćwiczeń, a następnie omawiane na zajęciach


Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 50 godz. – 2 ECTS

• przygotowania naukowej prezentacji: 30 godz. – 1 ECTS

• zapoznanie się z lekturą podstawową oraz uzupełniającą w ramach samokształcenia oraz przygotowanie się do egzaminu: 50 godz. – 2 ECTS


Pełny opis:

Wykłady:

1. Organizacja systemu opieki zdrowotnej – perspektywa międzynarodowa (rozwiązania modelowe, dobre praktyki)

2. System zdrowotny w Polsce – założenia i kierunki reform zdrowotnych, poziomy organizacyjne, podział zadań

3. Identyfikacja uprawnień państwa i samorządu terytorialnego w odniesieniu do organizacji opieki zdrowotnej – perspektywa krajowa

4. Organizacja opieki zdrowotnej – podmiot leczniczy

5. Pacjent w organizacji opieki – przywileje, ograniczenia, ścieżki dostępu

6. Organizacja opieki otwartej (podstawowa, ambulatoryjna)

7. Organizacja opieki zamkniętej (szpitalna, sanatoryjna, psychiatryczna itd.)

8. Zasady działania w sytuacjach kryzysowych – wprowadzenie)

9. Opieka koordynowana i transgraniczna UE – pojęcie, zasady działania, przykłady stosowania

Ćwiczenia:

1. Wpływ założeń medycyny rodzinnej na organizację opieki podstawowej

2. Specjalistyczne lecznictwo szpitalne – z udziałem dyrektora szpitala

3. Organizacja opieki środowiskowej i stomatologicznej

4. Organizacja świadczeń z zakresu higieny szkolnej, profilaktyki i promocji zdrowia

5. Organizacja pomocy społecznej

6. Najnowsze założenia organizacji pomocy doraźnej; medycyna ratunkowa

7. Organizacja opieki psychiatrycznej. Przeciwdziałanie uzależnieniom

8. Organizacja opieki geriatrycznej

9. Organizacja opieki hospicyjno- paliatywnej

10. Organizacja i funkcjonowanie Inspekcji Sanitarnej

11. Zasady działania opieki medycznej organizowanej przez służby mundurowe

12. Wizyty studyjne w wybranych ośrodkach: szpital, DPS, ZOL, praktyka lekarzy rodzinnych, Stacja Inspekcji Sanitarnej, itp.

Literatura:

Literatura podstawowa

• Golinowska S. (red), (2012), Zarys systemu ochrony zdrowia, Polska 2012, NFZ i European Observatory on Health Systems and Policies, Warszawa

• Shortell S.M., Kaluzny A.D. (2001), Podstawy Zarządzania Opieką Zdrowotną, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius, Kraków

• Rudawska I. (2007), Opieka Zdrowotna. Aspekty rynkowe i marketingowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

• Klich J. (2007), Przedsiębiorczość w reformowaniu systemu ochrony zdrowia w Polsce, Niedoceniane interakcje, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Literatura uzupełniająca:

• Kowalska-Bobko I. (2017), Decentralizacja a systemy zdrowotne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

• Inne, wyselekcjonowane materiały edukacyjne przekazywane studentom podczas zajęć przez prowadzącego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.