Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ocena wpływu na zdrowie - HIA

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.OE-OWnZHIA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ocena wpływu na zdrowie - HIA
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Balcerzak
Prowadzący grup: Bartosz Balcerzak, Alicja Domagała, Iwona Kowalska-Bobko, Beata Piórecka, Michał Zabdyr-Jamróz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności odnoszących się do koncepcji oceny wpływu na zdrowie (ang. Health Impact Assessment – HIA) niezbędnych do uczestniczenia w pracach nad ewaluacją skutków zdrowotnych planowanych i wdrażanych działań podejmowanych przez różne instytucje sektora publicznego i prywatnego.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. wyjaśnia koncepcję systemu ocen wpływu na zdrowie

2. wymienia główne fazy procesu HIA

3. omawia rolę HIA jako elementu procesu politycznego realizowanego na różnych szczeblach władzy

4. wymienia potencjalnych interesariuszy systemu HIA w Polsce

5. podaje przykłady istniejących obecnie w Polsce procedur charakterystycznych dla systemu HIA

6. przedstawia regulacje prawne, które stanowią w Polsce ramy dla realizowanych obecnie procedur zbliżonych do HIA

7. wyjaśnia znaczenie sytemu HIA w redukowaniu nierówności w zdrowiu


Umiejętności – student/ka:

8. w oparciu o dostarczone studium przypadku przeprowadza wstępną analizę skutków zdrowotnych z zastosowaniem prostych narzędzi

9. formułuje podstawowe zalecenia na podstawie dokonanej analizy HIA


Kompetencje społeczne – student/ka:

10. przedstawia argumenty przemawiające za koniecznością prowadzenia dialogu społecznego w ramach przeprowadzania ocen wpływu na zdrowie

11. wyraża przekonanie o konieczności uwzględnienia w procesie HIA sytuacji zmarginalizowanych grup jako jednego ze sposobów redukcji nierówności w zdrowiu


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

 w zakresie wiedzy: K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W08 K_W18, K_W21, K_W26, K_W30

 w zakresie umiejętności: K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U17, K_U20, K_U21, K_U15, K_U23, K_U24

 w zakresie kompetencji społecznych: K_K01, K_K02, K_K04, K_K06, K_K07


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Forma zaliczenia modułu: zaliczenie na ocenę


Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z modułu jest:

 obecność na zajęciach/wykładach (w przypadku nieobecności nieusprawiedliwionych, za każdą z nich, końcowa ocena obniżana jest o pół stopnia ), co przy większej liczbie takich nieobecności może doprowadzić do braku zaliczenia przedmiotu)

 uzyskanie minimum 60% punktów z pisemnej pracy zaliczeniowej


Kryteriami oceny pracy są trafność, prawidłowość oraz czytelność udzielonych odpowiedzi (rozwiązania przedstawionych problemów)

Oceny wystawiane są z użyciem następującej skali:

• ocena dostateczna (3.0): student uzyskuje 60-67% punktów

• ocena plus dostateczny (3.5): student uzyskuje 68-75% punktów

• ocena dobra (4.0): student uzyskuje 76-83% punktów

• ocena plus dobry (4.5): student uzyskuje 84-92% punktów

• ocena bardzo dobra (5.0): student uzyskuje 93-100% punktów


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty 1-11: ocena pracy na zajęciach i zaliczenie pisemne

Metody dydaktyczne:

• wykład konwersatoryjny

• ćwiczenia problemowe w oparciu o studium przypadku

• dyskusja typu seminaryjnego


Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 30 godz. – 1 ECTS

• przygotowanie pracy zaliczeniowej: 25 godz. - 1 ECTS


Pełny opis:

Wykłady:

1) Wprowadzenie do tematyki HIA

2) Zastosowanie HIA w odniesieniu do wpływu reklamy w Polsce i na świecie

3) Współpraca sektora zdrowia i edukacji z wykorzystaniem koncepcji HIA

4) Wykorzystanie HIA w opracowaniu zaleceń żywieniowych dotyczących dostępności żywności oraz napojów w placówkach edukacyjnych

5) Zastosowanie HIA w planowaniu przestrzennym i powiązanych zagadnieniach (urbanistyka, transport publiczny, itd.)

Ćwiczenia:

Procedury HIA w praktyce – studium przypadku

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Włodarczyk C.W. (red.) (2017), Model oceny wpływu regulacji prawnych i instytucjonalnych na zdrowie: Health Impact Assessment, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Kraków –Warszawa

Literatura uzupełniająca:

• Domagała A. (2015),Współpraca sektora zdrowia i edukacji z wykorzystaniem idei Health Impact Assessment, Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, T. 13, nr 1, str. 37-45

• Harris-Roxas B., Harris E. (2013), The impact and effectiveness of health impact assessment: A conceptual framework, Environmental Impact Assessment Review, Vol. 42, September, str. 51-59

• St-Pierre L. (2015), When to perform a health impact assessment (HIA)? National Collaborating Centre for Healthy Public Policy, Montréal

• WHO (2010), Urban planning, environment and health, From evidence to policy action. Meeting report, WHO Regional Office for Europe, Copenhagen

• Wismar M. i in. (red.) (2007), The Effectiveness of Health Impact Assessment. Scope and limitations of supporting decision-making in Europe, WHO on behalf of the European Observatory on Health Systems and Policies, Copenhagen

• Aktualne akty prawne np. prawo wodne, ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia i inne wskazane przez osoby prowadzące zajęcia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.