Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczne aspekty funkcjonowania organizacji opieki zdrowotnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.OE-PAFOOZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczne aspekty funkcjonowania organizacji opieki zdrowotnej
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 80 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Rogala, Stojgniew Sitko
Prowadzący grup: Tomasz Bochenek, Maciej Rogala, Stojgniew Sitko, Marzena Tambor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Przygotowanie studentów do podjęcia analiz rzeczywistych przypadków różnorodnych problemów zarządczych pojawiających się w organizacjach opieki zdrowotnej, wyciągania wniosków oraz wskazywania i planowania działań naprawczych opartych na racjonalnych podstawach.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. wymienia i wyjaśnia mechanizmy działania organizacji funkcjonujących w sektorze ochrony zdrowia

2. porównuje i interpretuje wpływ uwarunkowań wewnętrznych i wpływ otoczenia na funkcjonowanie organizacji


Umiejętności – student/ka:

3. identyfikuje, interpretuje i stosuje podstawowe dane i informacje do przygotowania analizy działania organizacji

4. proponuje i prezentuje rozwiązania mające na celu pozytywną zmianę w organizacji


Kompetencje społeczne – student/ka:

5. jest świadom potrzeby inicjowania oraz udziału w tworzeniu analiz organizacyjnych w zespole


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

 w zakresie wiedzy: K_W13, K_W14, K_W16, K_W20, K_W29, K_W30

 w zakresie umiejętności: K_U03, K_U11, K_U19, K_U24

 w zakresie kompetencji społecznych: K_K03, K_K06, K_K08


Wymagania wstępne:

znajomość podstaw zarządzania, zarządzania jakością i zmianą, narzędzi zarządzania operacyjnego i strategicznego

Forma i warunki zaliczenia:

Forma zaliczenia modułu: zaliczenie na ocenę


Warunkiem zaliczenia jest:

 umiejętność analizy organizacji, jej otoczenia formułowania trafnych wniosków ich opisu i prezentacji wykazana w sporządzonych studiach przypadków (0-7 punktów)

 aktywność na zajęciach, udział w dyskusjach, prezentacja rzeczowej argumentacji (0-3 punktów)


Skala ocen dla każdego studium przypadku:

• ocena dostateczna (3.0): student uzyskuje 6 punktów

• ocena plus dostateczny (3.5): student uzyskuje 6,5-7 punktów

• ocena dobra (4.0): student uzyskuje 7,5-8 punktów

• ocena plus dobry (4.5): student uzyskuje 8,5-9 punktów

• ocena bardzo dobra (5.0): student uzyskuje 9,5-10 punktów


Praca nad każdym z studium przypadku będzie oceniana odrębnie, a końcowa ocena z przedmiotu będzie stanowić średnią z ocen cząstkowych; warunkiem zaliczenia modułu jest zaliczenie każdego studium przypadku na co najmniej ocenę dostateczną.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty 1-5: ocena dyskusji, prezentacji i aktywności podczas ćwiczeń.

Efekty 2-5: ocena prac studentów w oparciu o krytyczną analizę i rozwiązania zaproponowane w ramach poszczególnych studiów przypadku (case studies)


Metody dydaktyczne:

• ćwiczenia projektowe polegające opracowaniu konkretnych rozwiązań w oparciu o analizę studiów przypadków

• praca w zespołach

• dyskusja typu seminaryjnego


Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach: 80 godz. – 3 ECTS

• przygotowanie do zajęć: 50 godz. – 2 ECTS

• przygotowanie studiów przypadków na zaliczenie: 50 godz. – 2 ECTS


Pełny opis:

Wykład:

1) Wprowadzenie do metody analizy przypadku (case study)

Ćwiczenia – analizy przypadków dotyczące następujących zagadnień w organizacjach opieki zdrowotnej:

1) Zarządzanie procesami w organizacji: komunikacja zewnętrzna oraz wewnętrzna z pracownikami i pacjentami, pozyskiwanie i rozwój kadry, kształtowanie kultury organizacyjnej i przywództwo, budowanie zespołu wokół celów, rozwiązywanie konfliktów

2) Analiza i ulepszanie głównych obszarów funkcjonowania organizacji: zakresu udzielanych świadczeń, jakości usług, zamówień, zasobów ludzkich, infrastruktury i aparatury medycznej, efektywności ekonomicznej, outsourcingu, IT, farmakoekonomiki, zarządzania lekami (produktami leczniczymi) w systemie opieki zdrowotnej i szpitalu

3) Dostosowywanie organizacji do uwarunkowań wewnętrznych i zmian otoczenia - przeobrażeń rynkowych i systemowych: zmiana portfela usług, zmiana profilu jednostki i źródeł finansowania, restrukturyzacja, alianse i fuzje, przejęcia

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Opisy przypadków wręczane studentom na zajęciach

• Kostera M. (red.) (2015),Organizacje w praktyce. Studia przypadku dla studentów zarządzania, Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa, rozdz.1,3,4,5

• Borzechowski E., Burkot J., Dobrzyński J. et al. (2016),23 sposoby na skuteczną optymalizację kosztów w podmiocie leczniczym. Dobre praktyki menedżerów zdrowia, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa

• Rudawska I., Urbańczyk E. (red.) (2015), Studia przypadków z analizy ekonomicznej w ochronie zdrowia, Wydawnictwo Economicus, Szczecin

Literatura uzupełniająca:

• Pietrzak M., Baran J. (2007), Podstawy zarządzania Studia przypadków i inne ćwiczenia aktywizujące, SGGW, Warszawa

• Koźmiński A., Piotrowski W. (2013), Zarządzanie. Teoria i Praktyka, wyd.V, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

• Bochenek T., Kozierkiewicz A. (2009),Ceny i refundacja leków, Termedia, Poznań

• Czech M. (2010),Farmakoekonomika i ocena technologii medycznych w gospodarowaniu lekami w Polsce. Diagnoza i koncepcje zmian, Wolters Kluwers Polska, Warszawa

• Jachowicz R. (2007), Farmacja Praktyczna, PZWL, Warszawa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.