Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo administracyjne w ochronie zdrowia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.OE-PAwOZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo administracyjne w ochronie zdrowia
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 25 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Wykład, 20 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Lipowski
Prowadzący grup: Paweł Lipowski, Anna Szetela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Cele kształcenia:

Wyposażenie studentów w wiedzę w obszarze prawa administracyjnego i umiejętności niezbędne do jego zastosowania w działalności instytucji funkcjonujących w sektorze ochrony zdrowia.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. wyjaśnia szczegółowo najistotniejsze pojęcia prawne odnoszące się do kwestii prawa administracyjnego w ochronie zdrowia, miejsca stosownych regulacji prawnych w systemie prawa administracyjnego (materialnego) i ich roli w procedurach prawnych (postępowanie administracyjne)

2. wyjaśnia i uzasadnia wzajemne relacje między efektywnym działaniem na rzecz sektora zdrowia a legislacją i innymi procesami regulacyjnymi w poszczególnych działach prawa administracyjnego

3. opisuje reguły prawne odnoszące się do postępowania administracyjnego

4. identyfikuje, interpretuje i analizuje uregulowania w zakresie prawa administracyjnego dotyczące działalności podmiotów leczniczych oraz organów administracji publicznej

5. kategoryzuje i porównuje przedmiotowe informacje i źródła prawa oraz wybiera właściwe publikatory w celach konstruowania właściwych dokumentów

6. opisuje reguły tworzenia pism urzędowych


Umiejętności – student/ka:

7. prezentuje wyniki przeprowadzonych analiz i badań z zakresu poruszanej problematyki w postaci samodzielnie przygotowanej prezentacji/referatu

8. ocenia krytycznie i interpretuje publikacje naukowe, opinie eksperckie, poglądy doktryny i raporty z zakresu tematyki przedmiotu, w tym kazusy, orzecznictwo i komentarze do przepisów

9. samodzielnie przygotowuje wybrane pisma urzędowe

10. wybiera właściwe źródła prawa, w celach konstruowania odpowiednich dokumentów


Kompetencje społeczne – student/ka:

11. jest świadom konieczności samodzielnego zdobywania wiedzy i poszerzania swoich umiejętności badawczych korzystając z obiektywnych źródeł informacji

12. współpracuje w celu podejmowania działań zmierzających do rozstrzygania praktycznych problemów

13. ma świadomość znaczenia poprawności formalnej i językowej pism urzędowych dla jakości komunikacji międzyinstytucjonalnej i międzyludzkiej


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

 w zakresie wiedzy: K_W09, K_W10, K_W18, K_W30

 w zakresie umiejętności: K_U05, K_U10, K_U12, K_U17, K_U14, K_U23, K_U24

 w zakresie kompetencji społecznych: K_K01, K_K02, K_K05, K_K07, K_K08


Wymagania wstępne:

znajomość podstawowych zagadnień z zakresu wstępu do prawa

Forma i warunki zaliczenia:

Forma zaliczenia modułu: egzamin pisemny


Egzamin w formie testu jednokrotnego wyboru obejmującego treści wykładu i zajęć ćwiczeniowych.

Ewentualny egzamin poprawkowy w formie ustnej.

Bieżąca kontrola postępów studenta na ćwiczeniach, w tym ocena przygotowywanych prac w trakcie semestru.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z prac indywidualnych (rozwiązanie zadanego problemu w formie „case study”), komentarza do tekstu źródłowego, analizy porównawczej, przygotowaniu wybranych pism/dokumentów.


Końcowa ocena z egzaminu zależy od liczby uzyskanych punktów:

• ocena dostateczna (3.0): student uzyskuje co najmniej 60% punktów

• ocena plus dostateczny (3.5): student uzyskuje co najmniej 68% punktów

• ocena dobra (4.0): student uzyskuje co najmniej 76% punktów

• ocena plus dobry (4.5): student uzyskuje co najmniej 84% punktów

• ocena bardzo dobra (5.0): student uzyskuje co najmniej 93% punktów


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty1-7: ocena wiedzy w formie testu, ewentualny egzamin poprawkowy w formie ustnej.

Efekty 8-10: ocena bieżąca stopnia przygotowania do zajęć oraz ocena aktywności w trakcie ćwiczeń, ocena prac indywidualnych.

Efekty 11-13: ocena postaw prezentowanych w trakcie zajęć, w dyskusjach i w pracy nad zadanymi problemami, ocena bieżąca postawy w trakcie zajęć ćwiczeniowych oparta na obserwacji argumentacji według ustalonych kryteriów.


Metody dydaktyczne:

• wykład kursowy i wykład konwersatoryjny

• ćwiczenia konwersatoryjne

• ćwiczenia seminaryjno-audytoryjne


Bilans punktów ECTS:

• udział w zajęciach i przygotowanie się do nich: 60 godz. – 2 ECTS

• opracowanie własnych wzorów dokumentów (poza pracą na ćwiczeniach): 30 godz. – 1 ECTS

• przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 30 godz. – 1 ECTS


Pełny opis:

Wykłady:

1) Administracja publiczna i prawo administracyjne w ochronie zdrowia

2) Podmioty administracji

3) Stosunek administracyjnoprawny – istota

4) Źródła prawa administracyjnego w ochronie zdrowia

5) Formy działania administracji publicznej; decyzje administracyjne

6) Kontrola administracji publicznej

7) Formy (rodzaje) pism urzędowych i sądowych oraz podstawowe zasady i style ich redagowania

8) Podstawy tworzenia wybranych umów (sprzedaż, najem, umowa zlecenia, umowa o dzieło)

Ćwiczenia:

1) Postępowanie administracyjne – charakterystyka

2) Postępowanie sądowo-administracyjne – charakterystyka

3) Pisanie poprawnych językowo pism urzędowych

4) Sporządzanie wewnętrznych aktów prawnych

5) Sporządzanie decyzji administracyjnych

6) Sporządzanie pism w postępowaniach związanych z naruszeniem uprawnień konsumentów i pacjentów

Literatura:

• Wybrane przepisy prawne z zakresu prawa administracyjnego w ochronie zdrowia, w tym postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego, podawane na bieżąco przez prowadzących zajęcia.

Literatura uzupełniająca:

• Wierzbowski M. (red.) (2017), Prawo administracyjne, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa

• Zimmerman J. (2016), Prawo administracyjne, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.