Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo gospodarcze i handlowe w ochronie zdrowia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.OE-PGiHwOZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo gospodarcze i handlowe w ochronie zdrowia
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Wykład, 20 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Lipowski
Prowadzący grup: Paweł Lipowski, Anna Szetela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Wyposażenie studentów w wiedzę w obszarze prawa gospodarczego i handlowego, terminologii, definicji ustawowych, kryteriów stosowania, problemów i uwarunkowań, niezbędną do rozwiązywania dylematów prawnych pojawiających się w podmiotach ochronie zdrowia, a także umiejętności w zakresie samodzielnego wyszukiwania i interpretacji adekwatnych regulacji i ich samodzielnego przygotowywania.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. wyjaśnia szczegółowo najistotniejsze pojęcia prawne odnoszące się do kwestii prawa gospodarczego i handlowego w ochronie zdrowia oraz ich roli w procedurach prawnych

2. wyjaśnia i uzasadnia wzajemne relacje między efektywnym działaniem na rzecz sektora zdrowia a legislacją w zakresie prawa gospodarczego i prawa handlowego

3. wyjaśnia reguły prawne w odniesieniu do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w ochronie zdrowia

4. kategoryzuje i porównuje przedmiotowe informacje i źródła prawa


Umiejętności – student/ka:

5. stosuje regulacje w zakresie prawa gospodarczego i handlowego w przygotowaniu stosowanych dokumentów

6. prezentuje wyniki przeprowadzonych analiz i badań z zakresu poruszanej problematyki w postaci samodzielnie przygotowanej prezentacji/ referatu (w tym opis i uzasadnienie celu pracy, metody analizy, wyniki oraz ich znaczenie)

7. ocenia krytycznie i interpretuje publikacje naukowe, opinie eksperckie, poglądy doktryny i raporty z zakresu tematyki przedmiotu, w tym kazusy, orzecznictwo i komentarze do przepisów

8. wybiera właściwe publikatory w celach konstruowania właściwych dokumentów


Kompetencje społeczne – student/ka:

9. jest świadom konieczności samodzielnego zdobywania wiedzy i poszerzania swoich umiejętności badawczych korzystając z obiektywnych źródeł informacji

10. współpracuje w celu podejmowania działań zmierzających do rozstrzygania praktycznych problemów


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

 w zakresie wiedzy: K_W09, K_W10, K_W18, K_W30

 w zakresie umiejętności: K_U05, K_U10, K_U12, K_U17, K_U24

 w zakresie kompetencji społecznych: K_K01, K_K02, K_K05, K_K07, K_K08


Wymagania wstępne:

znajomość podstawowych zagadnień z zakresu wstępu do prawa

Forma i warunki zaliczenia:

Forma zaliczenia modułu: zaliczenie na ocenę


Zaliczenie w formie pisemnej, testowej: test jednokrotnego wyboru obejmujący część odnoszącą się do sprawdzenia wiedzy z zakresu zagadnień teoretycznych stanowiących przedmiot wykładu i część dotyczącą zagadnień realizowanych w trakcie zajęć ćwiczeniowych.

Ewentualne zaliczenie poprawkowe w formie ustnej.

Bieżąca kontrola wiadomości na ćwiczeniach, w tym ocena przygotowywanych prac w trakcie semestru.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z prac indywidualnych (rozwiązanie zadanego problemu w formie „case study”), komentarza do tekstu źródłowego, analizy porównawczej.

Końcowa ocena z zaliczenia zależy od liczby uzyskanych punktów:

• ocena dostateczna (3.0): student uzyskuje co najmniej 60% punktów

• ocena plus dostateczny (3.5): student uzyskuje 68-75% punktów

• ocena dobra (4.0): student uzyskuje 76-83% punktów

• ocena plus dobry (4.5): student uzyskuje 84-92% punktów

• ocena bardzo dobra (5.0): student uzyskuje ponad 92% punktów


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty 1-4: ocena wiedzy w formie testu, ewentualne zaliczenie poprawkowe w formie ustnej

Efekty 5-8: ocena bieżąca stopnia przygotowania do zajęć oraz ocena aktywności w trakcie realizacji zadań realizowanych na ćwiczeniach

Efekty 9-10: ocena postaw prezentowanych w trakcie zajęć, w dyskusjach i w pracy nad zadanymi problemami, ocena bieżąca postawy w trakcie zajęć ćwiczeniowych oparta na obserwacji argumentacji według ustalonych kryteriów


Metody dydaktyczne:

• wykład kursowy i wykład konwersatoryjny

• ćwiczenia konwersatoryjne

• ćwiczenia seminaryjno-audytoryjne powiązane z analizą konkretnych przykładów problemów prawnych


Bilans punktów ECTS:

• udział w zajęciach i przygotowanie do zajęć: 50 godz. – 2 ECTS

• opracowanie własnych wzorów dokumentów, przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 30 godz. – 1 ECTS


Pełny opis:

Wykłady:

1) Ogólne zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w ochronie zdrowia

2) Podmioty lecznicze – uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej

3) Działalność ubezpieczeniowa w ochronie zdrowia

4) Publiczny sektor gospodarczy, izby gospodarcze

5) Prawo konkurencji, zwalczanie nieuczciwej konkurencji

6) Ochrona przedsiębiorstw (własność przemysłowa)

7) Postępowania układowe i restrukturyzacyjne – istota

Ćwiczenia:

1) Spółka cywilna jako forma prowadzenia działalności gospodarczej

2) Prawo spółek handlowych, spółki osobowe i kapitałowe – charakterystyka

Literatura:

• Wybrane przepisy prawne z zakresu prawa handlowego i prawa gospodarczego (prowadzenie działalności gospodarczej, działalność ubezpieczeniowa, prawo konkurencji) oraz prawa spółek handlowych – podawane na bieżąco przez prowadzących zajęcia.

Literatura uzupełniająca:

• Mataczyński M. i inni (2017), Prawo spółek handlowych, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa

• Blicharz R.K. (2017), Publiczne prawo gospodarcze. Zarys wykładu, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.