Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy organizacji i administracji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.OE-POiA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy organizacji i administracji
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia toku studiów, organiz. i ekon. ochr. zdr. I stopnia 1 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kowalska-Bobko
Prowadzący grup: Iwona Kowalska-Bobko, Stojgniew Sitko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Cele kształcenia:

Zaznajomienie studenta z zasadami funkcjonowania nowoczesnego państwa i jego administracji oraz systemowym podejściem do organizacji, a także przygotowanie go do podejmowania przez różne organy administracji publicznej działań adekwatnych do charakteru problemów, jakie należy rozwiązać.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. definiuje pojęcie administracji publicznej i instytucji publicznej

2. wyjaśnia konstytucyjne umocowanie administracji publicznej

w krajach europejskich

3. wyjaśnia systemowe podejście do organizacji

4. opisuje narodowe modele administracji publicznej

5. charakteryzuje funkcje administracji publicznej w obszarze ochrony zdrowia

6. wymienia i opisuje przykłady struktur administracyjnych

w występujących w środowisku międzynarodowym


Umiejętności – student/ka:

7. przyporządkowuje zadania publiczne do właściwego organu administracji publicznej

8. identyfikuje otoczenie instytucji publicznej i stosowane mechanizmy kontroli

9. odnajduje powiązania pomiędzy rodzajem administracji publicznej a modelem systemu politycznego


Kompetencje społeczne – student/ka:

10. wykazuje otwartość wobec odmiennych kultur organizacyjnych administracji publicznej

11. wykazuje inicjatywę w poszukiwaniu dodatkowych informacji, sięgając do literatury naukowej i wyników badań


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

- w zakresie wiedzy: K_W10, K_W26

- w zakresie umiejętności: K_U10, K_U14

- w zakresie kompetencji społecznych: K_K03


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Forma zaliczenia modułu: egzamin pisemny


Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność na zajęciach. Opuszczone zajęcia muszą być zaliczone u prowadzącego przed egzaminem. Warunki zaliczenia określa osoba prowadząca opuszczone zajęcia


Egzamin pisemny składający się z części testowej (test jednokrotnego wyboru) oraz pytań otwartych.


Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie co najmniej 60% punktów z każdej części.

Końcowa ocena z egzaminu zależy od liczby punktów uzyskanych z obu części egzaminu:

• ocena dostateczna (3.0): student uzyskuje 60-67% punktów

• ocena plus dostateczny (3.5): student uzyskuje 68-75% punktów

• ocena dobra (4.0): student uzyskuje 76-83% punktów

• ocena plus dobry (4.5): student uzyskuje 84-90% punktów

• ocena bardzo dobra (5.0): student uzyskuje ponad 90% punktów


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty 1-9: egzamin pisemny – pytania testowe

Efekty 10-11: egzamin pisemny – pytania otwarte


Metody dydaktyczne:

• wykład konwersatoryjny

• ćwiczenia audytoryjne uwzględniające pracę w grupach

• dyskusja typu seminaryjnego


Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 30 godz. – 1 ECTS

• zapoznanie się z lekturą podstawową oraz uzupełniającą w ramach samokształcenia oraz przygotowanie się do egzaminu: 60 godz. – 2 ECTS


Pełny opis:

Wykłady:

1) Badania nad administracją publiczną

2) Administracja publiczna a ład konstytucyjny

3) Systemowe podejście do organizacji

4) Historia administracji publicznej

5) Pojęcie administracji publicznej, instytucji publicznej

6) Narodowe modele administracji publicznej

7) Administracja międzynarodowa i ponadnarodowa

8) Zasady budowania porządku organizacyjnego a funkcje administracji publicznej

9) Organizacja administracji publicznej w Polsce.

10) Zasady i formy działania administracji publicznej

11) Struktury organizacyjne instytucji publicznych

12) Administracja publiczna w systemie politycznym

13) Kadry administracji publicznej

14) Otoczenie instytucji publicznych

15) Kontrola administracji publicznej

Ćwiczenia:

1. Przyporządkowanie organ ów administracji publicznej do poziomu działania i podejmowanych zadań publicznych

2. Otoczenie instytucji publicznej i stosowane mechanizmy kontroli

3. Powiązania pomiędzy rodzajem administracji publicznej a modelem systemu politycznego

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Hausner J. (red.) (2012), Administracja publiczna, Wydanie II (uaktualnione), PWN, Warszawa

• Izdebski H., Kulesza M. (1998), Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Liber, Warszawa

• Kulesza M. (2002), Polskie doświadczenia w zarządzaniu reformą decentralizacyjną, Samorząd Terytorialny, nr 9, str. 5-34

Literatura uzupełniająca:

• Kowalska-Bobko I. (2017), Decentralizacja a systemy zdrowotne, Wydawnictwo UJ, Kraków, rozdz. 1

• Kulesza M. (1990), Niektóre zagadnienia prawne definicji samorządu terytorialnego, Państwo i Prawo, nr 1, str. 16-28

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.