Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo pracy w ochronie zdrowia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.OE-PPwOZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo pracy w ochronie zdrowia
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Lipowski
Prowadzący grup: Maciej Furman, Anna Szetela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Wyposażenie studentów w wiedzę w zakresie prawa pracy, jego terminologii, definicji ustawowych, kryteriów stosowania, problemów uwarunkowań, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki stosowania przepisów w ochronie zdrowia oraz umiejętności zastosowania przepisów prawa pracy w działalności podmiotów sektora ochrony zdrowia.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. wyjaśnia szczegółowo najistotniejsze pojęcia prawne odnoszące się do kwestii prawa pracy w ochronie zdrowia, miejsca stosownych regulacji prawnych w systemie prawa pracy i ich roli w procedurach prawnych

2. charakteryzuje prawne zasady odnoszące się do świadczenia pracy

3. wyjaśnia wzajemne relacje między efektywnym działaniem na rzecz sektora zdrowia a legislacją i innymi procesami regulacyjnymi w poszczególnych działach prawa pracy

4. definiuje i wyjaśnia reguły prawne w odniesieniu do nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy

5. identyfikuje, interpretuje i analizuje uregulowania prawne dotyczące działalności podmiotów leczniczych oraz organów administracji w zakresie prawa pracy

6. kategoryzuje i porównuje przedmiotowe informacje i źródła prawa oraz wybiera właściwe publikatory w celach konstruowania właściwych dokumentów


Umiejętności – student/ka:

7. stosuje regulacje w zakresie prawa pracy przygotowując wzory stosowanych dokumentów

8. prezentuje wyniki przeprowadzonych analiz i badań z zakresu poruszanej problematyki w postaci samodzielnie przygotowanej prezentacji/ referatu

9. ocenia krytycznie i interpretuje publikacje naukowe, opinie eksperckie, poglądy doktryny i raporty z zakresu tematyki przedmiotu, w tym kazusy, orzecznictwo i komentarze do przepisów


Kompetencje społeczne – student/ka:

10. formułuje przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne, a także wyjaśnia swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając zalety i wady różnych rozwiązań

11. jest świadom konieczności samodzielnego zdobywania wiedzy i poszerzania swoich umiejętności badawczych korzystając z obiektywnych źródeł informacji

12. współpracuje w celu podejmowania działań zmierzających do rozstrzygania praktycznych problemów


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

- w zakresie wiedzy: K_W09, K_W10, K_W18

- w zakresie umiejętności: K_U05, K_U10, K_U12, K_U17

- w zakresie kompetencji społecznych: K_K01, K_K02, K_K05, K_K07, K_K08


Wymagania wstępne:

znajomość podstawowych zagadnień z zakresu wstępu do prawa

Forma i warunki zaliczenia:

Forma zaliczenia modułu: zaliczenie na ocenę


Zaliczenie w formie testu jednokrotnego wyboru obejmujący materiał stanowiący przedmiot wykładu i zajęć ćwiczeniowych.

Ewentualne zaliczenie poprawkowe w formie ustnej.

Bieżąca kontrola postępów studenta na ćwiczeniach, w tym ocena przygotowywanych prac w trakcie semestru.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z prac indywidualnych (rozwiązanie zadanego problemu w formie „case study”), komentarza do tekstu źródłowego, analizy porównawczej.

Końcowa ocena z zaliczenia zależy od liczby uzyskanych punktów:

• ocena dostateczna (3.0): student uzyskuje co najmniej 60% punktów

• ocena plus dostateczny (3.5): student uzyskuje co najmniej 68% punktów

• ocena dobra (4.0): student uzyskuje co najmniej 76% punktów

• ocena plus dobry (4.5): student uzyskuje co najmniej 84% punktów

• ocena bardzo dobra (5.0): student uzyskuje co najmniej 93% punktów


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty 1-6: ocena wiedzy w formie testu, ewentualne zaliczenie poprawkowe w formie ustnej.

Efekty 8-9: ocena bieżąca stopnia przygotowania do zajęć, ocena aktywności w trakcie ćwiczeń, ocena przygotowanych samodzielnie dokumentów

Efekty 10-11: ocena postaw prezentowanych w trakcie zajęć,

w dyskusjach i w pracy nad zadanymi problemami, ocena bieżąca postawy w trakcie zajęć ćwiczeniowych oparta na obserwacji argumentacji według ustalonych kryteriów


Metody dydaktyczne:

• wykład kursowy i wykład konwersatoryjny

• ćwiczenia konwersatoryjne

• ćwiczenia seminaryjno-audytoryjne


Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach, przygotowanie na zajęcia oraz przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 30 godz. – 1 ECTS

Pełny opis:

Wykłady:

1) Pojęcie i przedmiot prawa pracy, podstawowe zasady prawa pracy

2) Źródła prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem systemu ochrony zdrowia

3) Stosunek pracy, jego powstanie i zmiany

4) Ustanie stosunku pracy

5) Treść stosunku pracy

6) Odpowiedzialność prawna w stosunkach pracy

7) Ochrona pracy, kontrola i nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy

8) Rozpatrywanie sporów ze stosunku pracy

Ćwiczenia:

1) Stosunek pracy, jego powstanie i zmiany

2) Ustanie stosunku pracy

3) Treść stosunku pracy

4) Rozpatrywanie sporów ze stosunku pracy

Literatura:

• Wybrane przepisy prawne z zakresu prawa pracy, w tym regulującego wykonywanie zawodów medycznych podawane na bieżąco przez prowadzących zajęcia.

Literatura uzupełniająca:

• Barzycka-Banaszczyk M. (2017), Prawo pracy, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa

• Liszcz T. (2016), Prawo pracy, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.