Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka zdrowotna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.OE-PZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka zdrowotna
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kowalska-Bobko
Prowadzący grup: Iwona Kowalska-Bobko, Michał Zabdyr-Jamróz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Cele kształcenia:

Wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności w zakresie koniecznym do analizy podmiotowego i przedmiotowego charakteru polityki zdrowotnej, a przez to przygotowanie do identyfikacji koncepcji, zakresów, misji i zaplecza empirycznego prowadzenia polityki zdrowotnej oraz podjęcia adekwatnych działań zgodnie

z kryteriami racjonalnymi, inkrementalnymi i innymi w pracy różnych instytucji i organizacji.


Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. identyfikuje bodźce organizacyjne, ekonomiczne, polityczne

i prawne wpływające na prowadzoną politykę zdrowotna

2. wymienia i przeprowadza analizę działań reformatorskich

w systemie ochrony zdrowia w Polsce

3. wyjaśnia specyfikę tworzenia, implementacji, monitorowania i oceny decyzji politycznych (akty prawne, programy zdrowotne) w polityce zdrowotnej

4. wyjaśnia zasady działania świadczeniodawców w odniesieniu do formy prawnej ich funkcjonowania


Umiejętności – student/ka:

5 interpretuje znaczenie polityki zdrowotnej w kontekście jej założonych priorytetów zdrowotnych i efektywności

6. rozumie zasady funkcjonowania organizacji w otoczeniu konkurencyjnym (proces komercjalizacji i prywatyzacji)

7. interpretuje czynniki wpływające na politykę zdrowotną państwa i innych podmiotów oraz rozumie wpływ procesów politycznych na problemy zdrowia i sektora zdrowotnego

8. wnioskuje na temat roli państwa, samorządu i innych instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów zdrowia społeczeństwa

9. przekazuje zdobytą wiedzą innym

10. wykorzystuje nabyte umiejętności w pracy w grupie


Kompetencje społeczne – student/ka:

11. wykazuje uwrażliwienie na kwestie socjalne i zdrowotne w społeczeństwie


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

- w zakresie wiedzy: K_W09, K_W10, K_W16, K_W18, K_W24, K_W27

- w zakresie umiejętności: K_U01, K_U03, K_U04, K_U05, K_U10, K_U13, K_U14, K_U15, K_U17, K_20

- w zakresie kompetencji społecznych: K_K03, K_K01


Wymagania wstępne:

wiedza z zakresu polityki społecznej i organizacji ochrony zdrowia

Forma i warunki zaliczenia:

Forma zaliczenia modułu: egzamin pisemny


Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest:

- obecność oraz aktywność na ćwiczeniach i wykładach; dopuszcza się 1 nieobecność na wykładach i 1 na ćwiczeniach; opuszczone zajęcia muszą być zaliczone u prowadzącego przed egzaminem; warunki zaliczenia określa osoba prowadząca opuszczone zajęcia

- poprawne wygłoszenie referatu

- uczestnictwo w pracy grupowej (rozwiązywanie studium przypadku) na ćwiczeniach


Referat oceniany jest pod względem:

- kompletności i prawidłowości sporządzonej prognozy (0-5 punktów),

- prawidłowości struktury i treści referatu (0-5 punktów)


Otrzymanie pozytywnej oceny jest uwarunkowane uzyskaniem co najmniej 3 punktów w każdej z wymienionych powyżej kategorii.

Skala ocen:

• ocena dostateczna (3.0): student uzyskuje 6 punktów

• ocena plus dostateczny (3.5): student uzyskuje 6,5-7 punktów

• ocena dobra (4.0): student uzyskuje 7,5-8 punktów

• ocena plus dobry (4.5): student uzyskuje 8,5-9 punktów

• ocena bardzo dobra (5.0): student uzyskuje 9,5-10 punktów


Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie co najmniej 60% punktów z każdej z dwóch części egzaminu pisemnego, skonstruowanego na bazie pytań testowych zamkniętych i pytań otwartych. .

Końcowa ocena z egzaminu zależy od liczby punktów uzyskanych z obu części egzaminu:

• ocena dostateczna (3.0): student uzyskuje 60-67% punktów

• ocena plus dostateczny (3.5): student uzyskuje 68-75% punktów

• ocena dobra (4.0): student uzyskuje 76-83% punktów

• ocena plus dobry (4.5): student uzyskuje 84-90% punktów

• ocena bardzo dobra (5.0): student uzyskuje ponad 90% punktów

Dla osób uzyskujących z ćwiczeń ocenę bardzo dobrą przewiduje się przeprowadzenie egzaminu ustnego.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty 1-4: test zaliczeniowy

Efekty 5-10: ocena przeprowadzanego studium przypadku oraz jego prezentacja

Efekt 11: case study, ocena pracy studenta w czasie ćwiczeń


Metody dydaktyczne:

• wykład konwersatoryjny

• ćwiczenia audytoryjne połączone z analizą studiów przypadków

• ćwiczenia polegające na odgrywaniu ról różnych interesariuszy

• ćwiczenia konwersatoryjne

• wizyty studyjne (w jednostkach samorządu terytorialnego, AOTM itp.)


Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach kontaktowych i przygotowanie do zajęć: 55 godz. – 2 ECTS

• przygotowania naukowej prezentacji: 25 godz. – 1 ECTS

• zapoznanie się z lekturą podstawową i uzupełniającą oraz przygotowanie się do egzaminu: 30 godz. – 1 ECTS


Pełny opis:

Wykłady:

1. Definicje – przydatność definicji, perspektywa historyczna, organizacja procesów, doraźne decyzje. Definicja minimum – proces polityczny mający związek ze zdrowiem

2. Proces polityczny (podejmowanie decyzji oraz realizowane działania), związek ze zdrowiem (intencjonalny/przypadkowy), związek ze zdrowiem (faktyczne oddziaływanie i/lub związek przypisywany), przykłady definicji

3. Modele decyzyjne w polityce zdrowotnej

4. Problemy polityki zdrowotnej – wyznaczanie celów i priorytetów, definiowanie horyzontów czasowych, ustalanie kryteriów (oceny, wyborów), gromadzenie i alokacja zasobów, określanie reguł dostępności i korzystania (odpłatność lub jej brak), relacje płatników i świadczeniodawców, struktury świadczeniodawców i zasady ich współdziałania

5. Kierunki oddziaływań polityki zdrowotnej, oddziaływanie na instytucje medyczne, oddziaływanie na bezpośrednie zdrowotne determinanty (odżywianie, palenie papierosów), oddziaływanie na sytuację społeczną (zamożność, wykształcenie, uczestnictwo), powiązania z przyjętym modelem uwarunkowań zdrowotnych

6. Polityki zdrowotne – kryteria zawężające (miejsce i czas - kontynent, kraj, region, miasto), cechy demograficzne (wiek, płeć), cechy związane z zatrudnieniem, miejsce zamieszkania (wieś, miasto), rodzaj problemu zdrowotnego (choroby serca, nowotworowe)

7. Poziomy polityki zdrowotnej – poziom międzynarodowy globalny, poziom międzynarodowy, poziom krajowy, poziom instytucji

8. Aspekty procesu – mechanizmy rynkowe jako regulacja dostępności, problemy zdrowotne i potrzeby, grupy uprzywilejowane, zasady tworzenia priorytetów, mechanizm tworzenia priorytetów

Ćwiczenia:

1. Formalne podmioty (aktorzy) polityki zdrowotnej

2. Zaplecze empiryczne polityki zdrowotnej – przesłanka: mieścimy się w perspektywie racjonalnej, koncepcje: efekt Roemera (łóżka szpitalne i hospitalizacje), liczba specjalistów i interwencje, prawo odwrotnej alokacji (Hart), różnice praktyki medycznej (Wennberg), bogactwo kraju (GDP) i wydatki na ochronę zdrowia, system wynagradzania i interwencje (fee for service, kapitacja, pensja) wykorzystanie badań HTA

3. Zaplecze empiryczne polityki zdrowotnej – teoria wyboru publicznego, Kingdona okno sprzyjających okoliczności (wola polityczna, rozwiązania, możliwości wdrożenia), Lindbloma, dziedziczenie problemów, zależność od przeszłości (pathdependency) - wczorajsza decyzja kształtuje dzisiejsze możliwości, żelazne trójkąty – elitarne projekty (przedstawiciele rządu, administracji i grup interesu)

4. Identyfikacja i omówienie najważniejszych, współczesnych kierunków reformatorskich i ich skutków: decentralizacja, racjonowanie, wprowadzanie elementów rynku wewnętrznego (komercjalizacja, prywatyzacja)

5. Przegląd baz danych: OECD, European Observatory on Health Systems and Policies, WHO

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Włodarczyk C. (2014), Wprowadzenie do polityki zdrowotnej, Wolters Kluwer, Warszawa

• Kowalska-Bobko I. (2017), Decentralizacja a systemy zdrowotne, Wydawnictwo UJ, Kraków

• Kowalska I., Mokrzycka A. (red.) (2013), Namysły nad problemami polityki zdrowotnej, Globalnej, Europejskiej, Krajowej, Difin, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

• Włodarczyk C. (2010), Wprowadzenie do polityki zdrowotnej, Wolters Kluwer, Warszawa

• Włodarczyk C., Kowalska I., Mokrzycka A. (2011), Szkice z Europejskiej Polityki Zdrowotnej, Wydawnictwo UJ, Kraków

• Włodarczyk C. (2003), Reformy opieki zdrowotnej. Uniwersalny kłopot, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

• Włodarczyk C.W. (1996), Polityka zdrowotna w społeczeństwie demokratycznym, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Kraków

• Włodarczyk C.W. (1998), Reforma opieki zdrowotnej w Polsce. Studium polityki zdrowotnej, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Kraków

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.