Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo zamówień publicznych w ochronie zdrowia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.OE-PZPwOZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo zamówień publicznych w ochronie zdrowia
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Lipowski
Prowadzący grup: Paweł Lipowski, Anna Szetela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Wyposażenie studentów w wiedzę w zakresie prawa zamówień publicznych oraz umiejętności potrzebne do jego zastosowania działalności podmiotów funkcjonujących w sektorze ochrony zdrowia.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. wymienia i wyjaśnia szczegółowo najistotniejsze pojęcia prawne odnoszące się do kwestii zamówień publicznych w ochronie zdrowia, miejsca stosownych regulacji prawnych w systemie prawa i ich roli w procedurach prawnych dotyczących takich zamówień

2. wyjaśnia zagadnienia i problemy prawne pojawiające się w aspekcie zasad udzielania zamówień publicznych

3. opisuje reguły prawne w odniesieniu do zamówień publicznych realizowanych przez podmioty leczniczy i organy administracji publicznej

4. kategoryzuje i porównuje przedmiotowe informacje i źródła prawa oraz wybiera właściwe publikatory w celach konstruowania właściwych dokumentów


Umiejętności – student/ka:

5. prezentuje wyniki przeprowadzonych analiz i badań z zakresu poruszanej problematyki w postaci samodzielnie przygotowanej prezentacji/referatu (w tym opis i uzasadnienie celu pracy, metody analizy, wyniki oraz ich znaczenie)

6. ocenia krytycznie i interpretuje publikacje naukowe, opinie eksperckie, poglądy doktryny i raporty z zakresu tematyki przedmiotu, w tym kazusy, orzecznictwo i komentarze do przepisów


Kompetencje społeczne – student/ka:

7. wyjaśnia swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając zalety i wady różnych rozwiązań

8. jest świadom konieczności samodzielnego zdobywania wiedzy i poszerzania swoich umiejętności badawczych korzystając z obiektywnych źródeł informacji – oficjalnych publikatorów prawa

9. współpracuje w grupie w celu podejmowania działań zmierzających do rozstrzygania praktycznych problemów


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

- w zakresie wiedzy: K_W09, K_W10, K_W18, K_W19

- w zakresie umiejętności: K_U05, K_U10, K_U12, K_U17

- w zakresie kompetencji społecznych: K_K01, K_K02, K_K05, K_K07, K_K08


Wymagania wstępne:

znajomość podstawowych zagadnień z zakresu wstępu do prawa

Forma i warunki zaliczenia:

Forma zaliczenia modułu: zaliczenie na ocenę


Zaliczenie w formie testu jednokrotnego wyboru z materiału stanowiącego przedmiot wykładu i zajęć ćwiczeniowych.

Ewentualne zaliczenie poprawkowe w formie ustnej.

Bieżąca kontrola postępów studenta na ćwiczeniach, w tym ocena przygotowywanych prac w trakcie semestru.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z prac indywidualnych (rozwiązanie zadanego problemu

w formie „case study”), komentarza do tekstu źródłowego, analizy porównawczej.


Końcowa ocena z zaliczenia zależy od liczby uzyskanych punktów

z testu:

• ocena dostateczna (3.0): student uzyskuje co najmniej 60% punktów

• ocena plus dostateczny (3.5): student uzyskuje co najmniej 68% punktów

• ocena dobra (4.0): student uzyskuje co najmniej 76% punktów

• ocena plus dobry (4.5): student uzyskuje co najmniej 84% punktów

• ocena bardzo dobra (5.0): student uzyskuje co najmniej 93% punktów


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty 1-5: ocena w formie testu.

Efekty 8-9: ocena bieżąca stopnia przygotowania do zajęć oraz ocena aktywności w trakcie ćwiczeń.

Efekty 7-9: ocena postaw prezentowanych w trakcie zajęć, w dyskusjach i w pracy nad zadanymi problemami, ocena bieżąca postawy w trakcie zajęć ćwiczeniowych oparta na obserwacji argumentacji według ustalonych kryteriów.


Metody dydaktyczne:

• wykład kursowy i wykład konwersatoryjny

• ćwiczenia konwersatoryjne

• ćwiczenia seminaryjno-audytoryjne


Bilans punktów ECTS:

• udział w zajęciach kontaktowych: 30 godz. – 1 ECTS

• opracowanie własnych wzorów dokumentów (poza pracą na ćwiczeniach): 15 godz. – 0,5 ECTS

• przygotowanie do zaliczenia przedmiotu (egzamin): 15 godz. – 0,5 ECTS


Pełny opis:

Wykłady:

1) Przedmiot regulacji – istota zamówień publicznych w ochronie zdrowia

2) Zasady udzielania zamówień publicznych

3) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

4) Tryby zamówień publicznych – charakterystyka

5) Udzielenie zamówienia publicznego; umowa o udzielenie zamówienia publicznego

6) Dokumentowanie zamówienia publicznego

7) Kontrola udzielania zamówień publicznych

8) Środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych

Ćwiczenia:

1) Zasady udzielania zamówień publicznych; dokumenty na etapie przygotowania zamówienia publicznego

2) Etapy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

3) Umowa o udzielenie zamówienia publicznego; dokumenty związane z zawarciem umowy

4) Środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych. Przygotowywanie dokumentów związanych z odwołaniem i skargą

Literatura:

• Wybrane przepisy prawa powszechnie obowiązującego z zakresu prawa zamówień publicznych podawane na bieżąco przez prowadzących zajęcia.

Literatura uzupełniająca:

• Skubiszak-Kalinowska I., Wiktorowska E. (2016), Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa

• Śledziewska M. (red.) (2017), Proces udzielania zamówień publicznych po nowelizacji Prawa zamówień publicznych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.