Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka dla bloku tematycznego Ekonomika ochrony zdrowia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.OE-PrEOZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka dla bloku tematycznego Ekonomika ochrony zdrowia
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 320 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Mrożek-Gąsiorowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Cele kształcenia:

Zapoznanie się, w zależności od miejsca odbywania praktyki, z organizacją i funkcjonowaniem jednostek lecznictwa otwartego, szpitalnego, opieki długo¬terminowej i innych podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych lub organizacji (pozarządowych / samorządowych / rządowych) zajmujących się problematyką zdrowia oraz pogłębienie wiedzy na temat funkcjonowania sektora ochrony zdrowia. Podczas odbywania praktyki student wykorzystuje wiedzę i umiejętności nabyte w trakcie studiów (w szczególności na wybranym przez siebie bloku tematycznym Ekonomika ochrony zdrowia), realizując zlecone zadania odnoszące się do realnych problemów instytucji (analiza, wypracowanie rozwiązań, wdrożenie działań naprawczych). (RW 13.09.19)

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. opisuje strukturę organizacyjną oraz funkcje instytucji, w której realizuje praktykę

2. zna zakres czynności i rolę wybranych i podstawowych stanowisk pracy w instytucji, w której odbywa praktykę

3. zna metody i techniki pracy oraz dostępną dokumentację


Umiejętności – student/ka:

4. nabywa doświadczenie praktyczne przez wykonanie przynajmniej dwóch zadań określonych przez instytucję, w której odbywa praktykę

5. dokonuje analizy otoczenia instytucji oraz oceny jego wpływu na działalność i funkcjonowanie placówki

6. umie powiązać dotychczas poznane zagadnienia teoretyczne z praktyką

7. włącza się w realizację zadań wykonywanych lub powierzonych mu przez osobę nadzorującą przebieg praktyki


Kompetencje społeczne – student/ka:

8) rozpoznaje problemy, które są poza zakresem jej/jego kompetencji i wie, do kogo zwrócić się o pomoc

9) cechuje się skutecznością w zarządzaniu własnym czasem

10) wykazuje się uprzejmością i szacunkiem w relacjach międzyludzkich

11) wykazuje tolerancję i otwartość wobec odmiennych poglądów i postaw, ukształtowanych przez różne czynniki społeczno-kulturowe


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

 w zakresie wiedzy: K_W30

 w zakresie umiejętności: K_U24

 w zakresie kompetencji społecznych: K_K03, K_K04, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Forma zaliczenia modułu: zaliczenie


Podstawą zaliczenia praktyki jest zaświadczenie potwierdzające reali¬zację założonych dla praktyki celów, podpisane przez kierownika instytucji, w której student odbywał praktykę (lub upoważnioną przez kierownika osobę) oraz przedstawienie przez studenta organizatorowi oraz kierownictwu Instytutu zwięzłego raportu (maksymalnie 3 strony), w którym opisany został przebieg praktyki, w tym zakres wykonywa¬nych czynności oraz ocena zdobytego doświadczenia pod kątem realizacji założonych dla praktyki efektów kształcenia opisanych w sylabusach.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

obserwacja pracy studenta przez opiekuna w miejscu praktyki

Metody dydaktyczne:

aktywna obserwacja, angażowanie w pracę jednostki w stopniu określonym przez kierownika jednostki lub innego pracownika odpowiedzialnego za nadzór nad studentami

Bilans punktów ECTS:

• wykonywanie czynności przewidzianych w programie praktyk: 8 tygodni (320 godz.) – 8 ECTS

Pełny opis:

Sugerowane aktywności studenta podczas odbywania praktyki (do wyboru przez kierownika jednostki lub innego pracownika odpowiedzialnego za nadzór nad studentami – wybór powinien zależeć od charakteru jednostki):

1) zapoznanie się z jednostką, jej charakterem, strukturą, podstawowymi zadaniami

2) obserwacja pracy kierownika jednostki, wykonywanie zleconych zadań

3) obserwacja praktyki zarządzania ochroną zdrowotną na danym szczeblu w zależności od miejsca odbywania praktyki

4) wizyty w poszczególnych działach i wybranych komórkach organizacyjnych jednostki oraz wykonywanie zleconych zadań

5) obserwacja pracy personelu administracyjnego oraz wykonywanie zleconych zadań

6) identyfikacja i analiza specyficznego charakteru jednostki, w której odbywa się praktyka oraz jej otoczenia

7) uczestnictwo w bieżącej pracy jednostki, w której odbywa się praktyka

8) wizyty w jednostkach podległych jednostce, w której odbywa się praktyka

9) inne – do określenia w miejscu odbywania praktyki

Literatura:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.