Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo w ochronie zdrowia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.OE-PwOZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo w ochronie zdrowia
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia toku studiów, organiz. i ekon. ochr. zdr. I stopnia 1 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-23 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Lipowski
Prowadzący grup: Paweł Lipowski, Anna Szetela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Cele kształcenia:

Przygotowanie studentów do stosowania zróżnicowanych regulacji prawnych obowiązujących w sferze ochrony zdrowia, w tym szczególnie w zakresie instrumentów, mechanizmów i gwarancji prawnych, stosowanych przez instytucje posiadające stosowne kompetencje.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. nazywa istotne regulacje obowiązujące w obszarze ochrony zdrowia

2. definiuje instytucje w aspekcie funkcjonowania sektora ochrony zdrowia i podmiotów w nim działających

3. przedstawia reguły prawne w sferze organizacji systemu ochrony zdrowia

4. nazywa i opisuje uregulowania prawne dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych

5. opisuje podstawowe zadania podmiotów systemu ochrony zdrowia (świadczeniodawcy, płatnicy, podmioty administracji publicznej)


Umiejętności – student/ka:

6. interpretuje w sposób krytyczny oraz analizuje regulacje, publikacje naukowe i orzecznictwo z zakresu prawa w ochronie zdrowia


Kompetencje społeczne – student/ka:

7. demonstruje znajomość swoich kompetencji i ma nawyk korzystania z pomocy naukowych i źródeł prawnych

8. współpracuje w zespole, będąc świadomy istoty i wagi uregulowań prawnych

9. w sprawach będących przedmiotem dyskusji wykazuje gotowość do rozważenia wszystkich argumentów

10. jest świadomy konieczności samodzielnego zdobywania wiedzy

w sferze prawa w ochronie zdrowia i poszerzania swoich umiejętności badawczych korzystając z obiektywnych źródeł informacji, w tym źródeł prawnych i publikatorów


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

- w zakresie wiedzy: K_W09, K_W10, K_W18

- w zakresie umiejętności: K_U05, K_U10, K_U12, K_U17

- w zakresie kompetencji społecznych: K_K01, K_K02, K_K05, K_K07, K_K08


Wymagania wstępne:

znajomość podstawowych zagadnień z zakresu wstępu do prawa

Forma i warunki zaliczenia:

Forma zaliczenia modułu: egzamin pisemny


Egzamin w formie testu jednokrotnego wyboru z materiału stanowiącego przedmiot wykładu i zajęć ćwiczeniowych.

Ewentualny egzamin poprawkowy w formie ustnej.

Bieżąca kontrola postępu studentów na ćwiczeniach, w tym ocena przygotowywanych prac w trakcie semestru.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z prac grupowych i przedstawienie indywidualnego opracowania zadanego problemu w formie: „case study”, komentarza do tekstu źródłowego, analizy porównawczej.

Końcowa ocena z egzaminu zależy od liczby uzyskanych punktów:

• ocena dostateczna (3.0): student uzyskuje co najmniej 60% punktów

• ocena plus dostateczny (3.5): student uzyskuje co najmniej 68% punktów

• ocena dobra (4.0): student uzyskuje co najmniej 76% punktów

• ocena plus dobry (4.5): student uzyskuje co najmniej 84% punktów

• ocena bardzo dobra (5.0): student uzyskuje co najmniej 93% punktów


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty 1-6: ocena wiedzy i umiejętności w formie testu, ewentualny egzamin poprawkowy w formie ustnej.

Efekt 6: ocena bieżąca stopnia przygotowania do zajęć oraz ocena aktywności w trakcie ćwiczeń

Efekty 7-10: ocena postaw prezentowanych w trakcie zajęć,

w dyskusjach i w pracy nad zadanymi problemami, ocena bieżąca postawy w trakcie zajęć ćwiczeniowych oparta na obserwacji argumentacji według ustalonych kryteriów.


Metody dydaktyczne:

• wykład kursowy i wykład konwersatoryjny

• ćwiczenia konwersatoryjne

• ćwiczenia seminaryjno-audytoryjne


Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach kontaktowych i przygotowanie do zajęć: 60 godz. – 2 ECTS

• przygotowanie do zaliczenia przedmiotu i uczestnictwo w nim: 25 godz. – 1 ECTS


Pełny opis:

Wykłady:

1) Pojęcie systemu prawa w sferze ochrony zdrowia

2) Prawa pacjenta a regulacje zdrowia publicznego: odpowiedzialność publiczna i instytucjonalna, regulacje prawne a zasady deontologiczne

3) Problematyka prawnych warunków wykonywania zawodów medycznych, odpowiedzialność zawodowa zawodów medycznych – specyfika postępowania

4) Prawne uwarunkowania prowadzenia działalności leczniczej w sektorze publicznym i prywatnym, regulacje w sferze zawierania umów między podmiotami prowadzącymi działalność leczniczą

Ćwiczenia:

1) Specyfika zawierania umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych

2) Administracja publiczna państwa w systemie ochrony zdrowia

3) Funkcjonowanie sądownictwa administracyjnego i sądownictwa powszechnego a problematyka ochrony zdrowia

4) Prawo pracy a specyfika stosunków pracy w sektorze zdrowotnym, czas pracy personelu medycznego

Literatura:

• Wybrane przepisy prawa powszechnie obowiązującego z zakresu prawa medycznego (prawa pacjenta; prawa wykonywania zawodów medycznych; kodeksy i zasady deontologiczne zawodów medycznych; funkcjonowanie samorządów zawodów medycznych; prawo działalności leczniczej); prawa administracyjnego (organizacja systemu ochrony zdrowia) i sądowo-administracyjnego oraz prawa pracy. Źródła prawne będą podawane na bieżąco przez prowadzących zajęcia.

Literatura uzupełniająca:

• Kubiak R. (red.) (2016), Meritum. Prawo medyczne, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa

• Wąsik D., Sygit B. (2017), Leksykon prawa medycznego, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.