Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe: Rządzenie w obszarze ochrony zdrowia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.OE-SDRwOOZII Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe: Rządzenie w obszarze ochrony zdrowia
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mariusz Duplaga, Andrzej Galbarczyk, Iwona Kowalska-Bobko, Magdalena Kozela, Michał Zabdyr-Jamróz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Cele kształcenia:

Doskonalenie umiejętności w zakresie poszukiwania literatury naukowej, dokonania krytycznego przeglądu literatury, czytania tekstów naukowych w języku obcym, w szczególności w języku angielskim, planowania i przeprowadzenia badania naukowego, opracowania zebranych danych/informacji i wyciągania precyzyjnie sformułowanych wniosków potrzebnych do sporządzenia pracy dyplomowej.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. posiada pogłębioną wiedzę na temat wybranych metod rządzenia/zarządzania systemami ochrony zdrowia zgodnie z wybranym tematem pracy dyplomowej

2. wykazuje znajomość zasad planowania badań oraz nowoczesnych technik zbierania danych i narzędzi badawczych adekwatnych do wybranego tematu pracy


Umiejętności – student/ka:

3. wykorzystuje wiedzę teoretyczną do formułowanie własnych wniosków

4. znajduje niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych źródłach

5. w podstawowym zakresie ocenia jakość dowodów naukowych

6. planuje i przeprowadza proste badania ilościowe i/lub jakościowe w zależności od tematu pracy


Kompetencje społeczne – student/ka:

7. rozpoznaje problemy, które są poza zakresem jej/jego kompetencji i wie, do kogo zwrócić się o pomoc

8. ma świadomość konieczności samodzielnego i krytycznego uzupełniania wiedzy i umiejętności

9. wykazuje tolerancję i otwartość wobec odmiennych poglądów i postaw, ukształtowanych przez różne czynniki społeczno-kulturowe


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

 w zakresie wiedzy: K_W30

 w zakresie umiejętności: K_U04, K_U05, K_U06, K_U20, K_U24

 w zakresie kompetencji społecznych: K_K03, K_K05, K_K08


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Forma zaliczenia modułu: zaliczenie


• aktywne uczestnictwo w zajęciach seminaryjnych

• złożenie pracy dyplomowej zatwierdzonej przez opiekuna


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty 1-9: monitorowanie postępów pracy studenta (np. poszukiwania literatury, pisanie pracy dyplomowej, a w przypadkach prac badawczych – przeprowadzenie analiz statystycznych) kończącej się złożeniem pracy dyplomowej

Metody dydaktyczne:

• dyskusja artykułów naukowych, zarówno pod względem treści jak i sposobu pisania publikacji naukowych

• w przypadku prac wymagających statystycznego opracowania wyników dyskusja wyboru właściwych metod analizy statystycznej z użyciem oprogramowania komputerowego

• ćwiczenia projektowe

• indywidualna praca opiekuna ze studentem


Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach kontaktowych 90 godz. – 3 ECTS

• zebranie materiałów, opracowanie pracy licencjackiej i przygotowanie do egzaminu licencjackiego: 210 godz. – 7 ECTS


Pełny opis:

1) Struktura i wymogi formalne pracy dyplomowej

2) Omówienie sposobów poszukiwania literatury

3) Zasady cytowania materiałów źródłowych

4) Szczegółowy zakres treści zostanie ustalony w zależności od wybranych tematów prac dyplomowych

Literatura:

wykaz literatury zależy od dziedziny seminarium oraz tematu pracy dyplomowej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.