Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

System informacyjny i dokumentacja elektroniczna w ochronie zdrowia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.OE-SIiDEwOZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: System informacyjny i dokumentacja elektroniczna w ochronie zdrowia
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia komputerowa, 33 godzin więcej informacji
Wykład, 2 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Romaszewski
Prowadzący grup: Krzysztof Gajda, Szczepan Jakubowski, Mariusz Kielar, Artur Romaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Przygotowanie studenta do korzystania w praktyce z systemu informacyjnego opieki zdrowotnej opartego na danych i informacjach zgromadzonych w elektronicznej dokumentacji medycznej.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. wymienia rodzaje i wyjaśnia rolę elektronicznej dokumentacji medycznej w systemie informacyjnym ochrony zdrowia

2. wymienia standardy i normy zapisu dokumentacji elektronicznej w ochronie zdrowia, zasady obiegu dokumentacji w systemie ochrony zdrowia, zasady budowy komunikatów i sprawozdań w formie elektronicznej

3. wymienia instytucje systemu przetwarzające dane zawarte w elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta

4. analizuje i porównuje rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa danych pacjentów na tle ogólnych zasad uregulowanych w prawie polskim i międzynarodowym

5. wyjaśnia regulacje prawne nie dotyczące bezpośrednio ochrony zdrowia, ale mające znaczenie dla funkcjonowania systemu informacyjnego ochrony zdrowia

6. zna zasady dotyczące funkcjonowania dokumentacji elektronicznej oraz zasady bezpieczeństwa i poufności informacji medycznej


Umiejętności – student/ka:

7. posługuje się oprogramowaniem do tworzenia i przetwarzania elektronicznej dokumentacji medycznej

8. wskazuje narzędzia i techniki obsługiwania systemów informatycznych i elektronicznej dokumentacji medycznej

9. wskazuje instytucje upoważnione do przetwarzania danych zawartych w dokumentacji medycznej


Kompetencje społeczne – student/ka:

10. pracując w grupie, akceptuje i wykazuje otwartą postawę wobec nowoczesnych metod komunikowania się z otoczeniem

11. jest świadom złożonych problemów pojawiających się w systemie informacyjnym opieki zdrowotnej dotyczących bezpieczeństwa i poufności danych medycznych


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

- w zakresie wiedzy: K_W01, K_W08, K_W18

- w zakresie umiejętności: K_U06

- w zakresie kompetencji społecznych: K_K04


Wymagania wstępne:

znajomość obsługi komputera

Forma i warunki zaliczenia:

Forma zaliczenia modułu: zaliczenie na ocenę


Na ocenę końcową składa się ocena:

• aktywności studenta na ćwiczeniach: 0-1 pkt.

• przygotowania pracy zaliczeniowej – prawidłowa treść pracy: 0-3 pkt.

• wykonanych zadań zgodnie z treściami modułu: 0-2 pkt.

• końcowego testu sprawdzającego składającego się z 10 pytań (prawidłowa odpowiedź – 0,5 pkt.): 0-5 pkt.


Końcowa ocena zależy od liczby uzyskanych punktów:

• ocena dostateczna (3.0): student uzyskuje 4-4,5 punktów

• ocena plus dostateczny (3.5): student uzyskuje 5-6,5 punktów

• ocena dobra (4.0): student uzyskuje 7-8 punktów

• ocena plus dobry (4.5): student uzyskuje 8,5-10 punktów

• ocena bardzo dobra (5.0): student uzyskuje 10,5-11 punktów


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty 1-11: ocena pracy studenta na ćwiczeniach

Efekty 1-6: dodatkowo poprzez test

Efekty 7-11: ocena pracy zaliczeniowej


Metody dydaktyczne:

• wykład kursowy

• ćwiczenia w pracowni komputerowej, polegające na pracy z demonstracyjnymi aplikacjami systemów informatycznych

• ćwiczenia projektowe


Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach, przygotowanie na zajęcia oraz przygotowanie pracy zaliczeniowej: 60 godz. – 2 ECTS

Pełny opis:

Wykład wprowadzający

Ćwiczenia:

1) System informacyjny opieki zdrowotnej

2) Dane i informacje w systemie opieki zdrowotnej

3) System informacyjny oparty na elektronicznej dokumentacji medycznej

4) Standardy zapisu i transmisji danych w formie elektronicznej

5) Podstawowa wiedza o instytucjach przetwarzających dane w ochronie zdrowia

6) Elektroniczne rejestry medyczne

7) Bezpieczeństwo i poufność danych

8) Standaryzacja podmiotów świadczących usługi publiczne

9) Podpis elektroniczny i e-dokumentacja

10) Gromadzenie i przetwarzanie danych

11) Zarządzanie bazami danych w medycznych systemach informatycznych

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Trąbka W., Romaszewski A. (2013), Informatyzacja Podmiotów Leczniczych – jak przygotować gabinet na wejście dokumentacji elektronicznej, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, Kraków

• Romaszewski A., Trąbka W. (2011), System Informacyjny Opieki Zdrowotnej, Zdrowie i Zarządzanie, Kraków

Literatura uzupełniająca:

• Romaszewski A., Trąbka W. (2014), Aspekty prawne przetwarzania danych medycznych w chmurach obliczeniowych, Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, nr 33, str. 36-54

• Romaszewski A., Trąbka W. (2014), Procedury przetwarzania danych medycznych w aspekcie wykorzystania chmury obliczeniowej, Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, nr 33, str. 55-70

• Romaszewski A., Trąbka W. (2014), Wymagania i standardy związane z przetwarzaniem danych medycznych, Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, nr 33, str. 71-80

• Romaszewski A., Trąbka W. (2015), Ochrona danych osobowych w podmiotach leczniczych i systemach informacyjnych opieki zdrowotnej – wpływ nowych, krajowych i unijnych, regulacji prawnych, Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, nr 37, str. 1-15

• Romaszewski A., Trąbka W. (2015), Warunki i standardy dotyczące przetwarzania danych medycznych w nowych regulacjach unijnych, Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie nr 37, str. 16-30

• Romaszewski A., Trąbka W., Kielar M., Gajda K. (2016), Identyfikacja i uwierzytelnienie w systemie informacyjnym opieki zdrowotnej po wprowadzeniu rozporządzenia Midas, Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, nr 42, str. 1-23

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.