Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy zdrowotne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.OE-SZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy zdrowotne
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kowalska-Bobko
Prowadzący grup: Katarzyna Badora-Musiał, Dominika Dusza, Iwona Kowalska-Bobko, Christoph Sowada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Dostarczenie wiedzy i wyposażenie w umiejętności z zakresu funkcjonowania wybranych systemów zdrowotnych w perspektywie porównawczej przydatne do określenia i oceny potencjalnych kierunków reformatorskich.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. analizuje i porównuje reformy realizowane w wyselekcjonowanych systemach zdrowotnych na poziomie lokalnym oraz krajowym

2. wyjaśnia rolę instytucji funkcjonujących w różnych systemach ochrony zdrowia na poziomie makro i zdecentralizowanym

3. porównuje zasady finansowania systemów ochrony zdrowia


Umiejętności – student/ka:

4. wyciąga wnioski na temat możliwości i ograniczeń różnych instrumentów alokacji zasobów realnych i finansowych w systemie ochrony zdrowia

5. interpretuje wyniki badań w postaci samodzielnie przygotowanej pracy

6. współpracuje z grupą


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

• w zakresie wiedzy: K_W13, K_W14, K_W16, K_ W21, K_W24, K_W29, K_W30

• w zakresie umiejętności: K_U01, K_U02, K_U03, K_U10, K_U13, K_U14, K_U17, K_U20 i K_U21, K_U22, K_U24


Wymagania wstępne:

wstępna wiedza z zakresu polityki zdrowotnej, ekonomiki zdrowia i ochrony zdrowia

Forma i warunki zaliczenia:

Forma zaliczenia modułu: zaliczenie na ocenę

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

 obecność oraz aktywność na wykładzie i ćwiczeniach; opuszczone zajęcia muszą być zaliczone u prowadzącego przed egzaminem; warunki zaliczenia określa osoba prowadząca opuszczone zajęcia

 aktywne uczestnictwo w pracach grupowych i innych zadanych przez prowadzącego

 pozytywne zaliczenie prezentacji końcowej na wybrany temat. Prezentacja końcowa jest oceniana pod względem kompletności i prawidłowości sporządzonej prognozy (0-10 punktów)

Otrzymanie pozytywnej oceny jest uwarunkowane uzyskaniem co najmniej 6 punktów.

Skala ocen:

• ocena dostateczna (3.0): student uzyskuje 6 punktów

• ocena plus dostateczny (3.5): student uzyskuje 6,5-7 punktów

• ocena dobra (4.0): student uzyskuje 7,5-8 punktów

• ocena plus dobry (4.5): student uzyskuje 8,5-9 punktów

• ocena bardzo dobra (5.0): student uzyskuje 9,5-10 punktów


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty 1-6: egzamin testowy oraz praca grupowa, prezentacja

Metody dydaktyczne:

• wykład konwersatoryjny

• ćwiczenia problemowe oparte o studia przypadków

• dyskusja typu seminaryjnego

• praca w grupach


Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 50 godz. – 2 ECTS

• przygotowanie na zajęcia, zapoznanie się z lekturą podstawową i uzupełniającą: 50 godz. – 2 ECTS

• przygotowanie się do egzaminu: 25 godz. – 1 ECTS


Pełny opis:

Wykłady:

1) Pojęcie systemu i cechy podejścia systemowego; system i model: perspektywa opisowa i normatywna, tradycyjne typologie systemów zdrowotnych

2) System zdrowotny w ujęciu WHO. Ewolucja ujęcia WHO

3) System zdrowotny w ujęciu UE

4) System zdrowotny w ujęciu OECD

5) Finansowanie świadczeń zdrowotnych w systemach ochrony zdrowia – wprowadzenie do tematyki

Ćwiczenia:

1) Organizacja i finansowanie systemu zdrowotnego w RFN

2) Organizacja i finansowanie systemu zdrowotnego w Wielkiej Brytanii

3) Organizacja i finansowanie systemu zdrowotnego w USA

4) Organizacja i finansowanie systemów zdrowotnych w krajach Skandynawskich

5) Organizacja i finansowanie systemów zdrowotnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Włodarczyk C. (2003), Reformy opieki zdrowotnej. Uniwersalny kłopot, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

• Health in Transition (HiT): England, Germany, Sweden, Denmark, Finland, Czech Republic, Hungary, Bulgaria, European Observatory on Health Systems and Policies, Copenhagen

• Maresso A. i in. (red.) (2015), Economic crisis, health systems and health in Europe, European Observatory on Health Systems and Policies, Copenhagen

• Docteur E., Oxley H. (2003), Health care systems: lessons from the reform experience, OECD, http://www.oecd.org/health/health-systems/22364122.pdf

Literatura uzupełniająca:

• USAID’s Vision for Health Systems Strengthening 2015-2019, USAID, https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1864/HSS-Vision.pdf

• Kowalska-Bobko. (2017), Decentralizacja a systemy zdrowotne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, rozdz. 3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.