Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Techniki komunikacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.OE-TK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki komunikacyjne
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 25 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Wykład, 5 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Malinowska-Cieślik, Ilona Nenko
Prowadzący grup: Marta Malinowska-Cieślik, Maciej Rogala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Rozwinięcie kompetencji studentów w zakresie interpersonalnego komunikowania, autoprezentacji, a także stosowaniu technik komunikacyjnych służących budowaniu relacji z grupami interesariuszy, budowaniu wizerunku instytucji oraz tworzenia efektywnych komunikatów dotyczących zdrowia/opieki zdrowotnej.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. opisuje zróżnicowanie i specyfikę potrzeb informacyjno-edukacyjnych poszczególnych kategorii odbiorców w ochronie zdrowia

2. charakteryzuje wytyczne dobrej praktyki i wymienia narzędzia służące do oceny jakości komunikatów

3. identyfikuje proces, sposoby i drogi komunikowania interpersonalnego w organizacji

4. wyjaśnia techniki negocjacji

5. wyjaśnia zasady autoprezentacji i zasady rozwijania asertywności zawodowej

6. wskazuje wyzwania, szanse i zagrożenia płynące z otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego organizacji ochrony zdrowia

7. opisuje różne techniki komunikacji służące budowaniu marki i wizerunku instytucji (w tym w ramach współpracy z mass-mediami)

8. charakteryzuje przebieg procesu komunikowania się w organizacji


Umiejętności – student/ka: student/ka:

9. ocenia potrzeby informacyjne i edukacyjne różnych grup odbiorców informacji

10. ocenia jakość komunikatów w oparciu o wybrane narzędzia przeznaczone do ich ewaluacji

11. tworzy pisemne komunikaty skierowane do różnego typu odbiorców w ochronie zdrowia, zgodnie z wytycznymi dobrej praktyki w tym zakresie

12. rozpoznaje przyczyny konfliktu w zespole i umie zastosować konstruktywne rozwiązania

13. stosuje techniki autoprezentacji zawodowej

14. rozpoznaje i ocenia działania komunikacyjne, sprzyjające budowaniu reputacji i marki jednostki, a także określa wynikające z nich korzyści


Kompetencje społeczne – student/ka:

15. komunikuje się z różnymi grupami odbiorców w sposób efektywny i pełen respektu, a także ma świadomość znaczenia efektywnego komunikowania się ludzi w organizacji i korzyści płynących z dobrej komunikacji z innymi instytucjami


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

- w zakresie wiedzy: K_W22, K_W23

- w zakresie umiejętności: K_U03, K_U21

- w zakresie kompetencji społecznych: K_K04, K_K06, K_K07


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Forma zaliczenia modułu: zaliczenie na ocenę

Warunkiem zaliczenia jest:

 obecność i aktywność na wszystkich zajęciach

 pozytywne zaliczenie na ocenę dostateczną prac cząstkowych oraz końcowego testu wiedzy


1 Praca. Zaprojektowanie materiału edukacyjnego/ informacyjnego/ komunikatu kierowanego do wybranej grupy odbiorców w ochronie zdrowia

Materiał edukacyjny/ edukacyjny/komunikat oceniany będzie pod kątem:

 spójności materiału z wytycznymi dobrej praktyki w zakresie tworzenia różnego typu komunikatów (1-5 pkt.)

 poprawności językowej, ortograficznej, stylistycznej i gramatycznej materiału (1-5 pkt.)

 zawartości merytorycznej materiału i przestrzegania zasad ochrony własności intelektualnej (prawo autorskie) (1-5 pkt.)

Liczba punktów będzie przeliczona na procenty (15 pkt. = 100%) i zastosowana zostanie następująca skala oceny:

• ocena niedostateczna (2.0): student uzyskuje 0-59,9% punktów

• ocena dostateczna (3.0): student uzyskuje 60-68,9% punktów

• ocena plus dostateczny (3.5): student uzyskuje 69-77,9% punktów

• ocena dobra (4.0): student uzyskuje 78-86,9% punktów

• ocena plus dobry (4.5): student uzyskuje 87-93,9% punktów

• ocena bardzo dobra (5.0): student uzyskuje 94-100% punktów2 Praca: opracowanie i prezentacja planu komunikacji na wybrany temat/w konkretnej sytuacji, np. w sytuacji kryzysowej w szpitalu(praca zespołowa);ocena dotyczyła będzie: dostosowania strategii komunikacyjnej do sytuacji, umiejętności analizy sytuacji i wyciągania wniosków.


Plan komunikacji oceniany będzie pod kątem:

- dostosowania planu do sytuacji (1-5 pkt.)

- spójności planu komunikacji z wytycznymi dobrej praktyki w zakresie tworzenia tego typu planów (1-5 pkt.)

- jakości i poprawności prezentacji planu (1-5 pkt.)


Liczba punktów będzie przeliczona na procenty (15 pkt. = 100%) i zastosowana zostanie następująca skala oceny:

• ocena dostateczna (3.0): student uzyskuje 60-68,9% punktów

• ocena plus dostateczny (3.5): student uzyskuje 69-77,9% punktów

• ocena dobra (4.0): student uzyskuje 78-86,9% punktów

• ocena plus dobry (4.5): student uzyskuje 87-93,9% punktów

• ocena bardzo dobra (5.0): student uzyskuje 94-100% punktów


Autoprezentacja - ocena prezentacji przygotowanej przez studenta wg otrzymanych wcześniej wytycznych przygotowania profesjonalnej autoprezentacji

Skala ocen:

• ocena dostateczna (3.0): student uzyskuje 60-68,9% punktów

• ocena plus dostateczny (3.5): student uzyskuje 69-77,9% punktów

• ocena dobra (4.0): student uzyskuje 78-86,9% punktów

• ocena plus dobry (4.5): student uzyskuje 87-93,9% punktów

• ocena bardzo dobra (5.0): student uzyskuje 94-100% punktów


Pisemny test obejmie wiedzę teoretyczną przekazywaną w czasie wszystkich trzech bloków zajęć.

W teście będzie można otrzymać 1 punkt za każdą poprawną odpowiedź. Liczba punktów będzie przeliczona na procenty i zastosowana zostanie następująca skala oceny:

• ocena dostateczna (3.0): student uzyskuje 60-68,9% punktów

• ocena plus dostateczny (3.5): student uzyskuje 69-77,9% punktów

• ocena dobra (4.0): student uzyskuje 78-86,9% punktów

• ocena plus dobry (4.5): student uzyskuje 87-93,9% punktów

• ocena bardzo dobra (5.0): student uzyskuje 94-100% punktów


Ocena końcowa będzie średnią arytmetyczną ocen z prac cząstkowych, autoprezentacji i testu.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty 1-8: test wiedzy

Efekty 9-14: ocena aktywności na zajęciach, ocena opracowanego w grupie materiału informacyjnego/ edukacyjnego

Efekt 14: ocena opracowanego na zajęciach planu komunikacji

Efekt 15: obserwacja zachowań i wypowiedzi studentów w czasie zajęć


Metody dydaktyczne:

• wykład konwersatoryjny

• dyskusja typu seminaryjnego w grupach, burza mózgów, debata oxfordzka

• ćwiczenia polegające na odgrywaniu scenariusza i odgrywaniu ról, z informacją zwrotną

• ćwiczenia projektowe (przygotowanie projektu materiału informacyjnego/komunikatu)


Bilans punktów ECTS:

• udział w zajęciach kontaktowych: 30 godz. – 1 ECTS

• przygotowanie na kolejne zajęcia oraz przygotowanie do testu: 50 godz. – 2 ECTS


Pełny opis:

Wykłady:

1) Wytyczne dobrej praktyki zakresie tworzenia komunikatów zdrowotnych skierowanych do różnych grup odbiorców w ochronie zdrowia oraz narzędzia oceny jakości tego typu komunikatów

2) Zasady profesjonalnego komunikowania interpersonalnego, techniki perswazji

3) Analiza najnowszych i najważniejszych trendów występujących w zakresie public relations w ochronie zdrowia; skuteczne budowanie wizerunku podmiotu leczniczego w oparciu o działania komunikacyjne, zasady współpracy z mediami, budowanie relacji z różnymi grupami interesariuszy w całym systemie ochrony zdrowia; komunikacyjne zarządzanie kryzysowe w sytuacjach błędów medycznych

Ćwiczenia:

1) Ocena potrzeb informacyjnych i edukacyjnych wybranej grupy odbiorców w ochronie zdrowia

2) Ocena jakości komunikatów zdrowotnych (materiałów edukacyjnych i informacyjnych dla pacjentów i konsumentów opieki zdrowotnej, doniesień prasowych, komunikatów w serwisach internetowych, etc.)

3) Tworzenie komunikatów zdrowotnych skierowanych do różnych grup odbiorców w ochronie zdrowia, zgodnie z wytycznymi dobrej praktyki w tym zakresie

4) Autoprezentacja zawodowa

5) Asertywność zawodowa, techniki perswazji i negocjacji

6) Praca i rozwiązywanie konfliktów w zespole, konstruktywne krytykowanie i przyjmowanie krytyki

7) Analiza wpływu najnowszych trendów PR w ochronie zdrowia na praktyki komunikacyjne i dyskusja

8) Tworzenie komunikatów prasowych

9) Tworzenie planów komunikacyjnych o charakterze operacyjnym i strategicznym (reputacja, marka, zarządzanie kryzysowe)

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Hartley P. (2006), Komunikowanie interpersonalne, Wydawnictwo Astrum, Wrocław

• Jacennik B. red. (2010),Komunikowanie społeczne w promocji i ochronie zdrowia ,VizjaPress&IT, Warszawa

• Goban-Klas T. red. (2014),Komunikowanie w ochronie zdrowia – interpersonalne, organizacyjne i medialne, Wolters Kluwer, Warszawa

• Smektala T. (2016),Komunikacja wizerunkowa w sytuacjach kryzysowych firmy, Wydawnictwo Astrum, Wrocław

Literatura uzupełniająca:

• Wawrzak-Chodaczek M. (2017), Komunikacja interpersonalna i masowa. Wybrane teorie i praktyki, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.