Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Turystyka zdrowotna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.OE-TZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Turystyka zdrowotna
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kowalska-Bobko
Prowadzący grup: Iwona Kowalska-Bobko, Christoph Sowada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności umożliwiające rozpoznanie zróżnicowanych interesów podmiotów funkcjonujących w obszarze turystyki zdrowotnej i wykorzystanie ich do zbudowania optymalnej infrastruktury zdrowotnej i społecznej służącej dobru jednostek i społeczeństwa.

Efekty kształcenia:

Wiedza– student/ka:

1. definiuje pojęcie turystyki zdrowotnej

2. opisuje zasady współpracy w ramach globalnej/ europejskiej polityki zdrowotnej z innymi podmiotami takimi jak: świadczeniodawcy, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, instytucje centralne

3. identyfikuje bodźce organizacyjne, ekonomiczne, polityczne, prawne wpływające na rozwój turystyki zdrowotnej

4. wyjaśnia możliwości zaangażowania się świadczeniodawcy we współpracę w obszarze turystyki zdrowotnej w zależności od jego formy prawnej


Umiejętności– student/ka:

5. rozpoznaje czynniki wpływające na globalną/ europejską turystykę zdrowotną

6. analizuje działania reformatorskie w wybranych systemach ochrony zdrowia podkontem ich zgodności z regulacjami w zakresie opieki transgranicznej/turystyki zdrowotnej

7. przeprowadza analizę poziomu jakości świadczonych usług pod kątem możliwości kreowania oferty w obszarze turystyki zdrowotnej


Kompetencje społeczne– student/ka:

8. wykazuje uwrażliwienie na kwestie socjalne i zdrowotne w społeczeństwie

9. ma świadomość znaczenia turystyki zdrowotnej w rozwoju społeczno-gospodarczym poszczególnych państw/regionów


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

- w zakresie wiedzy: K_W30

- w zakresie umiejętności: K_U24

- w zakresie kompetencji społecznych: K_K01, K_K03


Wymagania wstępne:

znajomość zagadnień polityki społecznej, zdrowotnej, podstaw ekonomii

Forma i warunki zaliczenia:

Forma zaliczenia modułu: zaliczenie na ocenę


Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach przygotowanie pracy zaliczeniowej w formie prezentacji na podstawie studium przypadku. Opuszczone zajęcia muszą być zaliczone u prowadzącego przed egzaminem. Warunki zaliczenia określa osoba prowadząca opuszczone zajęcia. Za przygotowanie pracy zaliczeniowej student otrzymuje maksymalnie 30 pkt.


Końcowa ocena zależy od liczby uzyskanych punktów:

• ocena dostateczna (3.0): student uzyskuje 18-19 punktów

• ocena plus dostateczny (3.5): student uzyskuje 20-22 punktów

• ocena dobra (4.0): student uzyskuje 23-25 punktów

• ocena plus dobry (4.5): student uzyskuje 26-27 punktów

• ocena bardzo dobra (5.0): student uzyskuje 28-30 punktów


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty 1-7: praca zaliczeniowa

Efekty 5-9: ocena pracy w grupie i studium przypadku


Metody dydaktyczne:

• wykład konwersatoryjny

• ćwiczenia audytoryjne połączone z przygotowaniem prezentacji na podstawie studium przypadku


Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 30 godz. – 1 ECTS

• przygotowanie formularza wywiadu socjologicznego z wybranym świadczeniodawcą zaangażowanym w proces udzielania świadczeń zdrowotnych w trybie transgranicznym: 25 godz. – 1 ECTS

• wygłoszenie prezentacji na podstawie przygotowanej pracy zaliczeniowej: 25 godz. – 1 ECTS


Pełny opis:

Wykłady:

1) Pojęcie turystyki zdrowotnej

2) Globalne uwarunkowania turystyki zdrowotnej

3) Opieka transgraniczna w UE (pojęcie opieki koordynowanej i transgranicznej)

4) Systemowe rozwiązania w zakresie turystyki zdrowotnej (Indie, Tajlandia, Niemcy, kraje skandynawskie, Wielka Brytania i inne)

5) Turystyka zdrowotna w Polsce

6) Turystyka uzdrowiskowa, SPA i Wellnes

7) Turystyka medyczna i dentystyczna – przyjęte rozwiązania systemowe

Ćwiczenia:

1) Pozytywne i negatywne konsekwencje turystyki zdrowotnej

2) Przykłady dobrych praktyk w opiece transgranicznej

3) (Polska – Niemcy, Polska– Słowacja, Polska – Czechy, Polska – kraje skandynawskie, Polska – Wielka Brytania i inne)

4) Identyfikacja potencjału turystyki zdrowotnej w Polsce w perspektywie makro

5) Identyfikacja potencjału w turystyce zdrowotnej w Polsce w regionalnej perspektywie porównawczej

6) Identyfikacja potencjału w turystyce zdrowotnej w Polsce na podstawie badań u wybranych świadczeniodawców (wizyta studyjna)

7) Rola i znaczenie organizacji pozarządowych oraz izb zawodowych w rozwoju turystyki zdrowotnej

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Przybyłowicz-Rab J. (2014), Produkt turystyki medycznej, Difin, Warszawa

• Szymańska E., Dziedzic E., Panasiuk A., Panfiluk E., Rutkowski A. (2017), Innowacje w turystce zdrowotnej, Difin, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

• Kowalska I., Mokrzycka A. (red.) (2013), Namysły nad problemami polityki zdrowotnej, Globalnej, Europejskiej, Krajowej, Difin, Warszawa

• Włodarczyk C., Kowalska I., Mokrzycka A. (2011),

• Szkice z Europejskiej Polityki Zdrowotnej, Wolters Kluwer, Warszawa

• Mokrzycka A. (2014), Prawo do ochrony zdrowia. Konstytucyjny priorytet czy źródło dylematów w ochronie zdrowia? Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.