Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ubezpieczenia społeczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.OE-US Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ubezpieczenia społeczne
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Kształcenie na odległość, 2 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Christoph Sowada
Prowadzący grup: Magdalena Mrożek-Gąsiorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Cele kształcenia:

Wyposażenie studenta w wiedzę na temat zasad i cech instytucji ubezpieczeń społecznych tworzonych na potrzeby zabezpieczania się przed konsekwencjami wystąpienia ryzyka społecznego, takiego jak brak dochodu z powodu choroby, wypadku przy pracy, niezdolności do pracy albo niezabezpieczony dochodowo okres starości. Ponadto student zdobędzie umiejętność oceny uprawnień do świadczeń oraz obliczenia wysokości poszczególnych świadczeń pieniężnych wypłacanych z funduszu ubezpieczeń społecznych.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. wskazuje i omawia rodzaje ryzyka socjalnego historycznie i w czasach współczesnych

2. wymienia i opisuje zasady tworzenia i finansowania instytucji ubezpieczeń społecznych oraz zasady podlegania ubezpieczeniu w razie:

- choroby lub macierzyństwa

- niezdolności do pracy

- wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

- śmierci żywiciela rodziny

- niezabezpieczonej starości/dożycia wieku emerytalnego

3. wskazuje i omawia konstrukcję poszczególnych ubezpieczeń społecznych w Polsce, w tym warunki nabywania prawa do świadczeń oraz rodzaje świadczeń

4. opisuje i wyjaśnia formuły wyliczania pieniężnych świadczeń ubezpieczenia społecznego i zasady ustalania ich wysokości

5. omawia zasadnicze reformy, ich cele, problemy implementacji i efekty,

w systemach ubezpieczeń społecznych w Polsce


Umiejętności – student/ka:

6. ocenia uprawnienia do świadczeń i wylicza wysokość świadczeń pieniężnych w różnych systemach ubezpieczenia społecznego

7. uzasadnia konieczność podejmowania reform w systemach ubezpieczeń społecznych, biorąc pod uwagę sytuację ekonomiczno-społeczną

8. korzysta z podstawowych czasopism naukowych w zakresie ubezpieczeń społecznych

9. odnajduje niezbędne informacje w opracowaniach statystycznych oraz bazach danych


Kompetencje społeczne – student/ka:

10. współdziała w zadaniach zespołowych analizujących systemy ubezpieczenia społecznego i koncepcje reform ubezpieczeń społecznych

11. wykazuje zrozumienie dla idei solidarności w ubezpieczeniach społecznych


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

- w zakresie wiedzy: K_W10, K_W26

- w zakresie umiejętności: K_U05, K_U12

- w zakresie kompetencji społecznych: K_K01, K_K06


Wymagania wstępne:

podstawowa wiedza z zakresu polityki społecznej

Forma i warunki zaliczenia:

Forma zaliczenia modułu: egzamin pisemny


Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest:

- obecność na zajęciach; nieobecności muszą być zaliczona u prowadzącego przed egzaminem (warunki zaliczenia określa osoba prowadząca opuszczone zajęcia)

- pozytywna ocena aktywności studenta/ki na ćwiczeniach oraz realizacji prac domowych


Egzamin pisemny trwający 60 minut zawierający pytania otwarte.


Końcowa ocena z egzaminu zależy od liczby uzyskanych punktów:

• ocena dostateczna (3.0): student/ka uzyskuje 60-67% punktów

• ocena plus dostateczny (3.5): student/ka uzyskuje 68-75% punktów

• ocena dobra (4.0): student/ka uzyskuje 76-83% punktów

• ocena plus dobry (4.5): student/ka uzyskuje 84-90% punktów

• ocena bardzo dobra (5.0): student/ka uzyskuje ponad 90% punktów


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty 1-5: egzamin pisemny

Efekty 6-9: ocena pracy indywidualnej i zespołowej studenta (analiza i interpretacja danych statystycznych, zadania domowe i zadania na ćwiczeniach) i zaliczenie ćwiczeń

Efekty 10-11: obserwacja pracy studenta na ćwiczeniach


Metody dydaktyczne:

• wykład konwersatoryjny

• ćwiczenia audytoryjne powiązane z analizą studiów przypadków


Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach oraz przygotowanie na zajęcia: 30 godz.–1 ECTS

• przygotowanie do egzaminu i uczestnictwo w nim: 25 godz. – 1 ECTS


Pełny opis:

Wykłady:

1) Ryzyko socjalne; główne ryzyka socjalne i sposoby ubezpieczania się na okoliczność ich wystąpienia; cechy ubezpieczeń i zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym

2) Ubezpieczenie chorobowe – rozwój ubezpieczeń zabezpieczających ryzyko choroby i macierzyństwa oraz najważniejsze reformy w tym obszarze, zasady funkcjonowania w Polsce

3) Ubezpieczenia rentowe – rozwój ubezpieczeń zabezpieczających ryzyko niezdolności do pracy i śmierci żywiciela rodziny oraz najważniejsze reformy w tym obszarze, zasady funkcjonowania w Polsce

4) Ubezpieczenie wypadkowe – rozwój ubezpieczeń zabezpieczających ryzyko wypadku przy pracy i choroby zawodowej oraz najważniejsze reformy w tym obszarze, zasady funkcjonowania w Polsce

5) Ubezpieczenie emerytalne – rozwój ubezpieczeń zabezpieczających ryzyko niezabezpieczonego dochodowo okresu starości oraz najważniejsze reformy w tym obszarze, zasady funkcjonowania w Polsce

Ćwiczenia:

1) Zasady ustalania wysokości składek na poszczególne ubezpieczenia społeczne oraz podstaw ich wymiaru w zależności od tytułu ubezpieczenia – zadania

2) Warunki nabywania prawa do świadczeń pieniężnych na wypadek choroby lub macierzyństwa – case study

3) Ubezpieczenie chorobowe – kryteria uprawniające do świadczeń i wysokość świadczeń – zadania

4) Ubezpieczenia rentowe – ocena uprawnień do świadczeń oraz formuła obliczeniowa rent (renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinne) – case study i zadania

5) Ubezpieczenie wypadkowe – wypadek przy pracy / choroba zawodowa i ich wpływ na warunki nabywania i wysokość świadczeń z tytułu choroby lub niezdolności do pracy – zadania

6) Ubezpieczenie emerytalne – wysokość emerytury w systemie repartycyjnym oraz kapitałowym, wyznaczanie wysokości kapitału początkowego – zadania

Literatura:

Literatura obowiązkowa

• Jończyk J. (2006), Prawo zabezpieczenia społecznego, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków

• Szpor G. (red.) (2016), System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa

• Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887 z późn. zm.)

• Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. 1999 nr 60 poz. 636 z późn. zm.)

• Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. 2002 nr 199 poz. 1673 z późn. zm.)

• Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118 z późn. zm.)

Literatura uzupełniająca

• Jończyk J. (2011), Sposób i miara zabezpieczenia społecznego, Państwo i Prawo, 10/2011, str. 5-18

• Szumlicz T. (2005), Ubezpieczenie społeczne. Teoria dla praktyki, Oficyna wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa

• ZUS/Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (2014), Systemy ubezpieczeń społecznych – między solidaryzmem a indywidualizmem, Poligrafia ZUS, Warszawa

• ZUS/IPiSS (2014), Ubezpieczenia społeczne w procesie zmian. 80 lat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Poligrafia ZUS, Warszawa

• ZUS/Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego (2013), Ubezpieczenie społeczne dawniej i dziś, Poligrafia ZUS, Warszawa, http://www.zus.pl/documents/10182/167609/Konferencja_Wroc%C5%82aw.pdf/6605badc-7731-4d2e-9967-d2c586af3ab3

• ZUS/Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego (2014), Niezdolność do pracy jako ryzyko w społecznym ubezpieczeniu rentowym, Poligrafia ZUS, Warszawa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.